1. Beleidsregels reiniging en desinfectie endoscopen

Het endoscopenbeheersplan is bekend bij de medewerkers

Het endoscopenbeleid is op afdelingsniveau vastgelegd en bekend bij de medewerkers (protocollen, werkinstructies)

Endoscopen worden machinaal gedesinfecteerd

Alle toebehoren (in steriele lichaamsruimten gebruikt) worden gesteriliseerd

Het is duidelijk hoe de verantwoordelijkheden t.a.v. reiniging en desinfectie van endoscopen liggen

De rol en functie van DMH en H&I in deze processen is bekend

Er is een aparte routing voor artikelen die via de CSA of CSD gereinigd en gedesinfecteerd dienen te worden

Aantallen en assortiment scopen zijn toereikend voor het huidige proces van CSD en transport

Overig

Verbeteradvies

2. Omgang flexibele endoscopen

Gedesinfecteerde flexibele endoscopen worden met gedesinfecteerde handen behandeld

Endoscoop wordt direct gebruikt bij gereedmaken kamer

Men let op wat er met de tip gebeurt

Overig

Verbeteradvies

3. Uitvoering handmatige voorreiniging endoscopen

De werkwijze voor voorreinigen is in een protocol vastgelegd: "aanleveren van vuile scoop aan CSD"

Het protocol is aanwezig en voor iedereen makkelijk in te zien

Scopen worden door gebruikte afdeling doorgespoten/-zogen en afgenomen om ergste verontreinigingen weg te nemen

Overig

Verbeteradvies

4. Transport/Logistiek

Transportbakken zijn altijd geborgd

Gedesinfecteerde bakken worden zodanig bewaard, dat geen risico op contaminatie aanwezig is

Indien van toepassing bij nat transport: hoe lang blijft bak met natte scoop maximaal staan/is onderweg van CSD en gebruikslocatie?

Transportbakken met gedesinfecteerde scopen worden op vaste locatie afgeleverd.
Er is geborgd dat ze niet zonder toezicht blijven staan.
In afgesloten kast/ruimte

Transportbakken met vuile scopen: Er is geborgd dat ze niet zonder toezicht blijven staan.
In afgesloten kast/ruimte

Kasten en karren voor opslag scopen hebben een duidelijk zichtbaar scheiding schoon/vuil

De kasten zien er schoon uit

Scopen worden volgens FIFO gebruikt

Scopen blijven tot gebruik opgeslagen (in geborgde bak of in droogkast)

Het is duidelijk wie benaderd moet worden indien transporten niet lopen zoals dit zou moeten

Overig

Verbeteradvies

5. Uitvoering drogen en opslag endoscoop in droogkast

De wijze voor het drogen van de endoscoop staat beschreven in een protocol

Het protocol is voor iedereen makkelijk in te zien

Endoscopen welke na desinfectie niet binnen 4 uur gebruikt worden, worden gedurende min. 2 uur in de droogkast gedroogd

Endoscopen welke zonder te drogen langer dan 4 uur niet gebruikt zijn, worden voor gebruik eerst opnieuw gedesinfecteerd

Er is duidelijk hoe lang endoscopen in de droogkast mogen blijven hangen

De droogkast wordt onderin (lekbakje) dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd conform protocol

De droogkast wordt minimaal éénmaal per maand huishoudelijk gereinigd en gedesinfecteerd. Schema van reinigen is aanwezig en afgetekend

Protocol reiniging en desinfectie droogkast is aanwezig en wordt gevolgd

De scoop wordt met gedesinfecteerde handen gehanteerd

Bij elke droogkast is een logboek aanwezig

Overig

Verbeteradvies

6. Registratie van gegevens

Er wordt gebruik gemaakt van een automatisch track en tracesysteem voor zowel het reinigings-, desinfectie- en droogproces, als voor de koppeling van patiëntengegevens aan gebruikt scoop

Gebruik: overrulen vindt niet plaats. Licht toe: hoe wordt met meldingen omgegaan

Overig

Verbeteradvies

7. Hygiene en infectiepreventie

De medewerker is zich bewust van zijn/haar handelingen t.a.v. handendesinfectie, hanteren (gedesinfecteerde) endoscoop etc

Er vindt een gescheiden routing plaats tussen schoon en vuil

Er wordt aseptisch gewerkt

Kledingvoorschriften worden nageleefd

Er worden geen ringen, polshorloges en/of armbanden gedragen

Na het uitdoen van de handschoenen worden de handen gedesinfecteerd

De endoscoop wordt alleen in schone toestand aan de haak gehangen

Tussen de ingrepen door wordt de apparatuur en meubilair gereinigd en evt. gedesinfecteerd

Overig

Verbeteradvies

8. Faciliteiten in behandel-/spreekkamer

Er is voldoende handenwasgelegenheid aanwezig

De kraan heeft een elleboog- of voetbediening

Er is een handalcoholdispenser aanwezig

Er is een zeepdispenser aanwezig

Er is een handdoekautomaat met papieren handdoekjes aanwezig

Er is een afvalbak met deksel en voetbediening aanwezig

Er zijn handschoendispensers met handschoenen aanwezig in diverse maten

Overig

Verbeteradvies

9. Deskundigheid personeel

Medewerkers zijn geschoold in de omgang met flexibele endoscopen

Medewerkers hebben vrije toegang tot protocollen, handboeken, procedures etc

Medewerkers krijgen bij- en nascholing

Er vindt individuele toetsing plaats

Overig

Verbeteradvies

10. Kwaliteitsborging

Medewerkers zijn op de hoogte van de protocollen

De wijze waarop met een defecte endoscoop dient te worden omgegaan is beschreven in een protocol

Het protocol is voor iedereen makkelijk in te zien

Er zijn afspraken gemaakt over bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.a.v. onderhoud van apparatuur, middelen en materialen

Er zijn afspraken gemaakt over werkwijze m.b.t. aanvragen van onderhoud (correctief/preventief)

De incidentenprocedure is bekend

Er zijn afspraken gemaakt over reiniging/desinfectie van scopen buiten reguliere werktijden

Er is bekend hoe een scoop voor huur/bruikleen aangevraagd dient te worden

Overig

Verbeteradvies

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.