Title Page

 • Ажлын Захиалга дугаар

 • Ажил хийгдэж буй Огноо

 • Ажил хийгдэх Байршил
 • ААҮХ бөглөж буй Ажилтан

Аюулгүй байдлыг нягтлах асуулт

 • 1 Ажлын орчинд бүдрэх, хальтрах, ойчих угаартах (газар доор) аюулгүй байна уу

 • 2 Ажлын орчин хэвийн үү (температур дуу шуугиан гэрэлтүүлэг агааржуулалт)

 • 3 Ажлын орчин зам талбай эмх цэгцтэй аюулгүй байна уу

 • 4 Аюулгүй гарц чөлөөтэй гал унтраах багаж хэрэгсэл бүрэн ажилтай байна уу

 • 5 Гараар зөөх ачааны жин 36кг (20) аас хэтрэхгүйгээр байна уу

 • 6 Өндөрт (шатан дээр цамхагт дээвэр багана дээр) ажиллах ажилтнууд нь сургалт дадлагад хамрагдсан уу

 • 7 Цахилгаан монтаж холболт ачаалал хэвийн гэмтэлгүй байна уу

 • 8 Ажлын багаж хамгаалах хэрэгсэл бүрэн ажиллагаатай найдвартайг шалгасан уу

 • 9 Газар шорооны ажил хийх бол уг ажлын зөвшөөрөл авагдсан уу

 • 10 Эрүүл мэндийн хувьд өгөгдсөн даалгавраа гүйцэтгэх чадвартай байна уу

 • 11 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилга удирдамж авсан уу

 • 12 Тухайн ажлыг хийхэд шаардлагатай зөвшөөрлүүд бүрэн авагдсан уу

 • 13 Шаардлагатай үед холбоо барих ажилтны нэр утсыг мэдэж байгаа юу

 • 14 Цаг агаарын нөхцөл тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд тохиромжтой байна уу

 • 15 Шаардлагатай хаалт анхааруулах тэмдэг дохиолол бүрэн тавигдсан уу

 • 16 Багийн гишүүд бүгд хийгдэх ажил гүйцэтгэх үүргийнхээ талаар бүрэн ойлголт авсан уу тухайн ажлыг хийх дадлага туршлага хангалттай юу

 • Бусад

 • Гарын үсэг

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.