Dossier informatie

Algemene informatie

 • Datum melding

 • Klachtnummer

 • Locatie van overlast
 • Contact gegevens melder

 • Algemene omschrijving melding

 • Adres veroorzaker
 • Bedrijfsnaam veroorzaker

Uitzonderingsgevallen

 • Sprake van privaatrechtelijke situatie

 • Doorverwijzen naar buurtbemiddeling
  U-Centraal voor buurtbemiddeling. U-centraal is bereikbaar via 030-23 617 70 (vragen naar buurtbemiddeling) en per e-mail buurtbemiddeling@u-centraal.nl.

 • Sprake van een klacht vanwege een evenement

 • Klacht moet behandeld worden door THOR

 • Is gemeente bij inrichting of soort klacht bevoegd

 • Doorzetten naar bevoegde instantie

 • Hoofdgroep klacht

 • Sprake van geurklacht door onjuiste opslag afval

 • Nvwa bevoegd

 • Is voor het object een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw vereist danwel verleend

 • Reclame verordening niet van toepassing. Toezicht via omgevingsvergunning bouw

 • Betreft het reclame voor openbaar vervoer etc

 • Reclame verordening niet van toepassing. Wijkbureau en
  Wilco van Bentum informeren.
  Juridisch medewerker

  Gemeente Utrecht
  Vergunningen, Toezicht en Handhaving
  Vergunningen

  Postadres 8406, 3503 RK Utrecht
  Bezoekadres Rachmaninoffplantsoen 61, kamer 1.07
  Telefoon 030 286 44 06 Fax 030 286 44 98
  E-mail w.van.bentum@utrecht.nl
  Internet www.utrecht.nl

 • Is reclame op meer dan 50cm achter gevel geplaatst

 • Beoordeel op locatie

 • Reclame verordening niet van toepassing

 • Is voor de reclame een omgevingsvergunning verleend op basis van art 2.2 eerste lid onder h

 • Datum beschikking

 • Kenmerk beschikking

 • Is er sprake van een van onderstaande situaties<br>- het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;<br>- het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden;<br>- het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen;<br>het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire inrichtingen;<br>- het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2., tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;<br>- het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;<br>-het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang

 • Uitgezonderd van beoordeling

 • Is de overlast locatie:<br>- woningen, indien toegestaan volgens het bestemmingsplan<br>- Dienst- of bedrijfswoningen die niet tot de inrichting behoren*<br>- onderwijsgebouwen **<br>- ziekenhuizen en verpleeghuizen **<br>- verzorgingstehuizen **<br>- psychiatrische inrichtingen **<br>- kinderdagverblijven (vanaf 1 juli 2015)**<br>- woonwagenstandplaatsen **<br>- bestemde ligplaatsen voor woonschepen (vanaf 1 juli 2015)**<br> <br>* tenzij horeca inrichting voor 1-1-2008 in werking was en er geen wijzigingen in het horecabedrijf zijn doorgevoerd.<br>** indien gelegen op een industrieterrein voer dan overleg (uitzondering gezoneerde terreinen)

 • Locatie uitgezonderd van beoordeling

 • Is er sprake van terrasgeluid

 • Is er sprake van terras geluid afkomstig van een overdekt en verwarmd terras

 • Is het terras gelegen in een omsloten binnenterrein

 • Uitgezonderd van beoordeling

 • Welke situatie is van toepassing

 • Is gevel in de richting van bron voorzien van ramen en of deuren die geopend kunnen worden

 • Is de overlast afkomstig van<br>- het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;<br>- het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;<br>- laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij agrarische bedrijven, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;<br>- Laad en los activiteiten in de dagperiode<br>- het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij agrarische bedrijven

 • Lamax uitgezonderd van beoordeling

 • Uitgezonderd van beoordeling

 • In welke ruimte wordt overlast ervaren

 • Ruimte uitgezonderd van beoordeling

 • Is de overlast afkomstig van<br>- het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;<br>- het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;<br>- laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij agrarische bedrijven, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;<br>- Laad en los activiteiten in de dagperiode<br>- het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het wassen van kasdekken bij agrarische bedrijven

 • Lamax uitgezonderd van beoordeling

Aanpak en meettechniek

 • Wat is afstand tussen bron en ontvangerpunt

 • Complexe meting

 • Is er sprake van wisselende bedrijfssituaties (dus elke dag ander soort overlast)

 • Complexe meting

 • Is tijdens overlast sprake van een bedrijfssituatie ( voorbeeld of muziek of installatiegeluid en niet beide)

 • Complexe meting

 • Als overlast wordt ervaren is er dan in de directe omgeving mogen bedrijf actief dat niet duidelijk te onderscheiden is van het te onderzoeken bedrijf?

