Audit

1.Administratie

Jaarplannen

agenda

Cursus

Puntenboek (Skore)

Takenbank

Overige

2. Algemeen pedagogisch - didactisch handelen
Werkklimaat

Stimuleert samenwerking

Maakt duidelijk dat leerlingen veel ruimte hebben om aan het woord te komen.

Stimuleert naar elkaar luisteren en vragen stellen

Bemoedigt actief meewerken

Opbouw van de les

Expliciteert de lesdoelen begin/ einde

Heeft een heldere lesopbouw

Plaatst de lesdoelen in een groter geheel

Werkt met geordend materiaal

Hanteert duidelijke werkvormen

Algemeen didactisch repertoire

Heeft variatie in werkvormen

Differentieert

Biedt individuele ondersteuning

Laat leerlingen samenwerkend leren

Gebruikt ICT / multimedia

Gebruikt aanschouwelijk materiaal

Maakt een overzichtelijk bordschema

Heeft kwaliteitsvol cursusmateriaal

Context en vakinhoud

Creëert een herkenbaar kader voor de nieuwe leerstof

Geeft voorbeelden

Vraagt voorbeelden

Nodigt leerlingen uit context aan te brengen

Beheerst de vakinhouden

Kernbegrippen

Expliciteert de kernbegrippen

Schrijft de kernbegrippen op bord

Laat de kernbegrippen opschrijven

Vraagt verwoording kernbegrippen

Legt relaties tussen de kernbegrippen

Denkprocessen

Toont de werk/ denkwijze

Geeft uitleg over de denk/werkwijze

Vraagt naar de denk/werkwijze

Stimuleert verwoording van de oplossingen

Stimuleert vakinhoudelijke vragen

Vakdoelen

De vakinhoudelijke doelen zijn terug te vinden in het cursusmateriaal

Evalueert de vakinhoudelijke doelen

Vat de geleerde vakinhouden samen

Interactie

Stelt verschillende soorten vragen (beschrijvend / ordenend/ verklarend)

Stelt open vragen

Vraagt door

Bevordert dat leerlingen elkaar vragen stellen

Vraag en antwoord

Speelt vragen en antwoorden door

Verdeelt beurten

Geeft leerlingen bedenktijd

Luistert met aandacht

Instructie geven

Legt doelen uit

Geeft aan wat een leerling moet doen

Geeft aan hoe een taak moet uitgevoerd worden

Begeleiding tijdens een opdracht

Geeft leerlingen tijd om op gang te komen

Vraagt naar de vooruitgang

Nodigt uit om vragen te stellen

Biedt ondersteuning aan

Bewaakt tijd en organisatie

Nabespreking van een opdracht

Koppelt terug naar de doelen

Evalueert het proces

Inventariseert de uitkomsten

Taalsteun
Taalbronnen

Expliciteert de taaldoelen

Besteedt aandacht aan taaldoelen

Evalueert taaldoelen

Begrijpelijk taalgebruik

Spreekt rustig en articuleert duidelijk

Gebruikt standaard Nederlands

Controleert eigen begrijpelijkheid

Past taalgebruik aan de leerlingen aan (korte zinnen, ......)

Besteedt aandacht aan moeilijke woorden

Geeft aanwijzingen bij het lezen van teksten

Controleert of leerlingen tekstmateriaal begrijpen

Geeft visuele ondersteuning (schema, prent,...)

Feedback op taalgebruik

Geeft corrigerende feedback op taaluitingen

Herhaalt goede taaluitingen

Helpt leerlingen te formuleren

Herformuleert taaluitingen

Geeft voorbeelden van het beoogd taalgebruik

Ondersteuning bij taaltaken

Geeft hulpmiddelen (woordwebs, leestips, kaders, ...)

Hanteert diverse schriftelijke en mondelinge verwerkingsvormen

Maakt doel en product van de taaltaken duidelijk

Hulp bij taal

Differentieert naar taalbehoeften

Geeft individuele leerlingen hulp bij taalproblemen

Stimuleert leerlingen verduidelijking te vragen

3. De leraar als opvoeder

Heeft een goed contact met de leerlingen

Bemoedigt en waardeert

Creëert een positief leefklimaat

Bevordert een sfeer van onderling respect

Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

Kan vlot communiceren met alle leerlingen

Sluit de les positief af

4. Attitudes en voorkomen

Commentaar

5. Veiligheid en welzijn

Heeft oog voor orde en welzijn

Heeft oog voor de veiligheid

Heeft oog voor reglementering / hygiene / HACCP

Commentaar

Analyse lesbijwoning

Sterkte

Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen
Select date
Handtekening 1ste evaluator: Hedwige Lefeber
Handtekening observator
Handtekening collega + naam:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.