Oppsummering

Oppsummering av gjennomgangen

Oppsummering av besøket:

Total score sentralfôringsanlegg:
Bilder fra besøket:

Audit

Skrettings Serviceteam er en del av Skretting Norge AS, og jobber primært med opplysningsarbeid relatert til bruk og vedlikehold av sentralfôringsanlegg der våre fiskefôrprodukter blir benyttet.
Vi bistår våre kunder med en revisjon av utstyr og maskiner tilhørende utfôringsanlegg, samt rapportering av eventuelle avvik og forbedringspunkter.
Skrettings Serviceteam bemerker at slike revisjoner er kun ment som ett tillegg i vårt opplysningsarbeid rundt utfôring av fiskefôr ved bruk av sentralfôringsanlegg.
Vårt fokus er formidling av kunnskap for at proaktivt vedlikehold og riktig bruk av utstyr kan bidra til reduserte kostnader, økt driftsikkerhet og økt inntjening for våre kunder.

Spørsmål til denne rapporten eller andre henvendelser til Skrettings Serviceteam rettes til:

Ronny Henden
Teamleder
Tlf: +47 926 68 206
ronny.henden@skretting.com

Christian Hammernes
Servicekonsulent
Tlf : +47 916 07 490
christian.hammernes@skretting.com

Erling Kyrre Sørseth
Servicekonsulent
Mob: +47 918 07 146
erling.kyrre.soerseth@skretting.com

Geir Kalvøy
Servicekonsulent
Mob: +47 918 44 162
geir.kalvoey@skretting.com

Hjemmeside: http://www.skretting.com/nb-no/
http://www.skretting.no/

Lokalitet

Lokalitetstype:

Antall fisk:

Snittvekt:

Generasjon:

Type fôr benyttet ved lokalitet.

Har kunde "Fullservice avtale:

Leveranse utføres av:
Antall merder stk:

Noter størrelser på merd og/eller bur:

Konstruksjons materiale merd:
Dimensjon fôringsslanger:

Noter info om slangelengder:

Lokalitetsbilde:

FLÅTE/SITE

Flåte:

Flåtenavn/nummer

Flåtetype

Byggeår:

Info om fôrsiloer og tilhørende utstyr:
Antall siloer

Silo størrelser

Total silo kapasitet

Har silo avstivnings bjelker, spant, kanter, sikkerhetsgitter eller lignende som potensielt kan forårsake forknus under lasting?

Utstyrsleverandør sentralfôringsanlegg

Når var siste service på sentralfôringsanlegg utført av intern eller ekstern mekaniker?

Foto av flåte:

Oppsummering flåte / lokalitet:

Blåsekompressor

Blåsemaskiner er sentralfôringsanleggets viktigste komponent, og denne maskinens kjøreparameter og dens vedlikehold er i stor grad med på og legge grunnlaget for en lokalitets driftsresultat.
Ugunstig innjustert og/eller dårlig vedlikeholdt blåsemaskin vil påvirke alt fôr i slanger og på silo i negativ rettning ved unødvendig temperaturøkning, høye hastigheter og økt støv & bruddannelse mm.
Fokus på drift og vedlikehold av blåsere er ett av de enkleste og viktigste punktene og følge opp i ett sentralfôringsanlegg.

Blåsekompressor:

Blåsemaskin produsent:

Antall blåsere
Oversiktsbilde blåsere:
Størrelse i kilowatt og antall:

Størrelse i kilowatt:

Antall blåsere med denne effekten:

Er dreieretning korrekt på blåsere?

Har blåser støykabinett?

Virker kjølevifte på støykabinett?
Luft skal suges ut av blåser.

Gjennomsnittstemperatur blåsere :

Noter temperaturer før og etter kjøling:

Inspektørens vurdering av lufttemperatur i forhold til slangelengde, trykk påfôring i rør etc-

Noter trykkverdier aktive blåsere:

Blåsemaskinen produserer en økt lufttemperatur som tilsvarer 9 grader celsius for hver 0,1bar.
Dette kommer i tillegg til innluft/romtemperatur. Dette gjør at blåser i praksis kan produsere ca. 90grader varm luft, dette i tillegg til romtemperatur.
Eksempel: maskinrom med 25grader og blåsemaskin som leverer 0,9 bar trykk vil gi ca 105grader.
Følger man anbefalingen for innjustering av blåsere, som sier at man bør ligge rundt 0,1 bar pr. 100 meter slange vil man oppnå tilnærmet optimal lufttemperatur ut fra blåsere. Det bemerkes at man alltid bør sørge for at romtemperatur er normal, dvs. Ikke for kald og fuktig eller for varm. I tillegg må kjølesløyfer være tilpasset,rengjort og vedlikeholdt for riktig kjøling av transportluften.
Konsekvenser ved feil bruk og vedlikehold er ofte økt støv og brudd produksjon, fettslipp, økt påfôring i rør og slanger samt kondens i rørgater.
VI minner også om at ved anlegg som har doserere fra AKVA group ASA vil produsert trykk og temperatur komme direkte opp i silo som følge av disse maskinenes oppbygging. Dette vil naturligvis kunne påvirke innholdet i fôrsiloer.