 • Complexe meting

 • Reguliere meting

Munisense of handmatig

 • Wat voor soort overlast

 • Welke situatie is van toepassing

 • Gebied met 1 bron

 • Is bron gelijktijdig met andere bron ingeschakeld

 • Handmatige meting

 • Bedrijfstijden eenduidig

 • Handmatige meting

 • Is de mogelijkheid om op 2 meter afstand van gevel meter te plaatsen

 • Munisense regulier

 • Munisense 3D

 • Bedrijfstijden eenduidig

 • Handmatige meting

 • Munisense regulier

 • Handmatig

 • Bekende bron

 • Gebied met 1 bron

 • Is bron gelijktijdig met andere bron ingeschakeld

 • Handmatige meting

 • Bedrijfstijden eenduidig

 • Handmatige meting

 • Is de mogelijkheid om op 2 meter afstand van gevel meter te plaatsen

 • Munisense regulier

 • Munisense 3D

 • Is de mogelijkheid om op 2 meter afstand van gevel meter te plaatsen

 • Munisense regulier

 • Munisense 3D

 • Zijn laad en lostijden bekend

 • Handmatige meting

 • Wat voor laad en loshaven wordt gebruikt

 • Wordt locatie ook door andere bedrijven gebruikt

 • Handmatige meting

 • Is de mogelijkheid om op 2 meter afstand van gevel meter te plaatsen

 • Munisense regulier

 • Munisense 3D

KVK gegevens

 • Soort bedrijf

 • Geef nadere omschrijving

 • KVK naam van bedrijf

 • KVK nummer

 • Bedrijfsactiviteiten volgens KVK

 • Inschrijvingsdatum

 • Na 1-1-2008 opgericht

 • Op locatie al eerder soortgelijk bedrijf ingeschreven bij KVK

 • KVK naam van bedrijf

 • KVK nummer

 • Bedrijfsactiviteiten volgens KVK

 • Inschrijvingsdatum

Juridisch kader

 • Zijn bedrijfsactiviteiten op de locatie toegestaan

 • Is overlast gevende locatie aan te merken als een inrichting

 • Bedrijf voldoet aan criteria van

 • Naam bestemmingsplan

 • Perceel is aangewezen als

 • Oppervlakte perceel

 • Activiteit op perceel die is toegestaan

 • Categorie horeca of overige bedrijven die zijn toegestaan op locatie

 • Komt categorie bedrijf overeen met bestemmingsplan

 • Is ontheffingsmogelikkheid voor perceel opgenomen in bestemmingsplan

 • Voorwaarde ontheffing

 • Kan gebruik worden gemaakt van ontheffing

 • Motivatie

 • Start traject handhaving op basis van strijdigheid bestemmingsplan

 • Heeft bedrijf zich gemeld i.h.k.v AMvB

 • Is melding noodzakelijk

 • AmvB welke gemeld is

 • Datum en kenmerk melding

 • Is activiteit waarover geklaagd wordt opgenomen in melding

 • Relevante activiteit

 • Relevante activiteit
 • Hoofdgroep

 • Is in melding aangegeven dat meer dan 70 of 80 Db(a) wordt geproduceerd

 • Akoestisch onderzoek bij melding gevoegd

 • Bedrijfsactiviteiten in ako

 • Is activiteit waarover geklaagd wordt opgenomen in akoestisch onderzoek

 • Omschrijving

 • Wettelijk kader

 • Kenmerk en datum besluit

 • Beoordeel overgangsrecht

 • Aspect
 • Hoofdgroep

 • Maatwerk mbt Laeq of Lamax opgelegd

 • Lart waarden opgenomen in besluit

 • Lamax waarden opgenomen in besluit

 • Is bedrijf op industriegebied gelegen

 • Informatie industrieterrein
  http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=383539

