ข้อมูลทั่วไป

Group/Code/Project name

Contrac Owner

จำนวนพนักงาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด.... คน

จำนวนพนักงานผู้รับเหมา... คน

จำนวนชั่วโมงการทำงานของโครงการทั้งหมด... ชั่วโมงการทำงาน

1. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

 • 1.1 นโยบายความปลอดภัยฯ

 • -สื่อสารให้พนักงานทราบ

 • -ติดประกาศ

 • 1.2 โครงสร้างการบริหารงาน

 • -Organization

 • -แผนงานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง (FR-SAF-001.02 Rev.3

 • 1.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 • -จป.ระดับหัวหน้างาน

 • -จป.ระดับบริหาร

 • -จป.ระดับเทคนิค

 • -จป.ระดับวิชาชีพ

 • -ขึ้นทะเบียนจป.

 • 1.4 คณะกรรมการความปลอดภัย

 • -ประกาศ แต่งตั้ง รายชื่อ หน้าที่

 • -อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย

 • -ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 1ครั้งต่อเดือน

 • -สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน

 • -ติดประกาศรายงานการประชุมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

 • 1.5 การติดสัญลักษณ์และป้ายเตือนความปลอดภัย

 • -ป้ายหน้าโครงการถูกต้อง ครบถ้วน มองเห็นชัดเจน

 • -ติดป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายห้าม ตามลักษณะงานในพื้นที่การทำงาน

 • 1.6 การแต่งกายและการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

 • -จัด PPE ที่ได้มาตรฐาน

 • -ควบคุมการสวมใส่ PPE ของพนักงาน

 • 1.7 ติดประกาศสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง

 • -สื่อสารให้พนักงานทราบและติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

 • 1.8 อบรมลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือการปฎิบัติงาน

 • -คู่มือข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน

 • 1.9 จัดให้มีผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อนการทำงานและคณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย(Daily Inspection)

2. พื้นที่โครงการ

 • 2.1 มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและแยกของเหลือใช้หรือขยะทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

 • 2.2 ติดป้ายเตือนอันตราย ณ ทางเข้า-ออก ของยานพาหนะทุกแห่ง และจัดให้มีผู้ให้สัญญาณ ในขณะที่มียานพาหนะ เข้า-ออก เขตก่อสร้าง

 • 2.3 บริเวณเขตก่อสร้าง ทำรั้วสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ที่มั่นคง แข็งแรง ไว้ตลอดแนวเขตก่อสร้าง หรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมและจัดป้าย"เขตก่อสร้าง"แสดงให้เห็นได้ชัดเจน

 • 2.4 กำหนดเขตอันตรายในเขตก่อสร้าง โดยจัดรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมีป้าย"เขตอันตราย"แสดงให้เห็นได้ชัดเจนและกลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา

3. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

 • 3.1 การตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

 • -ตรวจสอบก่อนนำมาใช้งาน

 • -ตรวจสอบประจำเดือน

 • -มีบัญชีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

 • -ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ แต่ละชนิด

 • 3.2 สภาพเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

 • -ไม่ชำรุด พร้อมใช้งาน

 • -มีการต่อสายดินถูกต้อง

 • -เครื่องจักร ที่มีจุดหมุนต้องมีเครื่องป้องกันอันตราย

 • 3.3 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 • -มีทั้งดับเพลิงในขณะทำงาน

 • -สวมใส่ PPE ถูกต้อง ดังนี้ สวมกระบังหน้าลดแสงหรือแว่นตาลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ

 • -มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสะเก็ดไฟ

 • -ไม่มีวัสดุที่ติดไฟง่าย วางอยู่ใกล้พื้นที่ทำงาน

 • -พื้นที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย กั้นพื้นที่ทำงานและแสดงเขตอันตราย

