Information

 • Document Nr.:

 • Uitgevoerd op:

 • Audit uitgevoerd door:

 • Welke afdeling is geauditeerd:

 • Wie is/zijn geauditeerd:

Gebruik van documenten.

 • Hoe is het gebruik van documenten? Worden documenten gebruikt en ingevuld zoals ze bedoeld zijn? Worden de documenten ook juist en volledig ingevuld?

 • Worden er officiële KMS documenten gebruikt (voorzien van versienummer) en wordt de juiste (laatste) versie hiervan gebruikt?

Werkwijze.

 • Wordt er gewerkt volgens procedure?

Beheersing van afwijkende producten.

 • Wordt er actie ondernomen bij (grote) uitvallen/afwijkingen?

 • Worden afwijking gemeld en/of geregistreerd?

 • Worden er acties ondernomen om afwijkingen te voorkomen en/of te beheersen (preventieve en correctieve maatregelen)?

Communicatie.

 • Is de medewerker op de hoogte van alle (belangrijke) gebeurtenissen binnen zijn of haar functie, afdeling en het bedrijf?

 • Vindt er periodiek (volgens afspraak) overleg plaats? Wordt er tijdens het overleg genotuleerd en worden eventuele actiepunten besproken? Worden de notulen en actiepunten verspreid?

 • Is er communicatie van de afdeling naar de (interne) klant? Wordt er structureel gecommuniceerd?

 • Zijn er (structureel) bijeenkomsten tussen de (interne) klant en de afdeling? Wordt er genotuleerd en worden acties geformuleerd en bijgehouden?

Management van middelen.

 • Zijn de producten identificeerbaar en kunnen ze worden gevolgd in het proces (traceerbaarheid)?

 • Zijn machines, gereedschappen en andere hulpmiddelen geïdentificeerd en sinds actuele status bekend?

 • Is het machineonderhoud (volgens planning) uitgevoerd.

 • Zijn de aanwezige meetgereedschappen (tijdig) gekalibreerd en is dit zichtbaar?

Procesbeheersing.

 • Worden processen gemeten en waar nodig bijgestuurd?

 • Is er bekend dat er KPI's zijn (op de afdeling of algemeen binnen het bedrijf)? Is ook bekend wat er gemeten wordt?

 • Zijn de doelstellingen bekend? Indien de doelstellingen bekend zijn, zijn of worden er verbeteringen doorgevoerd (en vastgelegd) en resulteren deze erin dat men dichter bij de doelstelling is gekomen?

 • Worden processen geanalyseerd en worden (verbeter)acties uitgevoerd en vastgelegd?

Opleiding en training.

 • Is er voldoende kennis aanwezig bij de werknemer/organisatie?

 • Zijn of worden er functie gerelateerde opleidingen of trainingen gevolgd?

 • Zijn er mogelijkheden om persoonlijke ambities te verwezenlijken?

ARBO.

 • Zijn er PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) aanwezig/verstrekt en worden deze gebruikt.

 • Is een juiste werkhouding mogelijk en wordt er actief beleid gevoerd om ervoor te zorgen dat men een juiste werkhouding heeft en houdt?

 • Zijn er hulpmiddelen aanwezig (waar nodig) ter ondersteuning van de werkzaamheden? Worden de behoeftes (periodiek) geïnventariseerd en aanpassingen doorgevoerd?

 • Worden de aanwezige hulpmiddelen gebruikt?

Milieu.

 • Wordt er zuinig met energie omgegaan en is men hier bewust mee bezig?

 • Worden afvalstromen gescheiden ingezameld?

 • Zijn de eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen bekend en weet men hoe men hier mee om moet gaan (in geval van een calamiteit)?

 • Is men zich bewust van het belang van het milieubeleid en op het naleven hiervan? Wordt hier ook actief op gestuurd?

 • Zijn milieu en duurzaamheid opgenomen (verankerd) in de aanwezige processen?

Samenvatting en akkoord

Audit bevindingen en/of opmerkingen t.a.v. de gehouden audit:

Ingeziene documentatie:

Gevonden mogelijke verbeterpunten en eventuele actiepunten:

Akkoord auditee(s):

 • Auditee 1:

 • Auditee 2:

Akkoord auditor(en):

 • Auditor 1:

 • Auditor 2:

Controle uitvoer actiepunten

Controle uitvoer actiepunten /doeltreffendheid verbeterpunten:

Akkoord auditee(s):

 • Auditee 1:

 • Auditee 2:

Akkoord auditor(en):

 • Auditor 1:

 • Auditor 2:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.