Jording

 • * Tilkobling - jordelektrode. * Utsatte ledende anleggsdeler. * Andre ledende deler. * Jordleder og kapsling * Egenskaper impulsjord. * Merking av jordledere.

 • Bilde

 • Kommentar

Høyspenningsanlegg

HS Bryter anlegg

 • * Plant og stabilt. * Funksjonsprøving. * Betjeningsutstyr * Merkeplate.

 • Bilde

 • Kommentar

Kortslutningsindikator

 • * Funksjonsprøving. * Automatisk resettingsfunksjon. * Indikatorer * Digitale kontakter.

 • Bilde

 • Kommentar

HS kabel

 • * Ytre kappe . * Spenningsløse kabelender. * Bøyeradius. * Avstand. * Umagnetisk materiale * Feste av kabler. * Strekkavlastning.

 • Bilde

 • Kommentar

Avleder

 • * Prefabrikert avleder * Tilkobling. * Lederføring.

 • Bilde

 • Kommentar

Driftsmerking

 • * Avganger/brytere. * Enlinje skjema.

 • Bilde

 • Kommentar

Lavspenningsanlegg

LS kabel

 • * Kabel/endeavslutning. * Spenningsløse kabelender. * Bøyeradius * Avstand - kabler. * kabelbro av aluminium (umagnetisk materiale). * Strekkavlastning. * Kabelfester. * Revolvering. * Antall sett enleder kabler. * Branntetting. * Jord og kortslutningssikker forlegning hjelpekretser.

 • Bilde

 • Kommentar

Prefabrikerte skinner

 • * Ved forsyning til hovedtavle og eventuell LS tavle i stasjon. * Mekanisk feste * Branntetting.

 • Bilde

 • Kommentar

LS Tavle

 • * Plant og stabilt. * Fremtidig utvidelse * Tilkobling av faser * Faserekkefølge * Merkeplate. * IP grad. * Bøyeradius. * Moment. * Måling av strøm. * Sikringsbryterlist. * Funksjonsprøving. * Dreieretning. * Måling av spenning. * Eget skap

 • Bilde

 • Kommentar

Overstrømsvern

 • * Sikringsverdier. * Innstilling av effektbrytere

 • Bilde

 • Kommentar

Driftsmerking

 • * Merking - 400V. * Transformator - merking. * Merking av tavleavganger. * Merking av kabel. * Merking av jordingsanlegg

 • Bilde

 • Kommentar

Avleder

 • * RENblad 8011 * Avleder - Over LS viklinger. * Nøytralpunktsavleder

 • Bilde

 • Kommentar

Transformator

Generelt

 • * Skader eller lekkasjer. * Avlesning * Krav til oljeoppsamling. * Spenningstrinn.

 • Bilde

 • Kommentar

LS gjennomføring

 • * Tilkoblingsmoment. * Gjennomføringer. * Beskyttelse mot berøring. * Tilkobling av kabel.

 • Bilde

 • Kommentar

Bygning

Adkomst

 • * Adgang til nettstasjonsrom. * Adkomst * Plass aggregat og lastebil.

 • Bilde

 • Kommentar

Bygningsteknisk - I bygg/frittstående

 • * Areal - høyde. * Brannkrav. * Gulv og overflater. * Oljeoppsamling og evt. oljegrube * Rømningsvei. * Panikkbeslag. * Kabelgjennomføringer. * Provisorisk kabel. * Beskyttelse mot berøring. * Plassering av transformator. * Eventuelle trekkekroker for trafo. * Utvendige brannkrav

 • Bilde

 • Kommentar

Ventilasjon

 • * Dimensjon. * Innstikksikre. * Eventuell filter. * Funksjonsprøving vifte. * Brannpspjeld

 • Bilde

 • Kommentar

Skilt og driftsmerking

 • * Utvendig skilting og merking. * Høyspenningskilt * Lavspenningskilt * Transformator merke * Stasjonskilt * Merkeplate på innsiden av stasjon. (Prefabrikerte stasj.)

 • Bilde

 • Kommentar

Belysning

 • * Belysningsnivå. * Plassering. * Egenskaper - Lysinstallasjon. * Bevegelsesdetektor. * Antall kurser. * Etterlysende skilt.

 • Bilde

 • Kommentar

Ryddighet

 • * Ryddighet

 • Bilde

 • Kommentar

Avsluttende

 • Eventuelle merknader:

 • Utført dato

 • Signatur

Veiledning

 • Beskrivelse av avviksgrad:
  Avvik blir beregnet ut fra tilstand på komponenter og ut fra de forskrifter som gjelder ved montasjetidspunktet. Senere innførte krav som er strengere blir ikke definert som et avvik om det ikke er gitt tilbakevirkende kraft.

  Avviksgrad 0:
  Ingen avvik

  Avviksgrad 1:
  Avvik som ikke er nødvendig å utbedres på kort sikt, men som i stedet kan innarbeides i en langsiktig plan for vedlikehold/reinvestering.

  Avviksgrad 2
  Mindre alvorlige avvik som bør rettes for å ivareta kvaliteten, og for å hindre fremtidige strømbrudd (mer enn 1 år frem i tid) eller for å hindre vesentlig redusert levetid for anlegget. Bør utbedres innen 1-2 år.