 • 3.4ชุดเชื่อม-ตัดแก๊ส

 • -ติดตั้งอุปกรณ์กันย้อนไว้ที่ถังบรรจุแก๊สทุกถัง

 • -สายลม สายแก๊ส ไม่แตกลายงา ไม่มีนอยรั่วหรือฉีกขาด

 • -ต้องผูกมัดถังลม ถังแก๊ส ให้มั่นคง

 • -ไม่มีวัสดุติดไฟง่ายวางอยู่ใกล้พื้นที่ทำงาน

 • -มีถังดับเพลิงในขณะทำงาน

 • -สวมใส่ PPE ถูกต้อง ดังนี้ สวมกระบังหน้าลดแสงหรือแว่นตาลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ

 • 3.5 พื้นที่การปฎิบัติงานโดยใช้เครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบคโฮ,ปั้นจั่น,เครื่องตอกเสาเข็ม

 • -กันพื้นที่ทำงาน

 • -แสดงเขตอันตราย

 • -พื้นที่ทำงานสะอาดเรียบร้อย

4. การป้องกันและระงับอัคคีภัย

 • 4.1 ไม่มีการจัดเก็บวัตถุไวไฟ / วัตถุระเบิด ไว้ในอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น

 • 4.2 ติดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้เห็นชัดเจน

 • 4.3 ติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินให้เห็นได้ชัดเจน

 • 4.4 อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย

 • -มีทั้งดับเพลิงถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิง

 • -ตรวจสอบถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 • 4.5 มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และต้องควบดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใด กีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

 • 4.6 การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟต้องมีผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

 • 4.7 มีจุดสูบบุหรี่ ไม่พบเศษก้นบุหรี่ในบริเวณที่ทำงาน

 • - มีถังดับเพลิง

 • 4.8 ทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟ หรือติดไฟง่ายที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้หรือบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด ต้องมีทั้งดับเพลิงอย่างน้อย 1 ถัง

5. สารเคมีและวัตถุระเบิด

 • 5.1 มี SDS ของสารเคมีอันตราย

 • 5.2 ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย

 • -ป้ายห้ามสูบบุหรี่

 • -ป้ายสถานที่เก็บรักษา สารเคมีอันตราย ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • 5.3 มีถังดับเพลิงที่นำมาใช้ได้อย่างสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง

 • 5.4 พนักงานสวมใส่ชุดทำงานและ PPE เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

 • 5.5 การจัดเก็บสารเคมี

 • -ป้องกันการรั่วไหล

 • -จัดเก็บแยกจากวัสดุทั่วไป

 • -มีป้ายชี้บ่งและป้ายเตือน

 • -ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีประกายไฟ

6. นั่งร้าน

 • 6.1 สภาพนั่งร้าน

 • -พื้นนั่งร้าน แข็งแรง ไม่ลื่น

 • -มีพื้นที่ยืนสำหรับทำงาน

 • -ไม่มีส่วนใดชำรุด

 • -มีบันไดที่แข็งแรง ทนทาน

 • -มีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร

 • -แผงขอบกันตกสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร

 • 6.2 การทำงาน บนนั่งร้าน หลายชั้น พร้อมกันมีสิ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ด้านล่าง

 • 6.3 มีการตรวจสอบนั่งร้านก่อนอนุญาตให้ใช้งานและตรวจเป็นประจำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

7. งานเจาะและงานขุด

 • 7.1 การเจาะ ขุดรู หลุม บ่อ คู มีราวกันหรือรั้วกันตก แสงสว่างและป้ายเตือนอันตราย และในเวลากลางคืนมีสัญญาณไฟสีส้มหรือปป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายให้เห็นชัดเจน

 • 7.2 การเจาะ ขุดรู หลุม บ่อ คู ที่จะพลัดตกให้มีแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงเพียงพอปิดคลุมและทำราวล้อมกันด้วยไม้หรือโลหะ

 • 7.3 การทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู ที่มีความลึกตั้งแต่2เมตร ขึ้นไป ต้องจัดให้มี

 • -ทางขึ้นลงที่สะดวก ปลอดภัย

 • -เครื่องสูบน้ำ

 • -ระบบการถ่ายเทอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ

 • -ผู้ควบคุมงานที่ผ่านการอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • -มีอุปกรณ์เพื่อสื่อสาร

