Gebruiksaanwijzing Vul de algemene gegevens van het object in. Werk alle punten af. Lees goed elk aandachtspunt. Vul achter elk aandachtspunt ja of neen in. De inventarisatie wordt door de algemeen oefenleider en of oefencoordinator uitgevoerd (bezoek aan locatie). Vul de maatregelen in die moeten worden genomen ( beheersen v gevaar). Bij beheersmaatregelen is steeds aangegeven wanneer het vakje moet worden ingevuld. Onderteken de ingevulde checklist en leg hem voor aan een veiligheidsfunctionaris of ter beoordeling aan een derde. Na controle wordt de naam van de tweede controleur ingevuld alsmede de prioriteit. Prioriteit 1 = verbetering en aanpassing vereist ( MOET worden opgelost) Prioriteit 2 = aanvullende controle of maatregelen nodig Prioriteit 3 = voldoet aan de minimale eis.

 • Deze TRA wordt opgemaakt onder verantwoordelijkheid van de;

 • Indien verantwoordelijkheid onder andere autoriteit valt, noteer welke.

Omschrijving activiteiten beknopt (evt met tijdslijn)

 • Activiteit 1

 • Omschrijf oefenlocatie, soort gebouw, soort voertuig, obstakels etc.

 • Add media

 • Doelstelling les / oefening

 • Activiteit 2

 • Omschrijf oefenlocatie, soort gebouw, soort voertuig, obstakels etc.

 • Add media

 • Doelstelling les / oefening

 • Activiteit 3

 • Omschrijf oefenlocatie, soort gebouw, soort voertuig, obstakels etc.

 • Add media

 • Doelstelling les / oefening

 • Activiteit 4

 • Omschrijf oefenlocatie, soort gebouw, soort voertuig, obstakels etc.

 • Add media

 • Doelstelling les / oefening

 • Is er vooraf contact geweest met de eigenaar beheerder over arbo aspecten of knelpunten? Zo ja... Welke afspraken / bijzonderheden zijn er besproken.

Vragen aangaande het gebouw ( indien van toepassing invullen)

 • Gebouwinformatie is niet van toepassing

 • Zijn er sanitaire voorzieningen? Naar sekse onderscheiden?

 • Volgens welke protocollen wordt er gewerkt?

 • Indien geen brandblusmiddelen aanwezig zijn, Welke brandpreventieve maatregelen zijn er dan genomen?

 • Is er beoordeeld of er sprake is van asbest in het gebouw of op het terrein? Is er een verklaring van een deskundige aanwezig?

 • Zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig in het object

 • Is er voldoende daglicht en ventilatie aanwezig?

 • Zijn er omstandigheden waarbij de legionella bacterie aanwezig kan zijn? - water met een temperatuur tussen 25 en 50 graden - stilstaand water ( langer dan een week) en Waarbij blootstelling mogelijk is; Verneveling Sproeier Douche Brandslang Fontein Ventilatiesysteem met luchtbevochtiger

 • Op welk gebied zijn maatregelen genomen of risico's bij deelnemers benoemd?

 • Welke veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig?

 • Is er kans op contact met electriciteit ( 220 v en hoger)

 • Is de ruimte voldoende verwarmd?

 • Is het aanwezige materiaal in goede staat van onderhoud en kwaliteit? Indien nee, geef omschrijving van de staat.

 • Is er noodverlichting in het pand aanwezig?

 • Wordt er voorafgaand aan de oefening een (visuele) inspectie van de oefenomgeving uitgevoerd? Zo ja, is hierbij gelet op; - de aanwezigheid van eventuele obstakels - de aanwezigheid van gevaren bij het gebruik van sloopplannen zoals snijgevaar, glas, instortingsgevaar, val- of stootgevaar e.d.

 • Wordt er geoefend in en nabij water? Indien aangevinkt onderstaande invullen.

 • Geef aan: Eventuele ernstige vervuiling van water? Obstakels in het water ( scherpe voorwerpen) Gevaarlijke stromingen ( reddingsmiddelen, plan aanwezig?)

Opbouw en inhoud van het programma/ training

 • Worden er middelen gebruikt zoals wapenstok, vuurwapens, handboeien, etc? Welke?

 • Zo ja, benoem de beschermende maatregelen.

 • Worden er speciale (ongebruikelijke) middelen gebruikt?

 • Welke aanvullende maatregelen zijn er genomen?

Overige maatregelen

 • Wordt er voorafgaand aan de oefening een veiligheidsbriefing gehouden? Zo ja aan wie?