Luftfilter tilstand:

Oppsummering luftfilter

Drivreim tilstand

Oppsummering drivreimer

Oljenivå og tilstand:
Sjekket for oljelekkasjer

Noter eventuelle bemerkninger for oljenivå og lekkasjer:

Bilder oljenivå og eventuelle lekasjer:
Sjekk av blåsere for luftlekkasjer:

Noter eventuelle luftlekkasjer mellom blåser og kjølesløyfe:

Bilder lekkasjer blåsere

Noter driftstimer frekvensomformere: Noter eventuelle defekte display:

Service utført innenfor fabrikantens intervaller:

Finnes sjekkliste eller andre rutiner for oppfølging av blåsemaskinen?

Tilleggsbilder blåsere:
Oppsumeringsscore blåsekompressor:

Oppsummering blåsekompressorer:

Rørgater flåte & fôrslanger

Kjølesløyfer
Antall foringslinjer

Gjelder denne sjekklisten for alle kjølesløyfer og rørgater på flåten?

Type kjøler

Plassering

Grad av groe på kjølesløyfer

Notèr eventuelle lekkasjer eller feil på kjølesløyfer, skjøter, koblinger eller slangeoverganger

Bilder av eventuelle utbedringspunkter:

Rutiner for jevnlig rengjøring etablert og i bruk?

Bilder kjølesløyfer:

Oppsummering kjølesløyfer:

Noter materialvalg og om mulig dimensjoner i rørtrase fra blåser frem til tilkoblingspunkt for fôrslanger:

Tilfredsstillende antall støtter og support for rørgater

Sjekk tilkoblinger og skjøter for lekkasjer i rørtrase:

Er det montert vannutskiller på en eller flere av linjene? :

Er trykkmåling med visning i software montert?

Lufthastighetsmåling med visning montert eller beregnet i software montert ?

Temperaturmåling med visning i software montert?

Videoinspeksjon av rørgater:

Noter temperaturer etter kjøling på alle linjer

Er videoinspeksjon av fôringslinjer gjennomført?

Rengjøringsstasjon for kjøring av svamper ell. montert?

Grad av påforing i rørgater: Helt rent rør 0% -> Helt tett rør 100%

Er det observert skader eller feil på rørgater eller rørskjøter under inspeksjonen?

Oppsummering videoinspeksjon:

Trykktest av rørgate mellom blåser og doserings enhet:

Er differensialtrykk måling av rørgater gjennomført? :

Bør det gjennomføres nærmere undersøkelser i forbindelse med trykktap i en eller flere av linjene? :

Oppsummering trykktest av rørgater:

Fôrslanger:

Dimensjon:

Er slanger av antistatisk type:

Har kunde rutiner og løsninger for rengjøring av fôrslanger?

Noter kort info om observasjoner av fôrslanger under besøksdagen. Forlegningsmåte, type, rengjøring, skjøter mm:

Total score rørføringer på flåte og fôrslanger:

Oppsummering fôringslinjer:

Sluser

Sluse

Kort om sluse:
Sluser er en meget stabil og driftsikker doseringsløsning. Disse maskinene er allikevel avhengige av jevnlig oppfølging og vedlikehold, dette for å sikre at all pellet blir skånsomt transportert gjennom maskinene.
Det er meget viktig at varestrømmens treffpunkt i slusens nedre del er godt tilpasset for å unngå utilsiktet brekkasje. Samtidig er rengjøring mellom slusebladene meget viktig for å gi optimal plass for hele utfôringsdosen gjennom maskinen.
Ett meget viktig og enkelt vedlikeholdspunkt som etter SST`s erfaring i større grad aktivt bør følges opp aktivt.
Daglig kontroll av sluser og skruer bør være fast punkt i et sentralfôringsanlegg.