 • Is bedrijf op gezoneerd industrieterrein gelegen

 • Is binnen 50 meter van de grens van de inrichting een gevoelig object

 • Geluid beoordelen op gevoelig object

 • Beoordeel geluid op 50 meter van grens van de inrichting

 • Is woning gelegen op gezoneerd industrieterrein

 • Toets aan 50

 • Toets aan
  07.00-19.00 uur
  19.00-23.00 uur
  23.00-07.00 uur
  LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein
  55 dB(A)
  50 dB(A)
  45 dB(A)
  LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein
  35 dB(A)
  30 dB(A)
  25 dB(A)
  LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein
  75 dB(A)
  70 dB(A)
  65 dB(A)
  LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein
  55 dB(A)
  50 dB(A)
  45 dB(A)

 • Is een limiter opgenomen als maatwerk of nadere eis

 • Is voor 1-1-2008 op locatie een inrichting gevestigd met soortgelijke activiteiten

 • Geen overgangsrecht

 • Is inrichting voor 1992 opgericht

 • Geen overgangsrecht

 • Is bedrijf gewijzigd t.o.v. Melding

 • Overgangsrecht

 • Daardoor sprake van nieuwe activiteit

 • Overgangsrecht van toepassing

 • Overgangsrecht niet van toepassing

 • Overgangsrecht niet van toepassing

 • Vul de binnenwaarden van de limiter in

 • Is verplichting ramen en deuren gesloten houden opgenomen

 • Overig maatwerk

 • Omschrijf

 • Overgangsrecht geur!!!!!!!!!!

 • Omschrijving voedingsmiddelen activiteiten

 • Is bedrijf op industriegebied gelegen met minder dan 1 woning per hectare

 • Informatie industrieterrein
  http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=383539

