Audit

Gegevens project
Kies de bouwfase waarin het project zich bevindt

Worden de werkzaamheden in bewoonde of onbewoonde staat uitgevoerd

Algemene Veiligheidsaspecten

Is op de bouwplaats het KAM projectplan aanwezig en is deze up-to-date

Zijn de risico-inventarisaties opgesteld voor de risicovolle werkzaamheden (eigen werkzaamheden en/of onderaannemers)

Zijn de risico's voor de bewoners / gebruikers opgenomen in de PRIE en zijn beheersmaatregelen getroffen?

Zijn aantoonbaar introductiegesprekken gevoerd met de ondernemers die nu op het project aanwezig zijn

Zijn de poortformulieren juist ingevuld en worden deze op kantoor bewaard (niet op de bouw)

Is er een toegangscontrole controle systeem op de bouwplaats (bijv vingerscan)

Vindt V&G coordinatieoverleg plaats met neven-/onderaannemers

Zijn de V&G Actieposters opgehangen in de keet

Hoeveel toolboxmeetings / werkoverleggen zijn er dit kwartaal gehouden

Hoeveel bouwplaatsinspecties zijn er dit kwartaal gehouden door de uitvoerder

Zijn de acties uit het laatste bezoekrapport van Aboma afgehandeld

Is de BHV in orde? Geef aan welke van de onderstaande onderdelen in goede staat aanwezig zijn:

Alarmkaart (zowel veiligheidsdeel als milieudeel ingevuld en opgehangen)

SOS-kaartjes en crisisprocedure bekend en aanwezig?

AED (opgehangen, groene lampje brandt, bordje boven de deur aan de buitenkant)

EHBO doos (inhoud compleet en binnen de keuring)

Brandblussers (aantal voldoende en binnen de keuring)

Vluchtroutes en verzamelplaats aangegeven en gecommuniceerd

Is er een regeling mbt parkeeroverlast in de wijk

Bouwveiligheid

Staat de bouwplaats rondom in de hekken en is de juiste bebording aanwezig

Is de bouw- en orientatieverlichting afdoende aanwezig

Worden de benodigde PBM's door iedereen gedragen

Is het risico van vallende voorwerpen voldoende afgedekt

Worden bouwliften en steigers in de juiste frequentie gecontroleerd door een deskundige

Zijn alle dak-, vloer- en wandopeningen afgezet/afgedekt en is de juiste randbeveiliging aanwezig

Is de steiger voorzien van een opklimbeveiliging ( hekken, beplating of netten)

Veiligheid bewoners / gebruikers

Is de veiligheid rondom kranen, steigers en containers goed geregeld (afzetting met hekken of lint)

Is een veilige toegang tot de woning / portiek gewaarborgd voor de bewoners / gebruikers

Is de herkenbaarheid van de medewerkers op de bouwplaats geregeld (bijv met hesjes)

Is duidelijk wie de aanspreekpunten op de bouw zijn (dmv andere kleur hesjes)

Staat duidelijk aangegeven waar de uitvoering / bewonersconsulent bereikbaar is.

Is er een informatiebord aanwezig tbv dagelijkse informatie bewoners / gebruikers

Staat aangegeven hoe calamiteiten buiten werktijd gemeld kunnen worden.

Zijn maatregelen getroffen dat na werktijd risicovolle onderdelen zoals (rol)steigers niet betreden / beklommen kunnen worden?

Algemene Gezondheidsaspecten

Zijn keet-/schaftruimtes en sanitaire unit schoon en opgeruimd. Afgestemd op het aantal werknemers op de bouw

Zijn de veiligheidsinformatiebladen aanwezig / schraplijst gevaarlijke stoffen opgehangen

Is de asbestinstructiekaart doorgenomen in opgehangen (indien geen gevaar op aantreffen asbest, kies nvt)

Is geluidszonering toegepast / wordt gehoorbescherming gebruikt bij >80dB(A) / zijn waarschuwingsborden aanwezig

Stofbeheersing akkoord bij schoonmaakwerk (bouwstofzuiger), boren en zaagwerk (kwarts / houtstof)

Fysieke belasting akkoord bij tillen / inrichten bouwplaats / bereiken werkplek

Dragen werknemers bij het seizoen passende werkkleding.

Algemene Milieu-aspecten

Is het Milieuvergunningenregister ingevuld en worden de te nemen acties bewaakt

Zijn middelen ter beperking van milieucalamiteiten op het project aanwezig

Worden de afleverbonnen van houtproducten gecontroleerd op FSC-/PEFC-eisen

Is de FSC-/PEFC-materiaalbalans opgesteld en actueel

Is de bouwplaats en de directe omgeving vrij van zwerfafval

Wordt op de juiste wijze het afval gescheiden / containers voorzien van borden

Puincontainer aanwezig?

Houtcontainer aanwezig?

Metaalcontainer aanwezig?

Restafval (bouw- & sloopafval)

Glascontainer aanwezig?

Papier/kartoncontainer aanwezig?

Plastic container aanwezig?

Chemisch afval container aanwezig?

Algemene indruk van de bouwplaats
Wat is de overall indruk van de bouwplaats. 1 staat voor "onveilig" en 5 staat voor " Prima in orde "
Afronding formulier

De inspectie is besproken met:

Datum besproken:

Gemaakte afspraken:

Corrigerende acties gereed per:
Paraaf opsteller van het formulier
Paraaf (hoofd)uitvoerder waarmee de uitgevoerde inspectie is besproken
Klik op "Voltooid" en mail het rapport als PDF naar uitvoerder, directie en KAM Adviseur
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.