 • -สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัย

 • 7.4 กรณีที่ใช้ปั้นจั่น เครื่องจักรหนัก ปฏิบัติงาน หรือมีกองวัสดุหรืออุปกรณ์หนักอยู่บริเวณใกล้ปากรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู ต้องมีการป้องกันดินพังทลายโดยติดตั้ง Sheet pile หรือโดยวิธีอื่น

8. ไฟฟ้า

 • 8.1 ผู้ปฏิบัติงาน

 • -ได้รับการฝึกอบรมการปฎิบัติงานกับไฟฟ้า

 • -สวมใส่ PPE ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

 • -มีวิศวกรควบคุมการทำงาน

 • 8.2 มีแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรไฟฟ้า

 • 8.3 มีสวิตตัดวงจรไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรไฟฟ้า

 • 8.4 มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยต่อสายดินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับที่ทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังอื่นให้ต่อสายดิน กับเต้ารับที่มีจุด ต่อลงดิน

 • 8.5 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว

 • -ตรวจสอบทุกวัน

 • -มีป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า

 • -มีผู้รับผิดชอบในการดูแลตู้ไฟฟ้าชั่วคราว

 • -มีสายดิน

 • -มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว

 • 8.6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและถังดับเพลิงพร้อมใช้งานอยู่ในพื้นที่

 • 8.7 ติดวิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไว้ในบริเวณที่ทำงาน

9. การทำงานบนที่สูงหรือพื้นที่ต่างระดับ

 • 9.1 ทำงานก่อสร้างบนพื้นที่ต่างระดับที่มีความสูงตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไปจัดให้มีบันไดหรือทางลาดพร้อมทั้งติดตั้งราวกันหรือรั้วการตกที่มั่นคง แข็งแรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

 • 9.2 ทำงานบนที่สูง จากพื้นดิน หรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรมีนั่งร้าน บันไดขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัย

 • 9.3 ทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป มีราวกั้นหรือรั้วกั้นตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้น สายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

 • 9.4 ปล่องหรือช่องเปิด ที่อาจทำให้ลูกจ้างหรือสิ่งของพลัดตก

 • -จัดทำฝาปิดที่แข็งแรง

 • -ติดป้ายเตือนอันตราย

 • 9.5 ทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่งอาจพลัดตกลงมาได้มีการจัดทำราวหรือรั้วกั้นตก

 • -ราวกันตกหรือรั้วกั้นตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร

 • -ติดป้ายเตือนอันตราย

10. การทำงานในที่อับอากาศ

 • 10.1 ประเมินสภาพอันตรายในที่อับอากาศ หากมีสภาพอันตราย ต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสภาพอันตรายและเก็บหลักฐานไว้

 • 10.2 ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างในที่อับอากาศโดยมีใบรับรองแพทย

 • 10.3 ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างทำงานในที่อับอากาศ ผลการประเมินสภาพอันตราย และผลการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาปิดไว้ที่ทางเข้า-ออกที่อับอากาศตลอดเวลาที่ลูกจ้างปฏิบัติงาน

 • 10.4 ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม ผู้อนุญาตต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

 • 10.5 ตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศก่อนและระหว่างที่ลูกจ้างปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (เก็บผลการตรวจวัดอย่างน้อย 1 ปี)

 • 10.6 ผู้ควบคุมงานอับอากาศ ต้องจัดทำแผนการทำงานและป้องกันอันตราย และแผนช่วยเหลือผู้ปฎิบัติงาน

 • - ปิดประกาศ/แจ้งให้ทราบเป็นลายล

 • - ชี้แจงและซักซ้อมหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีปฎิบัติงานและวิธีการป้องกันอัน

 • 10.7 จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ช่วยเหลือ/ช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 • 10.8 บริเวณทางเข้า-ออกที่อับอากาศ

 • -มีป้าย ที่อับอากาศ อันตรายห้ามเข้า

 • -สะดวกและปลอดภัย

 • -มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ (ห้ามพกอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ/ติดไฟ)

 • 10.9 จัดให้มีสิ่งปิดกั้น มิให้บุคคลเข้า/ตกลงไปในที่อับอากาศ ที่มีลักษณะเป็นช่อง โพรง หลุม ถังเปิด

