Title Page

 • Tarikh Audit:

 • Juruaudit 1:

 • Juruaudit 2:

 • Zon:

Perancangan(Plan)

 • Menyediakan Pelan Lantai dan keluasan

 • Memastikan Amalan 5S diamal dan dipatuhi oleh semua warga agensi.

 • Memastikan dokumentasi berkaitan pelaksanaan 5S termasuk perkara berikut disusun dengan teratur dan sentiasa dikemaskini: i. Minit mesyuarat, ii.Surat lantikan Jawatankuasa, iii.Laporan aktiviti Jawatankuasa

 • Menyedia dan memaparkan SUDUT 5S (secara maya atau fizikal) dan mengandungi perkara-perkara berikut:i.Dasar 5s agensi,ii.Carta organisasi zon,iii.Gambar aktiviti zon(cth aktiviti KAIZEN),iv.Pelan Lantai,vi.Informasi/hebahan

 • Melaksanakan program kreativiti dan inovasi yang boleh meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja.

 • Melantik Pegawai Bertanggungjawab (PIC) bagi setiap ruang/bilik/alat mesin

 • Melaksanakan program penjimatan tenaga/sumber secara menyeluruh seperti contoh berikut:i.Notis/arahan penjimatan tenaga,ii.Penggunaan lampu/peralatan save energy,iii.Penetapan suhu optimum,iv.Penjimatan kertas,v.Penjimatan air,vi.Kempen hijau,

 • Menyediakan program pemantauan bagi memastikan jadual pembersihan dipatuhi.

Pelaksanaan(DO)-Ruang tempat kerja,pejabat

Pelabelan dan Papan Tanda/ Tanda Arah

 • Menyediakan tanda nama pegawai/kakitangan pada bilik atau kubikel yang seragam.

 • Menyediakan label yang bersesuaian bagi menunjukkan seksyen/unit.

Perhiasan

 • Menyediakan perhiasan yang bersesuaian dengan imej korporat yang dapat membangkitkan keceriaan.

 • Memastikan perhiasan yang digunakan tidak berdebu dan dalam keadaan baik.

Meja Kerja Warga & Bilik Pegawai

 • Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.

 • Memaparkan senarai inventori (KEW-PA7).

 • Menyedia dan memaparkan pelan lantai di ruang yang mudah dilihat.

 • Menyediakan perhiasan yang minima dan bersesuaian dengan imej korporat.

Bilik Fail/Rak Simpanan Fail/Sudut Dokumentasi

 • Memastikan bilik fail/rak simpanan fail memenuhi kriteria berikut:i.Bersih,ii.Tidak berdebu,iii.Tersusun,iv.Kemas

 • Memastikan peralatan, kabinet dan rak berada dalam keadaan teratur, baik dan kemas

 • Menyediakan label yang jelas dan mudah dilihat pada setiap fail/dokumen yang mengandungi:i.Tajuk fail,ii.Nombor susunan fail

 • Menyediakan senarai indeks(Master Index).

 • Memastikan fail disusun kemas dengan teknik susunan yang berkesan bagi memudahkan carian/ capaian dalam tempoh 30 saat.

 • Menyediakan sistem kawalan dan pergerakan fail untuk semua kategori fail aktif / fail tidak aktif / fail tutup.

Pelaksanaan (DO)-Tempat Umum<br>

Kaunter Utama

 • Memastikan kaunter utama memenuhi kriteria berikut:i. Sistem maklumbalas pelanggan,ii. Direktori pelanggan,iii. Borang-borang / brosur berkenaan,iv. Bahan bacaan untuk pelanggan

 • Memastikan kaunter sentiasa bersih, kemas dan ceria.

 • Menyediakan perkhidmatan yang mesra pelanggan.

Ruang Menunggu

 • Menyedia dan memastikan sofa/ tempat duduk dan bahan bacaan dalam keadaan baik, bersih, teratur dan ceria.

 • Memastikan semua peralatan dan hiasan dalam keadaan bersih, kemas dan selamat.

 • Menyediakan tong sampah yang bersesuaian dan mencukupi.

Laluan Utama/Koridor

 • Memastikan susunan peralatan atau hiasan sepanjang laluan kemas, bersih dan teratur.

 • Memastikan tiada halangan di semua laluan dan pintu kecemasan.

Bilik Mesyuarat

 • Menyedia dan memaparkan pelan lantai di ruang yang mudah dilihat.

 • Memastikan semua peralatan seperti kerusi, meja, mikrofon, skrin komputer, projektor berada dalam keadaan baik.

 • Memastikan persekitaran bilik mesyuarat bersih, kemas dan selamat.

Surau/Bilik Solat

 • Memastikan barang-barang/ peralatan berikut dalam keadaan baik, boleh digunakan dan dalam keadaan bersih:i. Tanda arah kiblat,ii. Telekung/Kain Pelekat,iii. Sejadah

 • Menyediakan kemudahan berikut: i. Tempat wudhu' (surau sahaja),ii. Tempat letak/ rak kasut,iii. Selipar

 • Memastikan surau/bilik solat sentiasa bersih, teratur, kemas & selesa.