 • Is woning op industrieterrein gelegen

 • Geur niet beoordelen

 • Geur beoordelen

 • Overig dossier relevante gegevens

Bezoek ter plaatsen bij klager

Algemeen

 • Datum en tijd controle

 • Locatie
 • Gesproken met

 • Persoon
 • Persoon op meldingsformulier

 • Naam

 • Telefoonnummer

 • Postadres

 • Is klacht gemeld bij bedrijf

 • Motivatie

 • Wanneer gemeld

 • Gesproken met

 • Reactie bedrijf

Constateringen

  Overlast vorm
 • Hoofdgroep overlast

 • Aangetroffen stoffen

 • Stoffen
 • Product

 • Aantal

 • Wijze van opslag

 • Add media

 • Afvalstof afkomstig van bedrijf

 • Motivatie

 • Afval opgeslagen op meerdere locaties

 • Locaties
 • Locatie
 • Foto plattegrond

 • Eigenschappen locatie

 • Locatie
 • Foto plattegrond

 • Eigenschappen locatie

 • Overlast wordt ervaren nu als

 • Omschrijving overlast

 • Komt de overlast vaker voor

 • Geeft bedrijfssituatie aanleiding tot herhaling, omschrijf

 • Welke activiteiten zijn geur veroorzakend

 • Activiteit
 • Activiteit

 • Dag en tijd

 • Omschrijving geur

 • Type geur herkomst

 • Omschrijf

 • Sprake van een geurpiek

 • Afstand afvoerpijp tot geurgevoelig object

 • Kan afvoerpijp eventueel verlengd worden

 • Geeft afwerking afvoerpijp aanleiding onjuiste verspreiding

 • Motivatie

 • Foto

 • Omschrijving overlast

 • Is een deur sluis aanwezig

 • Wordt deursluis goed gebruikt

 • Wat zijn de eigenschappen van het terras

 • Wat voor soort muziek wordt binnen de inrichting ten gehore gebracht

 • Wat voor type bedrijf is de veroorzaker

 • Omschrijf installatie

 • Bedrijfstijden bekend

 • Tijd van inschakelen

 • Tijd van uitschakelen

 • Continue ingeschakeld

 • Aantal min aan

 • Aantal minuten uit

 • Omschrijving overlast

 • Geeft bedrijfssituatie aanleiding tot herhaling, omschrijf

 • Overlast wordt ervaren nu als

 • wanneer komt de overlast voor

 • Komt de overlast vaker voor

 • Geeft bedrijfssituatie aanleiding tot herhaling, omschrijf

 • Komt de overlast in een dagdeel voor

 • Geluidsmeting uitvoeren

Meetaanpak

 • Wordt gemeten op beoordelingspunt

 • Locatie meetpunt
 • Foto plattegrond

 • Afstand tussen meet en beoordelingspunt

 • Wat is de afstand tussen meetpunt en bron

 • Exacte afstand in meters

 • Gevel voorzien van ramen

 • Meetlocatie uitgezonderd van beoordeling

 • Maak foto van meetpunt

 • In welke ruimte wordt overlast ervaren

 • Uitgezonderd van beoordeling

 • Is de aankleding van de ruimte normaal

 • Foto van de ruimte

 • Foto van ruimte

 • Oppervlakte van de ruimte

 • Hoogte van de ruimte

 • Afwerking vloer

 • Afwerking plafond

 • Muur
 • Lengte

 • Aankleding

 • Raam aanwezig

 • Deur aanwezig

 • Gordijn aanwezig

 • Breedte gordijn

 • Omschrijf meetplek.
  Tenminste 3 plekken meten

 • Meetplek
 • Omschrijving

 • Afstand tot raam meer dan 1,5 meter

 • Afstand tot muur meer dan 1,0 meter

 • Deuren gesloten

 • Ventilatie en andere bronnen uitgeschakeld

 • Tijdens meting geen regen, mist, zeer koud of andere negatieve invloeden op meters

 • Voer windkracht in

 • Windinformatie
  http://nl.windfinder.com/report/utrecht

 • Windkracht

 • Brongeluid moet tenminste 60 db zijn

 • Brongeluid moet tenminste 50 db zijn

 • Brongeluid moet tenminste 40 db zijn

 • Brongeluid moet tenminste 30 db zijn

 • Tijdens meting geen regen, mist, zeer koud of andere negatieve invloeden op meters

 • Voer windrichting in


 • http://nl.windfinder.com/report/utrecht

 • Windrichting

 • Graden van meetpunt tot bron

 • Windkracht

 • Brongeluid moet tenminste 60 db zijn

 • Brongeluid moet tenminste 50 db zijn

 • Brongeluid moet tenminste 40 db zijn

 • Brongeluid moet tenminste 30 db zijn

 • Geeft bewoner toestemming voor meting

 • Is locatie waar overlast wordt ervaren een bedrijfswoning die hoort bij de veroorzaker

 • Is er GEEN sprake van wisselende bedrijfssituaties (elke keer zelfde overlast)

 • Bedrijfssituatie
 • Dag

 • Omschrijving

 • Hoe stoorgeluid beoordelen

Geluidsmeting

 • Begin tijdstip meting

 • Meethoogte

 • Omschrijf

 • Gebruikte apparatuur

 • Voer ijking uit

 • Gebruikte ijkbron

 • Plaats batterijen in meter

 • Druk op aan knop

 • Staat meter in juiste instelling

 • Juiste instelling

  no label
 • Gebruik knop parameter (rechts), frequency (links) of knop FSI (links) om te komen tot juiste instelling

 • Druk 2x op de knop show, de melding calibration verschijnt nu

 • Haal stofkapje van meter en Plaats ijkbron op meter

 • Druk op aan/uit knop van ijkbron

 • Druk op knop edit bij geluidsmeter

 • Controleer dat ingestelde waarde 94 db(a) is

 • Druk op oké en verwijder na calibratie ijkbron (zet ook uit) en plaats stofkapje op meter

 • Geconstateerde bron

 • Bron
 • Concrete omschrijving

 • Type geluid

 • Installatie ingeschakeld tijdens meting (aantal min)

 • Installatie ingeschakeld tijdens meting (aantal min)

 • Geconstateerde voertuigen

 • Voertuig
 • Tijd aankomst

 • Kenteken

 • Type voertuig

 • Voertuig voorzien van piekkeur

 • Type gebruikt materiaal

 • Vertrek voertuig

 • Locatie opgenomen in heersend verkeersbord
 • Plattegrond locatie

 • Meetresultaten

 • Meting
 • Meetlocatie

 • Omschrijf

 • Type geluid

 • Meettijdstip

 • Omschrijf geluid

 • Toeslag

 • Motivatie frequentie

 • Langdurig stoorgeluid aanwezig

 • Meting opgeslagen

 • Nummer meting

Metingen

 • Meetduur in sec.