 • 10.10 มีถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ

11. ปั้นจั่นและเครื่องตอกเสาเข็ม

 • 11.1 มีเอกสารตรวจสอบรับรองจากวิศวกร

 • -ปจ.1 (ปั้นจั่นไม่เคลื่อนที่)

 • -ปจ. 2(ปั้นจั่นเคลื่อนที่)

 • 11.2 ผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับปั่นจั่น 4 ผู้

 • 11.3 การตรวจสอบและการบำรุงรักษา

 • -มีคู่มือการใช้งาน

 • -มีการตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ก่อนการทำงานเป็นประจำ

 • -มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ช่วยยก เช่น สลิง สเก็น Shackle

 • -มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก

 • -มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน

 • 11.4 ผู้ปฏิบัติงานตอกเสาเข็มผ่านการอบรมก่อนเริ่มงานตามคู่มือการใช้งานเครื่องตอกเสาเข็มและคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

 • 11.5 มีผู้ให้สัญญาณสื่อสารในการตอกเสาเข็มระหว่างการทำงานตอบเสาเข็ม

 • 11.6 มีแบบบันทึกและผลการตรวจสอบเครื่องตอกเสาเข็ม

12. รถยก

 • 12.1 มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกตรงกับความสามารถในการยกสิ่งของ

 • 12.2 ตรวจสอบรถยกก่อนการใช้งานทุกครั้ง

 • 12.3 มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทำงาน

 • 12.4 ติดตั้งกระจกนูน บริเวณทางแยก หรือทางโค้ง ที่มองไม่เห็นทางข้างหน้า

 • 12.5 ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยกต้องผ่านการอบรม

 • 12.6 ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานนำรถยกไปใช้งานใกล้สายไฟฟ้า

 • 12.7 มีคู่มือการใช้งานการตรวจสอบและการบำรุงรักษา

13. ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

 • 13.1 โครงการมีสำเนาใบเสร็จการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างที่เข้ามาทำงานตามสั

 • 13.2 กรณีที่โครงการ หรือผู้รับเหมาช่วงไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ได้มีการซื้อ ประกันภัยกลุ่มบุคคล ไว้แล้ว ( Workmen Compensation Insurance)

14. แรงงานต่างด้าว

 • 14.1 แรงงานต่างด้าวมีเอกสารครบถ้วนดังนี้

 • - หนังสือเดินทาง (Passport)

 • - บัตรประจำตัว (สีชมพู)

 • ใบอนุญาตทำงาน เล่มสีน้ำเงิน (Work Permit)

 • 14.2 มีการอบรมแรงงานต่างด้าว เบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจวิธีการปฎิบัติงาน อันตรายในการทำงาน และวิธีป้องกันอันตราย

15. หน้าที่จป.ประจำโครงการ

 • 15.1 ชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงทุกกิจกรรมงาน

 • 15.2 ประเมินความสอดคล้องกฏหมายครบทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ

 • 15.3 ส่งรายงาน จป.ว ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ครบทุกไตรมาส

 • 15.4 บันทึกการชี้แจงมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยฯสำหรับผู้รับจ้าง และผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

 • 15.5 ส่งแผนงานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่แสร้าง (FR-SAF-001.02 Rev.3) มาที่หน่วยงานความปลอดภัยส่วนกลาง

16. อื่นๆ

 • 16.1 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/อุปกร

 • 16.2 ห้องน้ำแยกชาย-หญิง

 • 16.3 อุปกรณ์สำหรับผู้มาติดต่อ

 • 16.4 การเข้าร่วม Safety Talk ของPM/SM ประจำเดือน

 • 16.5 การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

 • 16.6 การได้รับอนุญาตก่อนทำงาน(เปิดใบอนุญาตทำงาน)

 • - การทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ

 • - การทำงานบนที่สูงตั้งแต่4เมตรขึ้นไป

 • - การทำงานยก เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ โดยใช้ปั่นจั่น

 • - การทำงานในสถานที่อับอากาศ

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.