 • Memastikan surau tidak berbau / bau yang menyenangkan.

Pantri / Tempat Minum

 • Menyedia dan memaparkan pelan lantai di ruang yang mudah dilihat.

 • Memastikan peralatan berada dalam keadaan baik, tersusun dan boleh digunakan.

 • Memastikan pantri bersih, tidak berdebu dan sentiasa dalam keadaan terurus.

Tandas

 • Memastikan persekitaran tandas bersih dan kering.

 • Memastikan bau tandas menyenangkan.

 • Memastikan peralatan tandas berfungsi dengan baik

 • Memastikan pengudaraan tandas baik.

 • Menyediakan peralatan tambahan seperti berikut:i. Cecair pencuci,ii. Tisu tangan,iii. Bakul sampah/ Tong Sanitari,iv. Cermin Muka,v. Bahan pewangi

Store ubat & Bukan ubat / Sub-store ubat

 • Memastikan stor memenuhi kriteria berikut:i. Bersih; ii. Tidak berdebu;iii. Susunan kemas dan teratur

 • Menyusun dan melabel ubat-ubatan dengan baik dan teratur.

 • Menyediakan sistem rekod inventori yang jelas dan teratur bagi memudahkan capaian barangan/ubat dengan cepat dan pantas.

 • Menyediakan kad petak (Kew. PS-4) stok dengan maklumat yang sentiasa dikemaskini.

 • Memaparkan senarai aset alih kerajaan (KEW-PA 7) di dalam semua bilik.

 • Memastikan tiada bahan/peralatan yang tidak diperlukan turut disimpan di dalam stor.

 • Menyediakan penanda aras minima barang dalam stor.

 • Ubat disusun mengikut sistem First in First Out (FIFO)/FE(Expired)FO

Ubat peti sejuk

 • Setiap ubat dilabel , disusun kemas dan berada di dalam keadaan baik.

 • Memastikan suhu peti sejuk direkodkan dan dikemaskini

Pelan Tindakan Kecemasan

 • Menyediakan Pelan Tindakan Kecemasa yang menganduingi:i. Arahan Keselamatan,ii. Latihan pengungsian bangunan (fire-drill),iii. Tanda Amaran,iv. Pelan laluan kecemasan dan tempat berkumpul.

 • Memaparkan tanda arah KELUAR dengan jelas dan tiada halangan di laluan kecemasan.

 • Menyediakan lampu kecemasan dan berfungsi dengan baik.

Pendawaian

 • Memastikan pendawaian elektrik/telefon/kabel komputer dalam keadaan kemas, teratur dan tidak berserabut.

Alat Pemadam Kebakaran

 • Memastikan Alat Pemadam menepati kriteria berikut:i. Berfungsi,ii. Mempunyai jadual penyelenggaraan,iii. Tatacara Penggunaan,iv. Berkeadaan bersih,v. Diletakkan di tempat yangs sesuai dan mudah dicapai

Laluan/Tangga Kecemasan

 • Memaparkan tanda arah laluan/tangga kecemasan yang jelas.

 • Memastikan tiada halangan di laluan/ tangga/pintu kecemasan.

 • Analisis penilaian terhadap Produktiviti (P), Kualiti (Q), Kos (COST) , penghataran (D), keselamatan (S) dan Moral (M) dilaksanakan dan dikongsi bagi tujuan penyeragaman serta direkodkan.

Tindakan (ACTION)

 • Analisis penilaian terhadap Produktiviti (P), Kualiti (Q), Kos (COST) , penghataran (D), keselamatan (S) dan Moral (M) dilaksanakan dan dikongsi bagi tujuan penyeragaman serta direkodkan.

 • Laporan aktiviti penambahbaikan hendaklah direkod dan dikemaskini bagi tujuan rujukan dan perkongsian.

Impak

Penambahbaikan

 • Produktiviti (P)*Indicator berkaitan modal , pekerja dan keuntungan.*Indicator berdasarkan jualan, pasaran dan kos operasi

 • Kualiti (Q)*Penurunan defect/reject.*Pengurangan kes machine breakdown

 • Penghantaran (D)*Pengurangan masa carian* Pengurangan masa menunggu* Pengurangan kelewatan penghantaran

 • Kos (Cost)*pengurangan kos penyelenggaran*penjimatan kos operasi*penjimatan kos pekerja

 • Keselamatan (S)*Pengurangan jumlah kemalangan.*menggunapakai OSHA, ISO dan lain-lain.

 • Moral (M)*pengurangan aduan pelanggan*pengurangan ketidakhadiran pekerja*peningkatan cadangan kualiti.

 • Inovasi (I)*Jumlah KAIZEN*Jumlah cadangan kualiti/Inovasi*Jumlah inisiatif kualiti di organisasi

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.