Beleid

De werkwijze voor reinigen is in protocol vastgelegd

Het protocol is i/d buurt van de wastafel aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien.

Tijdens het handmatig reinigen worden niet‐ steriele handschoenen gedragen

Voor het reinigen wordt een oplossing van enzymatische reiniger in handwarm water gebruikt

Concentratie oplossing conform voorschrift

Deze oplossing wordt na iedere handmatige voorreiniging of bij visuele verontreiniging ververst

Voor onderdompeling wordt een lektest uitgevoerd

De scoop wordt direct na het onderzoek in het aanrecht geplaatst (binnen een uur)

De scoop wordt aan de buitenkant afgenomen met een gaas of washand

De afzuigdop wordt uit elkaar gehaald, doorgespoten met water, geborsteld, gedrenkt in reinigingsoplossing en daarna afgespoeld met water

Tandenring, dopjes en eventuele andere losse onderdelen worden geborsteld, gedrenkt in reinigingsoplossing en daarna afgespoeld met water

Dopjes en andere losse onderdelen gaan in ultrasoonbad

Uitvoering handmatige reiniging endoscopen

Beschikt de instelling over een endoscopenbeheersplan

Is er een lijnverantwoordelijke mbt het beleid flexibele endoscopen

Is er een vakinhoudelijke deskundige in de instelling

Het endoscopenbeleid is op afdelingsniveau vastgelegd

Endoscopen en toebehoren, in niet-steriele lichaamsruimten gebruikt, worden machinaal gedesinfecteerd

Endoscopen en toebehoren, in steriele lichaamsholten gebruikt, worden gesteriliseerd

Het is duidelijk hoe de verantwoordelijkheden t.a.v. reiniging en desinfectie van endoscopen liggen

De verantwoordelijkheden van alle betrokken medewerkers zijn schriftelijk vastgelegd

gebruikte biopteurs, lissen e.d. worden gesteriliseerd of er wordt gebruikt gemaakt van disposables

Er wordt volgens het juiste principe gewerkt; als volgt:

lektest handmatig

voorreinigen

lektest

reinigen

(eventueel) spoelen

desinfecteren

naspoelen

Beladen endoscopen desinfector

Er is een beladingsvoorschrift.

Dit bevindt zich in de buurt van de machine en is voor iedereen makkelijk in te zien

Het beladingsvoorschrift omvat de volgende acties:

De tandenring, de afzuigdop en eventuele andere losse onderdelen gaan in een mandje in de wasmachine.

De scoop wordt in de machine gelegd, waarbij het gehele distale deel “vrij” ligt (bv in de buismonding van de behandelcontainer

Er is een systeem dat aansluitfouten voorkomt.

Het beladingvoorschrift beschrijft welke slangen op welke kanalen aangesloten dienen te worden

Werking van de desinfector

De (technische) werking is op hoofdlijnen duidelijk bij de medewerkers

Er is een bedieningsvoorschrift binnen handbereik bij de machine aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien

Er is procedure op schrift vastgelegd, hoe te handelen bij storingen; binnen handbereik en voor iedereen in te zien.

De procesparameters en procesprogramma's kunnen alleen door daarvoor geautoriseerde personen gewijzigd worden.

Het endoscopencompartiment is gedurende het proces vergrendeld. Indien het proces wordt onderbroken, is voortzetting van hetzelfde proces daarna onmogelijk.

De wasmachine beschikt over een automatische lektest.

De wasmachine beschikt over drukbewaking van de kanalen waardoor verstoppingen gesignaleerd worden

De wasmachine wordt wekelijks gedesinfecteerd d.m.v. zelfdesinfectie programm

De wasmachine wordt frequent ontkalkt

De wasmachine heeft een voorziening welke hercontaminatie tijdens de naspoeling uitsluit (bacterievrij water).

De wasmachine is voorzien van een procesteller t.b.v. periodiek onderhoud

De wasmachine is voorzien van een mogelijkheid tot invoeren van gegevens t.b.v. patiënt tracering.

De wasmachine wordt eenmaal per jaar preventief onderhouden door extern of intern technisch deskundige.

De controle en vrijgave na periodiek groot onderhoud en na grotere reparaties is vastgelegd in een protocol voor validatie en vrijgifte van endoscopen wasmachines

Reinigings- en desinfectiemiddel endoscopenwasmachine

De wasmachine heeft een systeem waarmee controle op de dosering van reinigingsmiddel en desinfectans mogelijk is.

De wasmachine is voorzien van aansluitingen waardoor verwisseling van reinigingsmiddel en desinfectans onmogelijk is.

Reiniger en desinfectans staan in een gesloten kast volgens FIFO-principe

De werkwijze voor het verwisselen van de vaten met reiniger en desinfectans staat beschreven in een protocol.

Dit protocol bevindt zich in de buurt van de machine en is voor iedereen makkelijk in te zien.

