Tussentijdse evaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding

Algemeen

 • De leerling neemt vlot deel aan de activiteit

 • De leerling durft moeilijkere taken aan

Geleide activiteiten

 • De leerling bereidt zich voldoende voor op de activiteit

 • De leerling geeft de activiteitenfiche volledig ingevuld en tijdig af

 • De leerling kiest geschikte activiteiten

Opstarten en begeleiden

 • De leerling verzamelt de deelnemers vlot

 • De leerling stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van de deelnemers

 • De leerling verdeelt de aandacht tussen individuele begeleiding en begeleiding van de groep

 • De activiteit wordt op een expressieve manier begeleid

Afronden

 • De leerling rondt de activiteit tijdig en prettig af

 • De leerling evalueert de activiteit samen met de deelnemers

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

2) Agogische competenties

 • De leerling stelt voorbeeldgedrag

 • De leerling heeft oog voor alle deelnemers, ook bij individueel werk

 • De leerling kan gepast omgaan met het gedrag van de deelnemers

 • De leerling waardeert de mogelijkheden van de deelnemers

 • De leerling geeft op een gepaste manier feedback

 • De leerling merkt probleemgedrag op en signaleert dit aan zijn/haar mentor

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

3) Sociale competenties ten aanzien van de deelnemers

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie, aangepast aan de doelgroep

 • De leerling wekt vertrouwen op door een open, oprechte en betrokken houding

 • De leerling kan zich inleven in de deelnemers

 • De leerling communiceert expressief

 • De leerling respecteert alle deelnemers

 • De leerling vangt signalen van de deelnemer op en kan deze juist interpreteren

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met de familie en bezoekers van de deelnemers

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • De leerling neemt initiatief

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met alle teamleden, ook met vrijwilligers

 • De leerling komt afspraken stipt na

 • De leerling gaat gepast om met feedback en maakt gebruik om zijn handelen bij te sturen

 • De leerling evalueert de activiteit zodat hij/zij hieruit kan leren

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

5) Competenties op vlak van verzorgende activiteiten

Persoonlijke lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • De leerling voldoet aan de eisen m.b.t. persoonlijke lichaamsverzorging, kledij en hygiëne

 • De leerling houdt zich aan de richtlijnen m.b.t. kledij

 • De leerling leeft de hygiënisch voorschriften na

 • De leerling maakt gezonde keuzes in zijn/haar dagelijkse voeding

 • De leerling schat de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageert assertief in aanbodsituaties

 • De leerling past het verkeersreglement toe en gebruikt eigen en openbaar vervoer op een veilige manier

Ten aanzien van de deelnemer

 • De leerling beschikt over de nodige verzorgende vaardigheden om te werken met de doelgroep

 • De leerling verleent gepaste zorg d.m.v. materiële ondersteuning

 • De leerling kan verantwoordelijkheid dragen voor materiaal, ruimte en dagelijkse routine

 • De leerling kan de deelnemer op vlak van mobiliteit op een gepaste wijze ondersteunen

 • De leerling werkt vlot, veilig en handig

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

6) Competenties op vlak van rapporteren en verslaggeving

 • De leerling is in staat informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken

 • De leerling rapporteert zinvolle informatie

 • De leerling geeft documenten tijdig af

 • De leerling evalueert het eigen handelen grondig

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

7) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • De leerling gebruikt hoofdletters en leestekens

 • De leerling maakt gebruik van een correcte zinsbouw

 • De leerling leest zijn verslagen na op taalfouten alvorens in te dienen

 • De leerling brengt verbeteringen aan

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

8) Competenties met betrekking tot samenleving

 • De leerling houdt rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen

 • De leerling draagt actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen

 • De leerling gedraagt zich respectvol

 • De leerling neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving

 • De leerling erkent het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties

 • De leerling gaat constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen

 • De leerling geeft eigen mogelijkheden, vorderingen en grenzen aan

 • De leerling bespreekt problemen die het functioneren belemmeren met de stagebegeleider

 • De leerling gaat actief om met de cultuur en kunst die hem/haar omringt

 • De leerling kiest geschikte culturele bestemmingen

 • De leerling bereidt zich voldoende voor op culturele activiteiten/uitstappen en werkt dit correct uit

 • De leerling kan het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren

 • Tussentijdse evaluatie

 • Verantwoording tussentijdse evaluatie

Bespreking tussentijdse evaluatie

 • 1) Competenties met betrekking tot werkhouding

 • 2) Agogische competenties

 • 3) Sociale competenties ten aanzien van de deelnemer

 • 4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • 5) Competenties op vlak van persoonlijke draagkracht

 • 6) Competenties op vlak van verzorgende activiteiten

 • 7) Competenties op vlak van verslaggeving en rapporteren

 • 8) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • 9) Competenties met betrekking tot samenleving