 • Leq

 • Lamax

 • L95

 • Hoe stoorgeluid beoordeeld

 • Locatie bepaling stoorgeluid
 • Plattegrond locatie

 • Laatste meting uitgevoerd

 • Verschil tussen windgeruis en bron is meer dan 7 dBA

 • Voer nieuwe meting uit

 • Verschil tussen stoorgeluid en brongeluid is meer dan 3

 • Meerdere bronnen gemeten

 • Is een van bronnen 7 db onder gemiddelde

 • Benoem bron

 • Bronmeting afzonderlijk minder dan 5 db verschil

 • Voer ijking uit

 • Afwijking geconstateerd

 • Voer meting opnieuw uit

 • Mate van afwijking

 • Tijdstip einde meting

 • Is het la95 niveau lager dan<br>Dagperiode, 45<br>Avondperiode 40<br>Nachtperiode 35

 • Start maatwerk traject op

 • Bijzondere ervaringen tijdens meting

 • Ervaring
 • Ervaring

 • Nadere omschrijving

 • Overlast geconstateerd

 • Aanvullende meting

 • Motivatie

 • Omschrijf installatie

 • Tijd van inschakelen

 • Tijd van uitschakelen

 • Is er sprake van een nieuwe installatie

 • Maak foto van installatie

 • Check vergunningsvrij

 • Is voor klacht maatwerk relevant

 • Maatwerkvoorschrift

Gegevens installatie die overlast veroorzaakt

  Installatie
 • Waar is installatie geplaatst

 • Soort installatie

 • Omschrijf

 • Soort installatie

 • Omschrijf

 • Is er sprake van een nieuwe installatie

 • Maak foto van installatie

 • Is adres opgenomen op lijst van monumentale of beeldbepalende pand

 • http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=114532

 • Vergunningsplichtig voor activiteit bouwen

 • Is er sprake van een installatie

 • Vergunningsplichtig voor de activiteit bouwen

 • Is installatie kleiner dan 50 cm (breedte, hoogte en diepte)

 • Vergunningsvrij voor activiteit bouwen

 • Is installatie geplaatst op dak of achterzijde en niet gekeerd naar openbaar gebied

 • Is installatie niet breder dan 1,0 m en niet hoger en dieper dan 0,5 m

 • Vergunningsvrij voor de activiteit bouwen

 • Vergunningsplichtig voor de activiteit bouwen

 • Vergunningsplichtig voor de activiteit bouwen

 • Is bedrijf gelegen op industrieterrein met minder dan 1 woning per hectare

 • Is afvoerpijp 2 meter boven dak

 • Maak foto

 • Is omgeving van bedrijf gewijzigd waardoor pijp nu niet hoog genoeg is

 • Is afvoerpijp een meter boven eigen dak

 • Geen overgangsrecht zie ABrvS 201003321/1

 • Overgangsrecht tenzij maatwerk wordt opgelegd

 • Is afvoerpijp aan bovenzijde vastgezet met 3 tuien

 • Is er sprake van een nieuwe installatie

 • Maak foto van installatie

 • Is adres opgenomen op lijst van monumentale of beeldbepalende pand

 • http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=114532

 • Vergunningsplichtig voor activiteit bouwen. Afvoerpijp zal niet vergund worden. Ontgeuringsinstallatie moet geplaatst worden