Het verwisselen van de vaten met reinigingsmiddel en desinfectans gebeurt conform protocol

Uitvoering drogen endoscoop in droogkast

De wijze voor het drogen van de endoscoop staat beschreven in een protocol

Het protocol is in de buurt van de droogkast aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien.

Endoscopen welke na desinfectie niet binnen 4 uur gebruikt worden, worden gedurende min. 30 minuten in de droogkast gedroogd

Endoscopen welke zonder te drogen langer dan 4 uur niet gebruikt zijn, worden voor gebruik eerst opnieuw gedesinfecteerd

Er is (schriftelijk) beleid hoe lang endoscopen in de droogkast mogen blijven hangen

De droogkast wordt éénmaal per maand huishoudelijk gereinigd. Schema van reinigen is aanwezig en afgetekend.

Periodiek onderhoud en frequentie van wisselen van filters is opgenomen in een protocol.

Transport endoscopen

De wijze van transport van (vuile en schone) endoscopen staat beschreven in een protocol

Het protocol is aanwezig op de afdeling en voor iedereen makkelijk in te zien

Het transport van endoscopen beperkt zich van desinfectie‐ruimte naar aangrenzende behandel‐ of opslagruimten

Indien bij hierboven geen "ja" is ingevuld, worden onderstaande vragen behandeld

Transport van endoscopen vindt plaats in een gesloten transportsysteem

Bij transport van endoscopen is duidelijk of de endoscoop schoon of vuil is

Transportsysteem is verzegeld bij schone endoscopen

Transportsysteem wordt gereinigd en gedesinfecteerd na transport van vuile endoscopen

Registratie van gegevens

Er wordt bij elke desinfector een logboek bijgehouden (al dan nietgeautomatiseerd) waarin de volgende zaken worden geregistreerd:
-Datum
-Patiëntnummer
-Nummer van de endoscoop
-Naam/ code van de CSA scopenmedewerker
-Naam/code van de uitvoerend specialist scopie
-Naam/code van de medewerker die scoop uit desinfectiemachine pakt

bij het verwisselen van het desinfectans worden de volgende gegevens genoteerd:

Datum van het verwisselen

Batchnummer van reinigingsmiddel en het desinfectans

Machinenummer

Paraaf van medewerker die de tank(s) vervangen heeft

Paraaf controle collega

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënische werkwijze endoscopiekamer

Er vindt een gescheiden routing plaats tussen schoon en vuil

Er worden geen ringen, polshorloges en/of armbanden gedragen

Na iedere scopie wast of desinfecteert de scopist de handen alvorens andere zaken aan te raken

Na iedere scopie wast of desinfecteert de assisterende de handen alvorens andere zaken aan te raken

Na iedere scopie worden na het uitdoen van de handschoenen de handen gewassen of gedesinfecteerd.

De endoscopist draagt

Handschoenen

Beschermend schort

Chirurgisch mondneusmasker

Een spatbril

De endoscopie verpleegkundigen dragen:

Handschoenen

Beschermend schort

Chirurgisch mondneusmasker

Een beschermende bril of spatbril

Faciliteiten op endoscopiekamers:

Voldoende handenwasgelegenheid aanwezig

De kraan heeft elleboog- of voetbediening

Alcohol- en zeepdispenser aanwezig

Papieren handdoekautomaat aanwezig

Vuilnisbak met voetbediening of no-touch bediening aanwezig

Deskundig personeel

Welke functionarissen voeren de desinfectie uit?

Minimaal MBO‐niveau (doktersassistent)

Medewerkers zijn deskundig geschoold?

Alle medewerkers hebben een volledig inwerkprogramma afgerond?

Alle CSA scopiemedewerkers volgen minimaal om het jaar een scholing bij desinfector‐leverancier

Alle CSA scopiemedewerkers volgen minstens om het jaar een scholing bij de scopenleveranciers van alle in het huis zijnde merken.

CSA scopiemedewerkers mogen om het jaar naar een endoscopiecongres

CSA scopiemedewerkers krijgen jaarlijks interne training

Ruimte van de endoscopenreiniging

Er is een aparte ruimte tbv reiniging en desinfectie van endoscopen

Er is voldoende oppervlakte voor de ruimtelijke scheiding van schone en vuile endoscopen

Zijn er voldoende ARBO-technische voorzieningen zoals spatscherm, luchtbehandeling, afzuiging e.d.

Is er voldoende werkruimte t.b.v. de voorreiniging van vuile‐ en assemblage van schone endoscopen

Is er een gescheiden administratieve werkplek aanwezig?

Is er een aparte ruimte tbv drogen en opslag van endoscopen (evt doorgeefsysteem)

De afwerking van vloeren, wanden, randen en plafond is conform Bouwcollege (glad, stootvast, bestand tegen chemicaliën ed)

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.