Introduksjon

Introduksjon

Regler og prosedyrer er de største hindrene mellom farer og uønskede hendelser. Feil og regelbrudd på samme tid kan føre til katastrofale følger.

Etterlevelse av regler og prosedyrer under flytankingsoperasjoner er svært viktig for å unngå uønskede hendelser. Vi som ledere må fremstå som sikkerhetsledere og ta kollektivt ansvar for hverandre, spesielt de som jobber på frontlinjen.

Dette kontrollskjema er for arbeidsledere å kunne kontrollere operatørenes etterlevelse av regler og prosedyrer i felten. Vær med operatørene på tankingsrunder, observer, veiled og spør, men vær forsiktig med å forstyrre for mye. Evalueringen og besvarelse av dette skjema bør skje etter observasjonsrunden sammen med observert operatør. Om du observerer regelbrudd eller feil, prøv å finn årsaken.
Husk ikke minst å gi positiv tilbakemelding.

TIPS: Om du ikke kan se hele teksten i spørsmålet, trykk på teksten.
TIPS: Om du ønsker å kommentere eller legge til bilde, trykk på linjen til aktuellt spørsmål og kommentarfelt/media tilknyttet spørsmålet vises.

TIPS. Arranger en konkurranse.
- Publiser konkurransen, premier og kontroll-elementene i denne sjekklisten.
- Observer samtlige operatører.
- Premier operatøren/e med høyest poengsum, gjerne i forbindelse med et HMS-møte.

Kommentarer

Kommentarer til observasjonsrunden

Her kan du fortløpende legge til kommentarer til runden.

Kommentarer til observasjonsrunden.

HMS Prosedyrer

HMS Prosedyrer

Oppdaterer operatøren seg med hensyn til viktige beskjeder ved å se over oppslagstavle eller lignende før skiftet starter?

Hadde andre enn observert operatør kjørt flytankbilen før kjøring startet under observasjons-runden?

Ble det gjennomført Walkaround før kjøring startet?

Ble det utført teknisk arbeid av noen form på flytankbilen før kjøringen startet under observasjons-runden?

Ble det gjennomført Walkaround før kjøring startet?

Utførte operatøren Walkaround etter innsjekk til CSRA?

Utførte operatøren radiosjekk før kjøring på flyoperativt område startet?

Koblet operatøren utlignings-klype til før Singlepoint/ overvings-tanking startet?

Koblet operatøren utlignings-klype fra etter Singlepoint/ overvings-tanking var avsluttet?

Benyttet operatøren godkjent jordingspunkt til utligning?

Brukte operatøren dødmann korrekt under flytanking?

Tilså operatøren at leveringstrykk ikke oversteg satte begrensninger?

Utførte operatøren undertankings-test?

Utførte operatøren SWD-test korrekt?

Var referanseluft-trykk på flytankbilen korrekt innstillt?

Viste operatøren gode rutiner for føring av leverings-sedler, sikringsskjema, etc.?

Ble flytankbilens motor stoppet før tilkobling for oppfylling?

Ble flytankbilens hovedstrøm frakoblet før tilkobling for oppfylling?

Brukte operatøren dødmann korrekt under oppfylling av flytankbilen?

Tok operatøren bunnprøve fra tank?

Ble "sette-tid" overholdt?

Oppbevarte operatøren vernehansker i flytankbilens hytte?

Bekledning og personlig verneutstyr

Bekledning og personlig verneutstyr

Var operatøren korrekt kledd/ uniformert?

Brukte operatøren hardcap/lue?

Brukte operatøren hørselvern?

Brukte operatøren vernebriller?

Brukte operatøren vernehansker?

Brukte operatøren skli-sikring?

Holder operatørens verneutstyret god kvalitet?

Overolder operatørens verneutstyret satte krav?

Kjøring

Kjøring

Ble setebeltet festet FØR kjøring startet?

Var tankbilens hastighet til en hver tid tilpasset føre?

Ble fartsgrenser til en hver tid overholdt?

Ble fastsatt kjøremønster fulgt?

Ble blinklys brukt aktivt under kjøring?

Ble flytankbilen stoppet FULLSTENDIG ved stoppskilt?

Ble det benyttet kommunikasjons-radio under kjøring?

Ble mobiltelefon brukt under kjøring?

Ble parkering i tankingsposisjon utført i henhold til regelverk?

Ble parkering av flytankbilen utført med hensyn til blindsoner?

Ble rygging gjennomført forsvarlig?

Ergonomi

Ergonomi

Holdt operatøren 3-punkts kontakt ved entring/ utstigning av kjøretøyets hytte?

Benytter operatøren riktig teknikk ved ut-trekk av slange?

Benytter operatøren mating ved ut-trekk av slange?

Benytter operatøren trappen riktig?

Jobber operatøren noen gang/er med albuer i eller over skulderhøyde?

Drar operatøren slangen ut og legger den slik at han ikke kan tråkke på den?

Benytter operatøren riktig teknikk ved inn-trekk av slange?

Evaluering

Evaluering

Evaluering og tilbakemelding er svært viktig for å oppnå forbedring. Her noteres possitive og negative bemerkninger.

Positivt

Negativt

Kjennskap til nødprosedyrer/innstallasjoner

Kjennskap til nødprosedyrer/innstallasjoner

Vet operatøren hvor han finner beredskaps-plan og hvordan den brukes?

Vet operatøren hvor han finner beredskaps-kasse for flyuhell?

Flytankbil/ Tankanlegg

Vet operatøren hvor nød-stoppbrytere er lokalisert og hvordan de opereres?

Vet operatøren hvor hoved-strømbrytere er lokalisert og hvordan de opereres?

Vet operatøren hvor brann-slukkere er lokalisert og hvordan de opereres?

Vet operatøren hvor brann-meldere er lokalisert og hvordan de opereres?

Vet operatøren hvor Interlock-overstyring er lokalisert og hvordan den opereres?

Vet operatøren hvor stoppekloss for bruk om Interlock ikke fungerer er lokalisert og hvordan den opereres?

Flyoperativt område

Vet operatøren hvor brann-slukkere er lokalisert og hvordan de opereres?

Vet operatøren hvor brann-meldere er lokalisert og hvordan de opereres?

Signering

Signering
Signatur fra observert operatør.
Signatur fra arbeidsleder.

Forslag til forbedring av driftsprosedyrer

Forslag til forbedring av driftsprosedyrer

Som arbeidsleder bør du være forberedt på å utfordre og sjekke risikovurderinger og driftsprosedyrer, spesielt når de involverer kritiske sikerhetsaktiviteter.
Observerer mann driftsprosedyrer som kan forbedres noteres det her, spesielt om regelverket ikke er riktig, uklart eller irriterende.
Gå igjennom reglene og få dem revidert om nødvendig.

Forslag til forbedring av driftsprosedyrer.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.