EINDEVALUATIE

Competenties m.b.t het verwerven van informatie en methodisch handelen

 • Ik vraag informatie over de doelgroep en de aanpak.

 • Ik vraag informatie over de individuele cliënten en hun aanpak.

 • Ik merk een probleem op en informeer naar mogelijke oplossingen.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het werken met de doelgroep

 • Ik hanteer een gepaste, verbale en non-verbale communicatie, aangepast aan de doelgroep en wek vertrouwen door een open, oprechte en betrokken houding.

 • Ik vang signalen van de cliënt(en) op, ga over de interpretatie in dialoog met mijn mentor en kan me inleven.

 • Ik ben geduldig bij het omgaan met de deelnemers, moedig aan en geef op een gepaste manier feedback.

 • Ik ben op weg om overzicht te houden over de groep en om op tijd en gepast in te grijpen wanneer er iets fout loopt.

 • Ik pas mee de regels en rituelen toe.

 • Bij mijn handelen hou ik rekening met het individuele ontwikkelingsniveau.

 • Ik laat lichaamscontact toe of grens dit af wanneer het nodig is.

 • Ik communiceer correct met de ouders, familie, ... van de cliënten.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het organiseren en begeleiden van activiteiten

Voorbereiding van geleide activiteiten

 • Ik informeer me op voorhand over gewoonten en afspraken, over keuze en gebruik van ruimte en materialen en ik bevraag de beginsituatie.

 • Ik schrijf de voorbereiding concreet uit en maak een planning.

 • Ik tref tijdig de nodige, praktische voorbereidingen voor de organisatie van mijn activiteit.

Uitvoering van geleide activiteiten

 • Ik verzamel de cliënten op een vlotte manier, ik motiveer hen en leg de activiteit expressief en op het niveau van de deelnemers uit.

 • Ik heb er aandacht voor om met de deelnemers afspraken te maken en die te bewaken.

 • Bij de begeleiding hou ik rekening met de mogelijkheden van de cliënten en probeer ik de aandacht te verdelen tussen het individu en de groep.

 • Ik reageer op onverwachte gebeurtenissen.

 • Ik rond de activiteiten tijdig en prettig af en laat het opruimen op een vlotte manier verlopen.

 • Ik ben op weg om op een leuke, boeiende manier voor te lezen.

Evaluatie van geleide activiteiten

 • Ik verwoord wat goed en minder goed ging tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten, zowel bij de nabespreking als in het schriftelijk verslag en ik trek hieruit lessen voor de toekomst.

Vrije activiteiten en schooltaken

 • Ik bied de cliënt ruimte voor initiatief en stimuleer een gepaste werkhouding.

 • Ik neem zonder remmingen deel aan de activiteiten.

 • Ik stel voor om activiteiten aan te bieden / te variëren en bewaak mee de tijdsplanning.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. lichamelijke en materiële ondersteuning en verzorgende taken

 • Ik voldoe aan de eisen m.b.t. persoonlijke lichaamsverzorging, kledij en hygiëne.

 • Ik neem verzorgende taken op, ben op weg om ze correct, ordelijk en aan een gepast tempo uit te voeren en werk veilig.

 • Ik neem huishoudelijke taken op en voer ze correct, ordelijk, veilig en aan een gepast tempo uit.

 • Ik vraag ondersteuning om gepast te kunnen reageren in noodsituaties (vb. EHBO).

 • Ιk heb aandacht voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt.

 • Ik draag bij aan de zorg voor een aangename, veilige omgeving en hou het gebruik ervan mee in het oog.

 • Ik besteed aandacht aan gezonde eet- en leefgewoonten.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. zelfevaluatie en het functioneren in een team

 • Ik heb een vlot en gepast contact met mijn mentor en de overige leden van het team.

 • Ik neem initiatief en kom afspraken stipt na.

 • Ik heb aandacht voor de werking en voor de taken van de verschillende teamleden en ik neem mijn aandeel in de werking van de klas of de groep op.

 • Ik ga in dialoog over mijn functioneren, vraag spontaan feedback en raad en ik benoem eigen competenties, leerpunten en vorderingen.

 • Ik ga gepast met feedback om en maak hiervan gebruik om mijn handelen bij te sturen.

 • Ik wissel informatie over cliënten uit en communiceer over problemen en knelpunten.

 • Ik bied mijn stagemap, uurlijst en evaluatiedocumenten spontaan aan mijn mentor aan.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het observeren, rapporteren en verslaggeving

 • Ik neem stappen om informatie te verzamelen door observatie, door in dialoog te gaan met mijn mentor en door op te zoeken in bronnen.

 • Ik ben op weg om nuttige, inhoudelijk juiste en volledige informatie weer te geven in de verslagen en om informatie uit verschillende bronnen tot één geheel te bundelen.

 • Ik hou me aan de tijdsplanning van de opdrachten in de verslaggeving.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. een correct taalgebruik

Mondeling taalgebruik

 • Ik gebruik de juiste lidwoorden en een correcte zinsbouw.

 • Ik praat Algemeen Nederlands en heb een correcte uitspraak.

 • Ik articuleer voldoende en besteed aandacht aan mijn stemgebruik (tempo, volume en intonatie).

Schriftelijk taalgebruik.

 • Ik schrijf verslagen met een correcte tekststructuur, die voldoen aan de gestelde eisen.

 • Ik gebruik het correcte taalregister.

 • Ik lees mijn verslagen na, verbeter spelling en zinsbouw; ik gebruik de juiste lidwoorden en leestekens en schrijf hoofdletters waar nodig.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. persoonlijke draagkracht

 • Ik stel mezelf open voor nieuwe doelgroepen en ervaringen en durf moeilijkere taken aan.

 • Ik geef eigen mogelijkheden en grenzen aan.

 • Ik kan afstand nemen van eigen problemen.

 • Ik bespreek problemen die mijn functioneren op stage belemmeren met mijn stagebegeleider.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Overzicht van de competentiegroepen

 • Competenties m.b.t. het verwerven van informatie en het methodisch handelen

 • Competenties m.b.t. het werken met de doelgroep

 • Competenties m.b.t. het organiseren en begeleiden van activiteiten

 • Competenties m.b.t. lichamelijke en materiële ondersteuning

 • Competenties m.b.t. zelfevaluatie en het functioneren in een team

 • Competenties m.b.t. het observeren, rapporteren en verslaggeving

 • Competenties m.b.t. een correct taalgebruik

 • Competenties m.b.t. persoonlijke draagkracht

 • Conclusie

 • Motivering

 • Handtekening stagiair(e)

 • Handtekening stagebegeleiding

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.