1.Administratie

 • Jaarplan

 • Agenda

 • Lesvoorbereiding

 • Afstemming met leerplandoelstellingen

 • Cursusmateriaal

 • Puntenboek (Skore)

 • Commentaar

2. Lesstructuur - de leraar als organisator

 • Kan beginsituatie realistisch inschatten

 • Kan de les evenwichtig opbouwen (logisch, gestructureerd)

 • Kiest (leer)materiaal ifv de doelstellingen

 • Eindigt de les met een algemene synthese (logisch en helder voor de leerlingen)

 • Commentaar

3. Klasmanagement - de leraar als regisseur

 • Brengt zinvolle variatie in didactische werkvormen

 • Kan de leerstof gedifferentieerd aanbieden

 • Kiest werkvormen ifv lesdoelstellingen en aangepast aan klasniveau

 • Zorgt voor een goede en vlotte opeenvolging van de lesmomenten

 • Gebruikt (didactische) hulpmiddelen op een functionele manier

 • Kan de lestijd goed indelen

 • Kan de lestijd efficiënt gebruiken (actieve leertijd)

 • Kan lesfasen vastzetten

 • Praat duidelijk en gebruikt standaardnederlands

 • Schrijft standaardnederlands

 • Beheerst de stemtechniek

 • Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

 • Kan vlot communiceren met alle leerlingen

 • Commentaar

4. Beheersing van de leerstof - de leraar als inhoudelijk expert

 • Beheerst de voor de les relevante kennis

 • Legt verbanden met andere vakken, domeinen, VOET

 • Past nieuwe inzichten toe

 • Kan de relevante kennis en vaardigheden overbrengen naar de leerlingen

 • Brengt de leerstof duidelijk over (logische samenhang

 • Kan remediëren

 • Kiest gepaste oefenstof ifv het onderwerp

 • Commentaar

5. Gebruik van didactische middelen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • De leraar werkt innoverend qua didactische hulpmiddelen

 • De les wordt rijkelijk geïllustreerd

 • Cursussen, notities, handboeken zijn toegankelijk voor de leerlingen

 • Kan opdrachten duidelijk formuleren

 • Kan opdrachten controleren

 • Zorgt voor goede en vlotte opeenvolging van de lesmomenten

 • Kan de lestijd goed indelen

 • Laat het materiaal op de juiste manier plaatsen/wegbrengen

 • Kan de lestijd efficiënt gebruiken (actieve leertijd)

 • Opstelling in de leeromgeving

 • Commentaar

6. Bevorderen van actief leerproces - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • Werkt probleemoplossend/uitdagend

 • Betrekt de leerlingen actief bij de les

 • Bevordert zelfstandigheid van leerlingen

 • Moedigt initiatieven aan

 • Zet de leerlingen aan tot reflectie

7. Evaluatie van leerlingen - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

 • Kan het leerproces evalueren

 • Kan het leerproduct evalueren

 • Kan fouten bij leerlingen evalueren

 • Kan fouten bij leerlingen bijsturen

 • Trekt voldoende tijd uit voor foutenanalyse en remediëring

 • Er is aandacht voor de vorderingen van de leerlingen

8. Leerlinggerichtheid - de leraar als opvoeder

 • Kan zich inleven in de leefwereld van de leerlingen

 • Gebruikt werkmethodes aangepast aan de noden van de leerlingen

 • Creëert een positief leefklimaat (sfeer van vertrouwen)

 • Geeft steeds een terugkoppeling op het werk van de leerlingen

 • Heeft een goed contact met de leerlingen

 • Drukt zich expressief uit op het niveau van de leerlingen (verbaal en lichamelijk)

9. Omgaan met verschillen - de leraar als opvoeder

 • Kan omgaan met diversiteit

 • Past onderwijsstrategie aan aan de competentieverschillen tussen de leerlingen

 • Past het taalbeleid van de school consequent toe

10. Veiligheid en welzijn

 • Heeft aandacht voor orde en netheid

 • Dwingt respect af voor de infrastructuur

 • De veiligheidsreglementering wordt toegepast en afgedwongen

 • Heeft voldoende aandacht voor hygiëne.

 • Commentaar

Analyse lesbijwoning

 • Sterkte

 • Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen

 • Select date

 • Handtekening collega + naam:

 • Handtekening 1ste evaluator:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.