 • Is er sprake van een overwegend woongebied<br>

 • Advies ontgeuringsinstallatie. Bij hoge uitzondering omgevingsvergunning

 • Direct mogelijk om 2 meter boven hoogste daklijn te komen

 • Advies ontgeuringsinstallatie. Bij hoge uitzondering omgevingsvergunning

 • Is installatie geplaatst op grote afstand tot gevel

 • Advies ontgeuringsinstallatie. Bij hoge uitzondering omgevingsvergunning

 • Is installatie zichtbaar van openbaar gebied

 • Omgevingsvergunning kan mogelijk worden verleend

 • Advies ontgeuringsinstallatie. Bij hoge uitzondering omgevingsvergunning

Overige zaken

 • Overige

 • Opmerkingen
 • Overige opmerkingen en afspraken

 • Overige foto's

Bezoek bij bedrijf

Algemeen

 • Datum en tijd bezoek

 • Gesproken met

 • Contactpersoon bedrijf
 • Geslacht

 • Voorletters

 • Achternaam

 • Functie

 • Omschrijf functie

 • Legitimatie vastgesteld

 • Foto gemaakt van legitimatie

 • Foto van legitimatie

 • Soort legitimatie

 • Uitgifte plaats

 • Uitgifte datum

 • Documentnummer

 • Zeggenschap over situatie

 • Persoon met zeggenschap

 • Contactpersoon bedrijf
 • Aanhef

 • Voorletters

 • Achternaam

 • Functie

 • Omschrijf functie

 • Per brief informeren

 • Postadres

 • Per brief informeren

 • Postadres

 • Opgenomen op exploitatie vergunning

 • Persoon verrichte arbeid

Activiteiten

  Activiteiten
 • Hoofdcategorie

 • Klopt situatie met melding

 • Aangetroffen installatie of activiteit

 • Foto van wijziging

 • Beoordeling

 • Wijziging relevant vanwege klacht

 • Akoestisch relevante wijziging

 • Afgifte bewijzen van afvalstoffen binnen inrichting

 • Afvalstoffen

 • Afvalstof
 • Afvalstof

 • Hoeveelheid

 • Add media

 • Frequentie

 • Inzamelaar

 • Erkend bedrijf

 • Vetafscheider aanwezig

 • Vetafscheider noodzakelijk

 • Locatie

 • Add media

 • Geplaatst voor 1-1-2008

 • Nen 7089

 • Is de vetafscheider aangetast of vertoond fysieke gebreken

 • Wordt alleen vethoudend afvalwater door afscheider gevoerd

 • Capaciteit bekend

 • Vraag gegevens op

 • Capaciteit bedraagt

 • Wijzigingen in bedrijfsvoering die invloed hebben op afvalwater

 • Omschrijf

 • Nieuwe capacitieitsberekening uitvoeren


 • http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/activiteiten/lozen-per-activiteit/technische/vetafscheiders/vetafscheider-basis/

 • Conclusie

 • Nen 1825

 • Is de vetafscheider voorzien van ce kenmerk

 • Kwaliteit en materiaal afscheider kan mogelijk niet voldoen aan nen 1825-1

 • Is de vetafscheider aangetast of vertoond fysieke gebreken

 • Wordt alleen vethoudend afvalwater door afscheider gevoerd

 • Capaciteit bekend

 • Vraag gegevens op

 • Capaciteit bedraagt

 • Wijzigingen in bedrijfsvoering die invloed hebben op afvalwater

 • Omschrijf

 • Nieuwe capacitieitsberekening uitvoeren


 • http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/activiteiten/lozen-per-activiteit/technische/vetafscheiders/vetafscheider-basis/

 • Conclusie

 • Ledigingsverklaring aanwezig

 • Datum lediging

 • Inzamelaar

 • Worden afvalstoffen buiten opgeslagen

 • Worden afvalstoffen buiten de inrichting opgeslagen

 • Is er sprake van een voor het publiek zichtbare plaats

 • Overtreding afvalstoffen verordening

 • Locatie

 • Worden er bedrijfsmatig voedingsmiddelen bereid

 • Omschrijf geur veroorzakende activiteiten

 • Installaties
 • Add media

 • Aanwezige installaties

 • Locatie

 • Add media

 • Geplaatst voor 1-1-2008

 • Nen 7089

 • Is de vetafscheider aangetast of vertoond fysieke gebreken

 • Wordt alleen vethoudend afvalwater door afscheider gevoerd

 • Capaciteit bekend

 • Vraag gegevens op

 • Capaciteit bedraagt

 • Wijzigingen in bedrijfsvoering die invloed hebben op afvalwater

 • Omschrijf

 • Nieuwe capacitieitsberekening uitvoeren


 • http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/activiteiten/lozen-per-activiteit/technische/vetafscheiders/vetafscheider-basis/

 • Conclusie

 • Nen 1825

 • Is de vetafscheider voorzien van ce kenmerk

 • Kwaliteit en materiaal afscheider kan mogelijk niet voldoen aan nen 1825-1

 • Is de vetafscheider aangetast of vertoond fysieke gebreken

 • Wordt alleen vethoudend afvalwater door afscheider gevoerd

 • Capaciteit bekend

 • Vraag gegevens op

 • Capaciteit bedraagt

 • Wijzigingen in bedrijfsvoering die invloed hebben op afvalwater

 • Omschrijf

 • Nieuwe capacitieitsberekening uitvoeren


 • http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/activiteiten/lozen-per-activiteit/technische/vetafscheiders/vetafscheider-basis/

