Audit

1.Administratie

Jaarplan

Agenda

Lesvoorbereiding

Afstemming met leerplandoelstellingen

Cursusmateriaal

Puntenboek (Skore)

Commentaar

2. Lesstructuur - de leraar als organisator

Kan beginsituatie realistisch inschatten

Kan de les evenwichtig opbouwen (logisch, gestructureerd)

Kiest (leer)materiaal ifv de doelstellingen

Eindigt de les met een algemene synthese (logisch en helder voor de leerlingen)

Commentaar

3. Klasmanagement - de leraar als regisseur

Brengt zinvolle variatie in didactische werkvormen

Kan de leerstof gedifferentieerd aanbieden

Kiest werkvormen ifv lesdoelstellingen en aangepast aan klasniveau

Zorgt voor een goede en vlotte opeenvolging van de lesmomenten

Gebruikt (didactische) hulpmiddelen op een functionele manier

Kan de lestijd goed indelen

Kan de lestijd efficiënt gebruiken (actieve leertijd)

Kan lesfasen vastzetten

Praat duidelijk en gebruikt standaardnederlands

Schrijft standaardnederlands

Beheerst de stemtechniek

Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

Kan vlot communiceren met alle leerlingen

Commentaar

4. Beheersing van de leerstof - de leraar als inhoudelijk expert

Beheerst de voor de les relevante kennis

Legt verbanden met andere vakken, domeinen, VOET

Past nieuwe inzichten toe

Kan de relevante kennis en vaardigheden overbrengen naar de leerlingen

Brengt de leerstof duidelijk over (logische samenhang

Kan remediëren

Kiest gepaste oefenstof ifv het onderwerp

Commentaar

5. Gebruik van didactische middelen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

De leraar werkt innoverend qua didactische hulpmiddelen

De les wordt rijkelijk geïllustreerd

Cursussen, notities, handboeken zijn toegankelijk voor de leerlingen

Kan opdrachten duidelijk formuleren

Kan opdrachten controleren

Zorgt voor goede en vlotte opeenvolging van de lesmomenten

Kan de lestijd goed indelen

Laat het materiaal op de juiste manier plaatsen/wegbrengen

Kan de lestijd efficiënt gebruiken (actieve leertijd)

Opstelling in de leeromgeving

Commentaar

6. Bevorderen van actief leerproces - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Werkt probleemoplossend/uitdagend

Betrekt de leerlingen actief bij de les

Bevordert zelfstandigheid van leerlingen

Moedigt initiatieven aan

Zet de leerlingen aan tot reflectie

7. Evaluatie van leerlingen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Kan het leerproces evalueren

Kan het leerproduct evalueren

Kan fouten bij leerlingen evalueren

Kan fouten bij leerlingen bijsturen

Trekt voldoende tijd uit voor foutenanalyse en remediëring

Er is aandacht voor de vorderingen van de leerlingen

8. Leerlinggerichtheid - de leraar als opvoeder

Kan zich inleven in de leefwereld van de leerlingen

Gebruikt werkmethodes aangepast aan de noden van de leerlingen

Creëert een positief leefklimaat (sfeer van vertrouwen)

Geeft steeds een terugkoppeling op het werk van de leerlingen

Heeft een goed contact met de leerlingen

Drukt zich expressief uit op het niveau van de leerlingen (verbaal en lichamelijk)

9. Omgaan met verschillen - de leraar als opvoeder

Kan omgaan met diversiteit

Past onderwijsstrategie aan aan de competentieverschillen tussen de leerlingen

Past het taalbeleid van de school consequent toe

10. Veiligheid en welzijn

Heeft aandacht voor orde en netheid

Dwingt respect af voor de infrastructuur

De veiligheidsreglementering wordt toegepast en afgedwongen

Heeft voldoende aandacht voor hygiëne.

Commentaar

Analyse lesbijwoning

Sterkte

Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen
Select date
Handtekening collega + naam:
Handtekening 1ste evaluator:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.