EINDEVALUATIE

Competenties m.b.t. het verwerven van informatie en het methodisch handelen.

 • Ik vraag informatie over de doelgroep en de aanpak.

 • Ik vraag informatie over de individuele cliënten en hun aanpak.

 • Ik analyseer een probleem en bedenk creatieve en doordachte oplossingen.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het werken met de doelgroep

 • Ik hanteer een correcte, verbale en non-verbale communicatie, aangepast aan de cliënten wek vertrouwen door een oprechte en betrokken houding.

 • Ik vang signalen van de cliënt(en) op, kan die juist interpreteren en kan me inleven.

 • Ik ben geduldig bij het omgaan met de deelnemers en moedig aan.

 • Ik pas regels en / of rituelen consequent toe.

 • Ik heb zicht op het ontwikkelingsniveau van de groep en speel daarop in.

 • Ik neem actief deel aan de activiteiten.

 • Ik schrijf de voorbereiding concreet uit en bewaak daarbij een haalbare planning.

 • Ik tref tijdig de nodige, praktische voorbereidingen voor de organisatie van mijn activiteit.

 • Ik leg de activiteit expressief en op het niveau van de deelnemers uit.

 • Ik stem de begeleiding af op de mogelijkheden van de cliënten.

 • Ik laat het opruimen op een vlotte manier verlopen.

 • Ik verwoord wat goed en minder goed ging tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de activiteit, zowel bij de nabespreking als in het schriftelijk verslag.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. lichamelijke en materiële ondersteuning en verzorgende taken

 • Ik voldoe aan de eisen m.b.t. persoonlijke lichaamsverzorging, kledij en hygiëne.

 • Ik neem spontaan verzorgende taken op en voer ze correct, ordelijk, veilig en aan een gepast tempo uit.

 • Ik neem spontaan huishoudelijke taken op en voer ze correct, ordelijk, veilig en aan een gepast tempo uit.

 • Ιk stimuleer de zelfredzaamheid van de cliënt.

 • Ik zorg voor een aangename, veilige omgeving en hou het gebruik ervan in het oog.

 • Ik besteed aandacht aan gezonde eet- en leefgewoonten.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. zelfreflectie en het functioneren in een team

 • Ik heb een vlot en gepast contact met mijn mentor en de overige leden van het team.

 • Ik neem initiatief en kom afspraken stipt na.

 • Ik durf voor mijn mening uitkomen en verwoord deze gepast.

 • Ik heb inzicht in de werking en in de taken van de verschillende teamleden en gebruik dit in functie van mijn studiekeuze.

 • Ik ga in dialoog over mijn functioneren, vraag spontaan feedback en raad,en kan eigen competenties en leerpunten benoemen.

 • Ik ga gepast met feedback om en maak hiervan gebruik om mijn handelen bij te sturen.

 • Ik wissel informatie over cliënten uit en ben open over problemen en knelpunten.

 • Ik bied mijn agenda, uurlijst evaluatiedocumenten en voorbereiding van mijn activiteit spontaan aan mijn mentor aan.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. het observeren en verslaggeving

 • Ik geef nuttige, inhoudelijk juiste en volledige informatie weer in de verslagen en bundel informatie uit verschillende bronnen toe één geheel.

 • Ik hou me aan de tijdsplanning van de opdrachten in de verslaggeving.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. een correct taalgebruik

Mondeling taalgebruik

 • Ik gebruik de juiste lidwoorden en een correcte zinsbouw.

 • Ik praat Algemeen Nederlands en heb een correcte uitspraak.

 • Ik articuleer voldoende en bewaak mijn stemgebruik (tempo, volume en intonatie).

Schriftelijk taalgebruik

 • Ik schrijf verslagen met een correcte tekststructuur, die voldoen aan de gestelde eisen.

 • Ik gebruik het correcte taalregister.

 • Ik lees mijn verslagen na, verbeter spelling en zinsbouw; ik gebruik de juiste lidwoorden en leestekens en schrijf hoofdletters waar nodig.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Competenties m.b.t. persoonlijke draagkracht

 • Ik stel mezelf open voor nieuwe doelgroepen en ervaringen en durf moeilijkere taken aan.

 • Ik geef eigen mogelijkheden en grenzen aan.

 • Ik kan afstand nemen van eigen problemen.

 • Ik bespreek problemen die mijn functioneren op stage belemmeren met mijn stagebegeleider.

 • Eindevaluatie

 • Verantwoording

Overzicht van de competentiegroepen

 • Competenties m.b.t. het verwerven van informatie en methodisch handelen

 • Competenties m.b.t. het werken met de doelgroep

 • Competenties m.b.t. lichamelijke en materiële ondersteuning

 • Competenties m.b.t. zelfreflectie en het functioneren in team

 • Competenties m.b.t. het observeren en verslaggeving

 • Competenties m.b.t. een correct taalgebruik

 • Competenties m.b.t. persoonlijke draagkracht

 • Conclusie

 • Handtekening stagiair(e)

 • Handtekening stagebegeleiding

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.