Οδηγίες

Οδηγίες & Περιγραφή

Η συνεργασία και η επικοινωνία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της ομαδικής εργασίας Αυτό το εργαλείο παρατήρησης επικεντρώνεται σε αυτές τις συμπεριφορές της ομάδας που εξασφαλίζουν τις ασφαλέστερες συνθήκες ομαδικής εργασίας. Αποτελείται από 4 στοιχεία: α. Συντονισμένες δραστηριότητες β. Αναταλλαγή πληροφοριών γ. Χρήση αυθεντίας και αυτοπεποίθησης και δ. Υποστήριξη μελών της ομάδας. Ο στόχος είναι η δημιουργία της βάσης για να συζητηθούν θέματα ομαδικότητας και για να δωθεί ανατροφοδότηση (feedback) στην ομάδα

Audit

Συντονισμός ενεργειών

Τα μέλη της ομάδας συστήνουν τους εαυτούς τους και επιβεβαιώνουν ρόλους και υπευθυνότητες

Ξεκάθαρη ηγεσία και κατανομή των ρόλων

Η παράδοση είναι καλώς δομημένη και επαναλαμβάνεται όταν νέα μέλη εισέρχονται στην ομάδα

Όλα τα μέλη της ομάδας είναι ενήμερα για τις προτεραιόητες, τα σημαντικά γεγονότα καιτις εξελίξεις (πχ μέσω προφορικής έκφρασης σκέψεων, επανεξέτασης, αναμετάδοσης πληροφοριών και προβληματισμών)

Ανταλλαγή πληροφοριών

Το πλάνο δράσης και άλλες σχετικές πληροφορίες έχουν συζητηθεί με τα κατάλληλα μέλη της ομάδας

Οι αρχηγοί της ομάδας συνεχώς μοιράζονται τις πληροφορίες με τα άλλα μέλη (συμπεριλαμβανομένων των μελών με τη λιγότερη εμπειρία) και παρέχουν αιτιολόγηση των αποφάσεων για δράση

Επανεκτίμηση και αιτήματα επανεκτίμησης εκφράζονται ξεκάθαρα (πχ ας επανεκτιμήσουμε τώρα..., θα μπορούσαμε να επανεκτιμήσουμε.........)

Η ομάδα διατηρεί ξεκάθαρη καταγραφή πληροφοριών ώστε να διασφαλισθεί η βέλτιστη συνέχεια παροχής φροντίδας

Υποστήριξη μελών

Οι αργηγοί της ομάδας διευκρινίζουν τις επιδεξιότητες των μελών πριν την κατανομή ρόλων

Οι αρχηγοί της ομάδας ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τα μέλη και ελέγχουν εάν όλοι αισθάνονται άνετα με τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί

Οι αρχηγοί της ομάδας επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει σωστή κατανομή εργασιών (αποφυγή υπερφόρτωσης)

Τα μέλη της ομάδας προβλέπουν πότε οι άλλοι θα χρειαστούν πληροφορίες ή εξοπλισμό (πχ να ετοιμάσω άλλο έναν ορό;)

Χρήση αυθεντίας & αυτοπεποίθησης

Ο αρχηγός της ομάδας ξεκαθαρίζει με αυτοπεποίθηση τι απαιτείται να γίνει.

Ο αρχηγός της ομάδας παροτρύνει τα μέλη να υποβάλλουν ερωτήσεις ή να μιλήσουν ανοιχτά εάν χρειασθεί και λαμβάνει σοβαρά τις ανησυχίες τους

Τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν την αρχηγία όποτε χρειάζεται

Ο αρχηγός της ομάδας παροτρύνει τα μέλη να διασταυρώνουν τις οδηγίες και να επικοινωνουν με τοτην ολοκλήρωση των εργασιών (πχ χρήση επικοινωνίας κλειστής αγκύλης - close loop)

Συνολική αξιολόγηση της ομάδας

Πώς αξιολογείτε την συμβολή ολόκληρης της ομάδας στην επίτευξη αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικότητας

Εάν ήσασταν μέλος αυτής της ομάδας πόσο ικανοποιημένος/η θα αισθάνεστε;

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.