Audit

Persoonlijke hygiene medewerkers

Dienstkleding wordt op de juiste wijze gedragen conform protocol

Dienstkleding wordt dagelijks gewassen en is schoon

Lange haren zijn indien nodig samengebonden of bedekt

Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid omtrent melden van (mogelijke) infectieziektes

Onderarmen en handen zijn vrij van bedekking en handsieraden

Kunstnagels worden niet gedragen en er wordt geen nagellak gebruikt

Handen worden op de juiste wijze gewassen

Indicatie voor handen wassen is correct

Handen wassen alleen indien strikt noodzakelijk

Handen worden op de juiste wijze gedesinfecteerd

De indicatie voor handendesinfectie is correct

De voorkeur gaat uit naar handendesinfectie boven handen wassen.

Bij wasbakken zijn vloeibare zeep, handalcohol en papieren handdoeken in dispenser aanwezig met afvalbak met voetbediening en deksel

Er is voldoende handalcohol aanwezig, op strategische plaatsen.

Handalcohol voldoet aan de normen.

Er zijn voldoende handenwasgelegenheden aanwezig

Persoonlijke beschermings middelen (PBM)

Handschoenen zijn bij voorkeur van Nitrile en zijn conform kwaliteit gesteld in Europese normering NEN 374, 240 en 455

Handschoenen worden taakspecifiek gebruikt

Handschoenen worden voor de juiste indicaties gebruikt

Na uittrekken handschoenen vindt consequent handdesinfectie plaats

Bouwtechnische aspecten keuken

Bouw en inrichting maken het mogelijk schoon en vuil en rauw en bereid goed te scheiden tijdens de werkzaamheden.

Bouwtechnisch onderhoud is voldoende, vloeren, wanden en plafond zijn onbeschadigd.

Inventaris en apparatuur is onbeschadigd

Bouwtechnische gebreken worden gemeld en hersteld; deze procedure is bekend en omschreven.

Inrichting belemmert de schoonmaak niet en materialen zijn goed reinigbaar.

De handenwasgelegenheid is ingericht met vloeibare zeep, disposable handdoekjes, afvalemmer met deksel en voetbediening en bij voorkeur met handalcohol.

Schoonmaak

Op correcte wijze en met de juiste producten.
Juiste dosering

Schoonmaakschema is aanwezig en volledig

De frequenties van schoonmaak zijn voldoende

Schoonmaakschema is naar behoren ingevuld

Gebruikte materialen voor schoonmaak zijn schoon

Materiaal en oppervlakken zijn reinigbaar en eventueel desinfecteerbaar met gangbare, toegestane producten

Onder kasten en rekken is goed te reinigen. Materiaal en poten zijn bestand tegen reinigingsmateriaal en vocht

Gebruikte apparatuur wordt op de daarvoor bestemde wijze gereinigd.

Buitenkant van de kasten en overige oppervlakken zijn visueel schoon

Binnenkant van kasten en lades zijn visueel schoon.

De koelkast(en) is/zijn visueel schoon

De vriezer(s) is/zijn visueel schoon en niet/nauwelijks aangevroren.

De keuken maakt een schone en verzorgde indruk.

Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de schoonmaakwerkzaamheden en het aftekenen.

Luchtbeheerssysteem en afzuigsysteem worden jaarlijks onderhouden en afzuigroosters regelmatig schoongemaakt en zijn schoon.

ongediertebestrijding

Medewerkers zijn alert op de aanwezigheid van ongedierte of de signalen ervan.

Medewerkers melden de (mogelijke) aanwezigheid van ongedierte bij de juiste functionaris binnen de organisatie

Eventueel aanwezig ongedierte wordt volgens de richtlijnen bestreden.

Ontvangst goederen

Niet gekoelde goederen worden bij ontvangst periodiek gecontroleerd op schone en onbeschadigde verpakking en een ruime THT datum

Gekoelde produkten worden bij ontvangst periodiek gecontroleerd op de maximaal toegestane temperatuur van 4, 7 of 10 graden (pluimvee, overige, gebak)

Diepgevroren produkten worden bij ontvangst periodiek gecontroleerd op een maximum temperatuur van 15 graden aan de buitenkant gemeten.

Gekoelde en diepgevroren produkten worden vrijwel direct na aflevering in de koeling/diepvries geplaatst

Warme produkten worden periodiek gecontroleerd op een minimum temperatuur van 60 graden.

De controlepunten worden minimaal wekelijks op een registratielijst genoteerd.

Wanneer controles buiten de normen worden geconstateerd worden de producten vernietigd, bij niet correcte THT datum worden deze eerder geconsumeerd.

Opslag goederen

Niet gekoelde of verhitte goederen worden volgens FIFO overzichtelijk opgeslagen

Opslag en verloopdata wekelijks gecontroleerd en de controle wordt geregistreerd.

De gekoelde opslag wordt wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Op verlopen produkten wordt dagelijks gecontroleerd

Alle produkten in de koeling zijn gedateerd op TGT of THT datum

Alle produkten in de koeling zijn voldoende afgedekt.

De diepgevroren opslag wordt wekelijks gecontroleerd op temperatuur

De vriezer wordt periodiek, minimaal twee maal per jaar ontdooid en gereinigd. Hiervan vindt minimaal wekelijks registratie plaats.

Alle produkten in de vriezer zijn gedateerd op THT of TGT datum

Alle produkten in de vriezer zijn goed afgesloten verpakt

Bij afwijkingen in de opslag wordt de juiste actie ondernomen en geregistreerd.

Medicatie wordt bij voorkeur in een medicatiekoeling opgeslagen. Indien deze afwezig is wordt de medicatie in een afgesloten box in de voedingsmiddelenkoeling opgeslagen.

Decentraal regenereren van maaltijden

Binnen 1 uur wordt de maaltijd van een temepratuur van 4 tot 7 graden verwarmd naar minimaal 60 graden in de kern

Deze temperatuur wordt wekelijks gemeten in de kern van een aantal produkten en geregistreerd

Bij bijvoorbeeld afwezigheid van de client worden de maaltijden niet meer afgekoeld en later opnieuw verwarmd.

Wanneer na regenereren de 60 graden niet is bereikt, wordt de maaltijd doorverhit tot minimaal 75 graden en vervolgens direct geserveerd.

Na regenereren worden de maaltijden/maaltijdcomponenten direct geserveerd.

De koude maaltijdcomponenten zijn niet langer dan 2 uur ongekoeld of niet warmer dan 7 graden zijn n het einde van de consumptie.

De temperatuur van de koude maaltijdcomponenten wordt aan het einde van consumptie wekelijs gemeten.

Algemene hygieneaspecten

In de keuken is een HACCP handboek aanwezig of de medewerker weet de digitale versie te vinden

Het HACCP handboek is voldoende actueel en volledig.

De medewerkers zijn bekend met de inhoud van het HACCP handboek en de hierin aanwezige werkvoorschriften

De medewerkers worden periodiek geschoold op het gebied van hygiene, zodanig dat de aanwezige kennis voldoende en voldoende actueel is.

Het is voor de medewerker duidelijk welke procedure gevolgd moet worden wanneer er afwijkingen in controles en registratie aan de orde komen

Er is een voedingsthermometer aanwezig in de keuken, of de temperaturen worden door een medewerker van de voedingsdienst uitgevoerd

De registratielijsten zijn inzichtelijk in de keuken of direct opvraagbaar.

Overige

Overige

Overige

Conclusie

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.