Title Page

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location

SAFETY TOUR

COVID - 19

 • Czy bezpieczna odległość 1,5m jest zachowywana?

 • Czy użycie maseczek ochronnych jest prawidłowe?

 • Czy dozowniki ze środkiem do dezynfekcji są ogólnodostępne? (sprawdzić plany dezynfekcji)

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

 • Czy zachowany jest porządek na stanowisku pracy (wpisz miejsce, które opisujesz)

 • Czy narzędzia są przechowywane w wyznaczonym miejscu?

 • Czy w otoczeniu maszyn, na posadzce nie ma żadnych przedmiotów, materiału np. rozsypany granulat?

 • Czy pojemniki na odpady znajdujące się w przestrzeni produkcyjnej są opróżniane na bieżąco?

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 • Czy pracownicy używają środków ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z ich przeznaczeniem?

 • Czy szafki ze ŚOI są regularnie sprawdzane? (sprawdz liste kontrolną oraz wybraną szafkę)?

 • Czy przedstawiciele firm zewnętrznych są wyposażeni w wymagane przez NFP środki ochrony indywidualnej?

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

 • Czy maszyny i urządzenia są odpowiednio zabezpieczone (np.osłony znajdują się na swoim miejscu?

 • Czy na maszynach, będących w trakcie naprawy lub konserwacji zastosowano system LOTO?

 • Czy wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa (ostrzeżenia, znaki, piktogramy) są aktualne i zrozumiałe?

TRANSPORT

 • Czy operator wózka widłowego prowadzi go w sposób bezpieczny dla siebie i innych?

 • Czy operator wózka widłowego ma zapięte pasy bezpieczeństwa?

 • Czy książka codziennej kontroli wózków widłowych jest wypełniana regularnie?

 • Czy rozładunek i załadunek jest prowadzony w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy?

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

 • Czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne są łatwo dostępne i wolne od przeszkód?

 • Czy środki gaśnicze są dobrze widoczne i dostęp do nich jest swobodny?

 • Czy stosowane substancje niebezpieczne są magazynowane zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i PPOŻ?

 • Czy wszystkie informacje dotyczące PPOŻ (ostrzeżenia, znaki, piktogramy) są aktualne i zrozumiałe?

OBSERWACJA / ROZMOWA Z PRACOWNIKIEM

 • Czy pracownik wykonuje prace w sposób bezpieczny? Opisz wykonywane zadanie przez pracownika

 • Czy podczas „Safety Tour” zaobserwowano inne zagrożenia? Jeśli tak - jakie?

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.