1 Administratie

 • Digitale agenda

 • Cursus en lesmateriaal

 • Afwezigheden

 • Puntenboek (Skore)

 • Lesvoorbereiding

 • Jaarplannen

 • Takenbank

 • Opmerkingen

2 Lesverloop

 • Heeft een heldere, logische lesopbouw

 • Plaatst de lesdoelen in een groter geheel

 • Zorgt voor een vlotte opeenvolging van de lesmomenten

 • Bewaakt tijd en organisatie

 • Sluit de les logisch en helder af

 • Opmerkingen

3 Werkvormen

 • Kiest de werkvormen in functie van de te realiseren eindtermen

 • Kiest de werkvormen in functie van de evaluatie

 • Brengt zinvolle variatie in didactische werkvormen

 • Gebruikt werkvormen die het competentiegericht werken ondersteunen.

 • Kiest werkvormen aangepast aan de leerstijlen van de leerlingen.

 • Opmerkingen

4 Didactische middelen

 • Gebruikt ICT / multimedia

 • Gebruikt aanschouwelijk materiaal

 • Maakt een overzichtelijk, gestructureerd bordschema

 • Gebruikt didactische middelen op een functionele manier

 • Heeft kwaliteitsvol cursusmateriaal

 • Opmerkingen

5 Leerbegeleiding

 • Kan beginsituatie realistisch inschatten

 • Kan opdrachten duidelijk formuleren

 • Biedt individuele ondersteuning

 • Kan de leerstof gedifferentieerd aanbieden

 • Heeft aandacht voor proactief leren leren

 • Past de leerlijnen toe

 • Wendt agenda van leerlingen aan als planningsinstrument

 • Kondigt evaluatiemomenten aan

 • Hanteert duidelijke en gevarieerde vraagstelling

 • Evalueert de leerplandoelstellingen

 • Maakt tijd voor foutenanalyse en remediëring

 • Opmerkingen

6 Taal

 • Spreekt rustig en articuleert duidelijk

 • Gebruikt standaard Nederlands (schriftelijk en mondeling)

 • Past taalgebruik aan de leerlingen aan (korte zinnen, woordkeuze,...)

 • Besteed aandacht aan moeilijke woorden

 • Geeft aanwijzingen bij het lezen van een tekst

 • Controleert of leerlingen tekst- / cursusmateriaal begrijpen

 • Corrigeert taalgebruik van leerlingen

 • Geeft individuele leerlingen hulp bij taalproblemen

 • Opmerkingen

7 Klasmanagement

 • Heeft een goed contact met de leerlingen

 • Is dynamisch en enthousiast

 • Betrekt de leerlingen actief bij de les

 • Waardeert, stimuleert en motiveert

 • Creëert een positief leefklimaat

 • Bevordert zelfstandigheid van leerlingen

 • Gaat respectvol om met alle leerlingen

 • Stuurt ongepast leerlingengedrag bij

 • Kan vlot communiceren met alle leerlingen

 • Opmerkingen

8 Context en vakinhoud

 • Beheerst de vakinhouden

 • Kan kennis en vaardigheden overbrengen naar de leerlingen

 • Creëert een herkenbaar kader voor nieuwe leerstof

 • Biedt leerstof aan in overeenstemming met het leerplan

 • Geeft voorbeelden ter verduidelijking / ondersteuning

 • Legt verbanden met andere vakken en/of andere domeinen

 • Heeft aandacht voor VOETen

 • Verduidelijkt vaktermen / kernbegrippen

 • Kan correct demonstreren

 • Kiest gepaste oefenstof ivf het onderwerp

 • Opmerkingen

9 Veiligheid

 • Heeft aandacht voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de leerlingen

 • Leeft werkplaatsreglementen na

 • Kent de evacuatieplaats

 • Gebruikt toestellen volgens de veiligheidsinstructiekaart

 • Leeft de HACCP normen na

 • Past de persoonlijke beschermingsmaatregelen toe

 • Houdt de evacuatieweg vrij

 • Gebruikt enkel goedgekeurde verlengstekkers en domino's

 • Sluit ramen en deuren en dooft de lichten

 • Opmerkingen

Analyse lesbijwoning

 • Sterkte

 • Werkpunten

Naamgegevens + handtekeningen

 • Select date

 • Handtekening mentor-coach:

 • Handtekening collega:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.