 • Hierin wordt aandacht besteed aan;

 • Worden deelnemers vooraf geinstrueerd over kledingvoorschriften en worden deze toegepast? Welke?

 • Is er voldoende deskundig toezicht (oefenleiders) gelet op het aantal deelnemers? Hoe is de verhouding?

 • Is er minimaal 1 EHBO opgeleide (per 20) of BHV er of middelen aanwezig?

 • Biedt het programma voldoende rust ( elk uur) waarin iets kan worden gedronken? Indien nee: wat is de specifieke reden/ doelstelling daarbij?

 • Is er kans op vallen van een hoogte boven 2,5 meter? Bij ja gebruik valbescherming. Wordt valbescherming gebruikt? Zijn de materialen gekeurd? Is de keuringsdatum niet verlopen? Is er een gecertificeerd docent werken op hoogte aanwezig?

 • Is er sprake van hard geluid (spreken met stemverheffing?) Bij ja...wordt er gehoorbescherming gedragen? Zijn de deelnemers geinstrueerd over de risico's van schadelijk geluid en gehoorbescherming?

 • Wordt er voldoende rekening gehouden met het programma en de conditie van de deelnemers? Indien optreden onder verzwarende omstandigheden, vermelden doelstellingen?

 • Soort les

 • Is er een warming up en cooling down geweest na de oefening? Indien nee kort de reden omschrijven.

 • Welke beschermende middelen zijn aanwezig?

 • Overige niet genoemd;

 • Zijn de PBM' s vooraf gecontroleerd?

Buitenlocatie

 • Is er sprake van verplaatsing langs verkeerswegen? Indien ja. Soort weg ( verhard, onverhard, fiets/ voetpad/ auto(snel)weg, overig)

 • Vindt er een veiligheidsbriefing plaats bij verplaatsen langs de weg? Denk aan plaats op de weg, colonne formatie, reflectievest, verlichting of breaklight?

 • Bij verplaatsing door natuurgebieden en hoog gras is er een tekenprotocol? Worden er tekenklemmen uitgereikt? Bodychecks?

 • Is er sprake van werken in de nachtelijke uren? Indien ja, is er veiligheidsverlichting, zichtbaarheidsvesten?

 • Is er een SGBO m.b.t. terreurpreventie actief? Indien aangevinkt neem notie van onderstaande, aanvullende aandachtspunten:

 • Indien er in uniform wordt opgetreden op of aan de openbare weg (oefening, simulatie e.d.) dan zijn aanvullende maatregelen van kracht. Bij twijfel overleg met de locatiemanager. Vink aan welke maatregelen zijn getroffen.

 • Met welke manager zijn de maatregelen besproken?

Groepssamenstelling

 • Is er sprake van evenwichtige groepssamenstelling (leeftijd, vaardigheid, conditie?) Hebben zij de competenties?

 • Zijn er deelnemers met lichamelijke klachten waarmee rekening moet worden gehouden?

 • Zijn er figuranten, tegenspelers?

 • Soort tegenspeler(s)

 • Overige niet genoemd;

 • kies welke zaken zijn geregeld en besproken

 • Overige opmerkingen/afspraken

 • Is er een waarschuwingslijst uitgegeven voor de deelnemers? Voeding of dieeteisen Medicijngebruik Checklist fysieke gezondheid/ blessures Checklist mentale gezondheid Te waarschuwen bij calamitiet Relatie tot betrokkene

Overige

 • Laten de weersomstandigheden de oefening toe? Geen harde wind bij oefenen op hoogte, valgevaar bij gladheid, windchillfactor etc.

 • Zijn er nog risico' s voor de gezondheid die niet in de lijst genoemd zijn m.b.t. de oefeningen? Indien ja, benoem welke en de genomen maatregelen.

 • Zijn de dichtbijzijnde hulpposten bekend? Zo ja. Naam, adres en telefoonnummer benoemen. Zo nee welke maatregelen zijn genomen ( EHBO kit, verbindingsmiddelen, brancard etc)

 • Is de lokale meldkamer gewaarschuwd? Zo nee, welke maatregelen zijn genomen

 • Ruimte voor situatieschets indien van toepassing:

 • De oefencoordinator

 • De Steller van dit document

 • De accorderende autoriteit

 • De taakrisico analyse is gechecked en

 • Indien niet akkoord, benoem de reden en de voorwaarden waaraan nog moet worden voldaan

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.