 • Leerling

 • Stagebegeleider

 • Stagementor

Eindevaluatie

1) Competenties met betrekking tot de werkhouding

Algemeen

 • De leerling neemt vlot deel aan de activiteit

 • De leerling durft moeilijkere taken aan

Geleide activiteiten

 • De leerling bereidt zich voldoende voor op de activiteit

 • De leerling geeft de activiteitenfiche volledig ingevuld en tijdig af

 • De leerling kiest geschikte activiteiten

Opstarten en begeleiden

 • De leerling verzamelt de bewoners vlot

 • De leerling stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van de deelnemers

 • De leerling verdeelt de aandacht tussen individuele begeleiding en begeleiding van de groep

 • De activiteit wordt op een expressieve manier begeleid

Afronden

 • De leerling rondt de activiteit tijdig en prettig af

 • De leerling evalueert de activiteit samen met de deelnemers

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

2) Agogische competenties

 • De leerling stelt voorbeeldgedrag

 • De leerling heeft oog voor alle deelnemers, ook bij individueel werk

 • De leerling kan gepast omgaan met het gedrag van de deelnemers

 • De leerling waardeert de mogelijkheden van de deelnemers

 • De leerling geeft op een gepaste manier feedback

 • De leerling merkt probleemgedrag op en signaleert dit aan zijn/haar mentor

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

3) Sociale competenties ten aanzien van de deelnemers

 • De leerling hanteert een correcte verbale en non-verbale communicatie, aangepast aan de doelgroep

 • De leerling wekt vertrouwen op door een open, oprechte en betrokken houding

 • De leerling kan zich inleven in de cliënt(en)

 • De leerling communiceert expressief

 • De leerling respecteert alle deelnemers

 • De leerling vangt signalen van de cliënt op en kan deze juist interpreteren

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met de familie en bezoekers van de deelnemers

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • De leerling neemt initiatief

 • De leerling heeft een vlot en gepast contact met alle teamleden, ook met vrijwilligers

 • De leerling komt afspraken stipt na

 • De leerling gaat gepast om met feedback en maakt gebruik om zijn handelen bij te sturen

 • De leerling evalueert de activiteit zodat hij/zij hieruit kan leren

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

5) Competenties op vlak van verzorgende activiteiten

Persoonlijke lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • De leerling voldoet aan de eisen m.b.t. persoonlijke lichaamsverzorging, kledij en hygiëne

 • De leerling houdt zich aan de richtlijnen m.b.t. kledij

 • De leerling leeft de hygiënisch voorschriften na

 • De leerling maakt gezonde keuzes in zijn/haar dagelijkse voeding

 • De leerling schat de risico's en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen en reageert assertief in aanbodsituaties

 • De leerling past het verkeersreglement toe en gebruikt eigen en openbaar vervoer op een veilige manier

Ten aanzien van de deelnemer

 • De leerling beschikt over de nodige verzorgende vaardigheden om te werken met de doelgroep

 • De leerling verleent gepaste zorg d.m.v. materiële ondersteuning

 • De leerling kan verantwoordelijkheid dragen voor materiaal, ruimte en dagelijkse routine

 • De leerling kan de deelnemer op vlak van mobiliteit op een gepaste wijze ondersteunen

 • De leerling werkt vlot, veilig en handig

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

6) Competenties op vlak van rapporteren en verslaggeving

 • De leerling is in staat informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken

 • De leerling rapporteert zinvolle informatie

 • De leerling geeft documenten tijdig af

 • De leerling evalueert het eigen handelen grondig

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

7) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • De leerling gebruikt hoofdletters en leestekens

 • De leerling maakt gebruik van een correcte zinsbouw

 • De leerling leest zijn verslagen na op taalfouten alvorens in te dienen

 • De leerling brengt verbeteringen aan

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

8) Competenties met betrekking tot samenleving

 • De leerling houdt rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen

 • De leerling draagt actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen

 • De leerling gedraagt zich respectvol

 • De leerling neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving

 • De leerling erkent het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties

 • De leerling gaat actief om met de cultuur en kunst die hem/haar omringt

 • De leerling gaat constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen

 • De leerling geeft eigen mogelijkheden, vorderingen en grenzen aan

 • De leerling bespreekt problemen die het functioneren belemmeren met de stagebegeleider

 • De leerling kiest geschikte culturele bestemmingen

 • De leerling kan het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording eindevaluatie

Bespreking eindevaluatie

 • 1) Competenties met betrekking tot werkhouding

 • 2) Agogische competenties

 • 3) Sociale competenties ten aanzien van de deelnemer

 • 4) Sociale competenties ten aanzien van het team

 • 5) Competenties op vlak van verzorgende activiteiten

 • 6) Competenties op vlak van verslaggeving en rapporteren

 • 7) Competenties met betrekking tot geschreven taal

 • 8) Competenties met betrekking tot samenleving

 • Conclusie

 • De competenties met betrekking tot de volgende groepen werden onvoldoende bereikt Om voor stage te kunnen slagen op het einde van dit schooljaar dien je tijdens je volgende stage aan te tonen dat je ook deze competenties bereikt hebt.

 • Besluit

 • Leerling

 • Stagebegeleiding

 • Stagementor

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.