Introduksjon

Introduksjon

 • Håndtering av endring er en viktig del av HMS-styrings systemet.
  Mens typisk risikostyring tar sikte på å sikre trygge arbeidsmetoder, blir håndtering av endring avgjørende i å opprettholde de trygge arbeidsmetodene.
  Under utførelse av arbeidsoppgaver, implementering av nytt utstyr eller modifisering av utstyr er endringer eller avvik fra definerte prosedyrer/ prosesser/ rutiner til tide uunngåelig. Dette er ikke nødvendigvis et problem forutsatt at slike endringer er tilstrekkelig kontrollert med fokus på de risiko som kan oppstå.
  Målet med å håndtere endringer er å sikre at risiko som følge av endringer, om noen, til en hver tid holdes på et så lavt nivå som mulig ved å identifisere, forebygge, kontrollere og begrense all risiko.

  Dette kontrollskjema håndterer organisatoriske og tekniske endringer som kan generere risiko, som igjen kan forårsake uønskede hendelser.

 • TIPS: Om du ikke kan se hele teksten i spørsmålet, trykk på teksten.
  TIPS: Om du ønsker å kommentere eller legge til bilde, trykk på linjen til aktuellt spørsmål og kommentarfelt/media tilknyttet spørsmålet vises.

Kommentarer

Kommentarer

 • Her kan du fortløpende legge til kommentarer under runden. For å komme raskt tilbake, trykk "Sections" og velg "Kommentarer til egenkontroll".

 • Kommentarer

Håndtering av endring

Årsak til/ beskrivelse av endring.

 • Årsak til/ utfyllende beskrivelse av endringen.

 • Tenk nøye igjennom senario og situasjoner som kan oppstå i forbindelse med endringen og om det kan intreffe personskade, spill, brann/eksplosjon, materiell skade eller sikkerhetsbrudd.
  Diskuter (gjerne på et verktøykassemøte) med de som blir mest påvirket av endringen og svar påfølgende spørsmål.

 • Vil endringen på noen som helst måte føre til at gjeldende prosedyrer/ prosesser/ rutiner ikke kan følges, eller at arbeidsoppgaver blir vanskelige å utføre?

 • Sikker jobbanalyse må gjennomføres for å kontrollere risiko. Vedlagt dokument, SFR Aviation SJA rapport nr.:

 • Vil endringen på noen som helst måte kunne ha konsekvenser som genererer/øker fare for at personskade, spill, brann/eksplosjon, materiell skade, eller sikkerhetsbrudd kan intreffe?

 • Hvilken potensiell konsekvens kan endringen føre til?

 • Er arbeidet startet?

 • Vurderes risikoen så stor at arbeidet må stanses til tiltak er utført?

 • ARBEIDET MÅ STANSES! (Velg tidspunkt)

 • Arbeidet ble stanset:

 • Arbeidet er stanset av (navn, stilling/rolle og signatur).

Risikohåndtering

 • Endringen har konsekvenser som genererer/øker risiko. Her skal du identifisere, forebygge, kontrollere og begrense all risiko.

  Tenk nøye igjennom senario og situasjoner som kan oppstå og spør hva kan gå galt og hvilke skader det kan føre til?

  (Trykk Add Risiko/Tiltak for å legge til risiko/tiltak. Trykk + for å legge til flere risiko/tiltak.)

 • RISIKO OG TILTAK

 • RISIKO OG TILTAK
 • Beskriv hva som kan gå galt og hvilke skader det kan føre til?

 • Risikobeskrivelse.

 • Bilde-dokumentasjon, risiko.

 • Her kan du tegne situasjoner om hensiktsmessig for å beskrive risiko.

 • Hvilken potensiell konsekvens har risikoelementet?

 • Konsekvensbeskrivelse.

 • Vurder om det kan gjøres tiltak for å redusere risikoelementet til et så lavt som mulig nivå og helst elimineres, eller om risikoelementet allerede er under kontroll (så lavt som mulig/eliminert).

 • Er risikoelementet under kontroll?

 • TILTAK

 • Tiltak
 • Beskriv hva som må gjøres for å kontrollere/eliminere risikoelementet.

 • Tiltaksbeskrivelse.

 • Bilde-dokumentasjon, tiltak.

 • Her kan du tegne situasjoner om hensiktsmessig for å beskrive tiltak.

 • Type tiltak (forventet effekt).

 • Ansvarlig for tiltak (navn stilling/rolle og signatur).

 • Kan/skal tiltaket utføres øyeblikkelig?

 • Kommentar/er til utførelse av tiltaket

 • Bilde-dokumentasjon, tiltak.

 • Her kan du tegne situasjoner om hensiktsmessig for å beskrive tiltak.

 • Tiltaket gjennomføres innen dato:

 • Tiltaket er gjennomført dato:

 • Navn og signatur:

 • Tiltaket er utført (navn og signatur).

Konklusjon

Konklusjon

 • Kan arbeidet starte/fortsette på nåværende tidspunkt med akseptabelt lav risiko.

 • Om risiko IKKE er akseptabelt lav på nåværende tidspunkt, må arbeidet stanses. Risiko må identifiseres, tiltak må defineres og utføres før arbeider kan gjenopptas!

 • Ansvarlig (navn stilling/rolle og signatur).

 • SIGNATUR-LISTE DELTAKENDE PERSONELL

 • Signatur deltaker
 • Navn stilling/rolle og signatur:

Kommunikasjon av informasjon

Kommunikasjon av informasjon

 • Det er viktig at samtlige som blir berørt av endringen informeres om risiko som er avdekket og tiltak som er nødvendig.

 • Informasjon om risiko og tiltak er kommunisert. (Dato/kl)

 • Hvordan er informasjon kommunisert?

 • Er det bekreftet at informasjon er mottatt, lest og forstått?

 • Informasjon komunisert av. (navn stilling/rolle og signatur)

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.