 • Conclusie

 • Ledigingsverklaring aanwezig

 • Datum lediging

 • Inzamelaar

 • Is inrichting voor 1-1-2008 in werking

 • Wijzigingen ten opzichte van gemelde situatie van voor 1-1-2008

 • Overgangsrecht kan niet gebruikt worden. Nadere motivatie wijzigingen

 • Motivatie

 • Afmetingen installatie al bij melder vastgesteld

 • Hoogte boven daklijn

 • Gegevens emissie bekend

 • Emissie gegevens

 • Parameter
 • Eenheid

 • Aantal

 • Noodzaak om emissie gegevens op te vragen?

 • Onderhoudsfrequentie bekend

 • Onderdeel

 • Omschrijf

 • Frequentie reiniging of vervanging

 • Reiniging of vervanging aantoonbaar

 • Ontgeuringsinstallatie geopend

 • Foto van geopende installatie

 • Aangetroffen onderdelen

 • Onderdelen
 • Onderdeel

 • Omschrijf

 • Aantal

 • Staat van onderdeel

 • Technische gegevens bekend

 • Vraag de volgende gegevens op

  - oppervlakte van de ruimte van waar de dampen worden afgezogen
  - vrije doorlaat of netto oppervlak uitblaasopening in m2 van het rooster voor de ontgeuringsinstallatie
  - luchtsnelheid ingaande stroom in meter per seconden
  - luchtsnelheid in uitgaande stroom in meter per seconden
  - type filter (zak, patronen etc.) en het soort filtermateriaal (ozon, actief kool etc.)
  - omschrijving van op welke wijze het noodzakelijke debiet is bepaald
  - debiet van de installatie in m3 per uur (op hoogste en laagste stand van de installatie)
  - benodigde verblijftijd dampen (in sec) in de installatie waarbij een goede werking is gewaarborgd
  - luchtsnelheid waarbij de filters daadwerkelijk geur kunnen afvangen
  - dikte van de filterlaag en filteroppervlak
  - levensduur van de geplaatste filters (in dagen of draaiuren)
  - onderhoudsprotocol van de installatie

 • Parameter
 • Parameter

 • Omschrijving

 • Afzuigkap is schoon

 • Omschrijf

 • Worden voedingsmiddelen vermalen alvorens geloosd in riool

 • Niet toegestaan

 • Subcategorie

 • Omschrijving muziek

 • Omschrijving muziek 2

 • Limiter aanwezig

 • Limiter verzegeld

 • Volgt uit dossier beoordeling dat reclame verordening van toepassing is

 • Gegevens opvragen

 • Gegevens over lichtsterkte etc bekend

 • Gegevens opvragen

 • Gegevens reclame verlichting

 • Aspecten
 • Eenheid

 • Van 07:00 tot 23:00 Max 25.000

 • Van 23:00 tot 07:00 Max 2.500

 • Van 07:00 tot 23:00 Max 25 lux

 • Van 23:00 tot 07:00 Max 5 lux

 • Waarde

 • Periode

 • Afmeting installatie

 • Merk en type installatie

 • Afstand gevel tot reclame

 • Is deze afstand groter dan 0,5 meter

 • Is voor reclame vergunning verleend

 • Check met vergunning

 • Weigeringsgronden reclame vergunning

 • Aspecten
 • Weigeringsgronden

 • Beoordeling

 • Reclame zal op dit punt geweigerd worden

 • Vergunningsvrij voor activiteit reclame

 • Gegevens over lichtsterkte etc bekend

 • Gegevens opvragen

 • Gegevens reclame verlichting

 • Aspecten
 • Eenheid

 • Waarde

 • Periode

Afspraken

 • Klacht al bekend

 • Planning van acties

 • Omschrijving overtreding

 • Overtredingen
 • Hoofdgroep

 • Overtreding

 • Toelichting

 • Overtreding

 • Toelichting

 • Toelichting

 • Nadere omschrijving

 • Het betreft:

 • Aspect
 • Technische gegevens

 • Hersteltermijn
 • Aantal

 • Periode

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.