Produsent/leverandør

Er sluse av ny type med uttrekkbar serviceløsning

Størrelse sluseboks

Størrelse på slusekammer

Er ledebrett montert for optimalt treffpunkt av forstrøm i sluse?

Tilleggskommentar ledebrett:

Bilder ledebrett:

Er sikkerhetsgitter montert i nedre del av sluse

Er det registrert skader på sluseblader

Er det registrert påforing mellom slusebladene?

Hvor stor grad av påforing er registrert?
0 = Helt rent -> 100= Helt blokkert

Er øvre sluseboks rengjort for støvrester? :

Er det sannsynlig at sluse klipper pellet slik den er satt opp ved inspeksjonen?

Tilleggs kommentar klipping av pellet:

Er dreieretning korrekt

Er det kast eller annen ubalanse i motor/gir/aksling?

Er det montert fullsilo melder, og fungerer denne?

Har kunde rutiner for rengjøring, oppfølging og vedlikehold av slusen?

Ut fra gjennomgangen, gjennomføres disse rutinene?

Oversiktsbilder sluser:
Total score sluser:

Oppsummering sluser:

Skruer

Skruer

Skruer er en meget stabil og driftsikker doseringsløsning.
Disse maskinene er allikevel avhengige av jevnlig oppfølging og vedlikehold, dette for å sikre at all pellet blir skånsomt transportert gjennom maskinene.
Det er meget viktig at varestrømmens treffpunkt i slusens nedre del er godt tilpasset for å unngå utilsiktet brekkasje. Dette tilpasses først og fremst med skruenes plassering i sluseboks. Treffer fôrstrøm feil og gir ugunstig matevinkel ned i sluse har man dokumentert at unødvendig brekkasje på pellet oppstår. En forståelse for at dette kan skje er viktig for brukere av utstyret. Utbedringer eller justeringer bør være en prioritert oppgave når man avdekker slike feil.
Et meget viktig og enkelt vedlikeholdspunkt, som etter SST erfaring, bør følges opp mere aktivt.
Daglig kontroll av sluser og skruer bør være et fast punkt i alle sentralfôringsanlegg.

Produsent / Leverandør:

Type skrue:

Er skrue plassert slik at optimal innmating i sluse oppnås?

Er optimal innmating til sluse ivaretatt med andre hjelpemidler, som ledebrett og lignende.

Er det observert kast i skrue eller motor, eventuelt høyder som bør undersøkes nærmere?

Er det observert skader eller fremmedlegmer i skrue som bør fjernes eller utbedres?

Er dreieretning korrekt

Er overgang fra silo til skrue optimal?

Er det observert avvik som tilsier at det kan oppstå forknus i denne overgangen?

Oversiktsbilder skruer:
Total score fôrskruer:

Oppsummering skruer:

Slangevelgere

Slangevelgere

Kort om slangevelgere:
Maskiner for valg av fôrslanger montert på fôrlinjer er erfaringsmessig den komponenten det oftest registreres avvik på.
Avvikene er i hovedsak feil i treffpunkt, og utgjør i praksis en potensiell knuskant på alt fra 0,1mm til 30 mm. Manglende vedlikehold og service på disse maskinene gir følgefeil som ofte fører direkte til at treffpunkt forskyves og gir økt støv / brudd i fôringslinje.
Den største faren ved manglende service, rengjøring og vedlikehold er derimot at feil ved velgere ofte fører til feilmelding i fôringsystemet, og derfor stans i utfôring frem til feilen utbedres.
SST anbefaler at kunde følger produsentens vedlikeholdsrutiner og fører dem direkte inn i sine prosedyrer.
SST kan ved behov bidra med veiledning i forhold til spørsmål vedrørende rutiner, intervaller sjekklister ol.

Er det montert velgere på flåten?

Antall velgere
Produsent / Leverandør:
Antall utganger

Noter antall utganger alle velgere om det er installert forskjellige typer.

Er treffpunkt sjekket
Bilde av treffpunkt

Er treffpunkt i senter for valgt hull?

Er strekkavlaster montert og i funksjonibel stand

Registreres det unormal hullslitasje på slager rett etter velger?

Registreres det lekasjer i koblinger eller ved glideplate for S-rør?

Er motor/gir sjekket

Er velger rengjort

Oversiktsbilder velgere:
Totalscore slangevelgere:

Oppsummering velgere:

Forspreder

Forspredere
Antall
Leverandør / Produsent:

Eventuelt annen fabrikat / Kommentar

Tilstand: Lager,kobling enderør

Bilder spredere:
Totalscore fôrspredere:

Oppsummering fôrspredere:

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.