  Avviksgrad 3:
  Alvorlige avvik som ikke medfører fare for liv og helse eller som ikke medfører vesentlig økt sannsynlighet for strømbrudd de neste 3-6 måneder. Utbedres innen 6 måneder.

  Avviksgrad 4:
  Alvorlige avvik som medfører fare for liv og helse eller som medfører vesentlig økt sannsynlighet for strømbrudd de neste 3-6 måneder. Må utbedres snarest mulig.

Jording

 • Jording:

  * Nettstasjon skal være tilkoblet 50 Cu jordledning eller stedlig jordelektrode.
  * Jording av utsatte anleggsdeler (transformator, tavle, m.v.): 95 Cu (fra og med 800KVA).
  * Jording av andre ledende deler: 16 Cu
  (Ventilasjonsrist, dør, metall kapslede prefabrikerte skinner (kan være integrert i kapslingen) m.v)
  * Jordledning skal isoleres i rør (eller tilsvarende beskyttelse) 1 meter fra kapsling og inn på tavle.(Pga. fare for korrosjon). Det skal tilstrebes tilstrekkelig avstand mellom ringjord og elektrode.
  * Ved impuls skal overgangsmotstand være mindre eller lik 30 ohm (gode jordingsforhold)/60 ohm (dårlige jordingsforhold). Avstand skal være maks 30 meter unna.
  * Det skal også sjekkes korrekt merking av jordledere.
  RENBLAD: 6010

Høyspenningsanlegg

 • HS Bryter anlegg:

  * Sjekk at anlegget er tilfredsstillende festet, plant og stabilt.
  * Bryter i HS anlegg skal testes uten spenning om den fungerer. Forrigling sjekkes spesielt.
  * Betjeningsutstyr skal være på plass.
  * Sjekk merkeplate bør gjøres for alle større enheter, f.eks bryter, trafo, osv.
  * Ta stikkprøver for tilfredsstillende moment ved kabeltilkobling..
  RENBLAD: 6010

 • Kortslutningsindikator:

  * Det utføres en funksjonstest av indikator om dette er mulig.
  * Bryteranlegget skal ha kortslutningsindikator med automatisk resettingsfunksjon.
  * Indikatorene skal være montert på alle kabelbrytere.
  * Kortslutningsindikator skal ha digitale kontakter. RENBLAD: 6023

 • HS kabel:

  * Kabel/endeavslutning vurderes med hensyn på skade på ytre kappe.
  * Spenningsløse kabelender skal jordes, kortsluttes og merkes .
  * Tilfredsstillende bøyeradius sjekkes.
  * I kabelgrube skal det tilstrebes avstand på 7 cm mellom kablene.
  * Hvis det brukes kabelbro skal denne være av umagnetisk materiale.
  * Feste av en-leder kabler maksimum pr. 120 cm.
  * Strekkavlastning skal være umagnetisk og etableres ved festing av kabel like før tilkobling. RENBLAD: 6010

 • Avleder:

  NB! Dette er et opsjonspunkt og skal være angitt av prosjekterende:
  * Prefabrikkerte avleder løsninger skal være ferdig montert bryteranlegget.
  * Avlederne skal være koblet mellom fase og skjerm på kabel og skal jordes som en impulsjording.
  * Lederføring fra skjerm til potensialutjevning skal være så kort som mulig. Se figur i REN blad. RENBLAD: 6010

 • Driftsmerking

  * Merking av høyspenningsavganger/brytere.
  * Enlinje skjema.
  RENBLAD: 6010

Lavspenningsanlegg

 • LS kabel:

  * Kabel/endeavslutning vurderes med hensyn på skade på ytre kappe.
  * Spenningsløse kabelender skal jordes, kortsluttes og merkes .
  * Tilfredsstillende bøyeradius sjekkes.
  * I kabelgrube skal det tilstrebes avstand på 7 cm mellom kablene.
  * Hvis det brukes kabelbro skal denne være av umagnetisk materiale.
  * Strekkavlastning skal være umagnetisk og etableres ved festing av kabel like før tilkobling.
  * En leder kabler skal spesielt festes med hensyn på kortslutningskrefter. Avstandene mellom fester: maks 0,6 meter, og det skal alltid være et feste rett før kabeltilkobling. Anvendes tilkobling av umagnetisk materiale.
  * Revolvering ved avstander over 5 meter.
  * Antall sett i forhold til transformator størrelse. (I nettstasjon i bygg: standard 1600KVA).
  * Branntetting ved gjennomføring i vegg.
  * Ved forsyning hjelpekretser:
  Jord og kortslutningssikker forlegning.
  Standard er dobbelisolert enleder. (Halogenfri). RENBLAD: 9000,6010

 • Prefabrikerte skinner:

  * Prefabrikerte skinner skal anvendes som standard ved forsyning til hovedtavle.
  * NB! Følg brukerveiledning!. Sjekk at skinner er tilfredsstillende festet med hensyn på mekaniske krefter. Branntetting ved gjennomføring i vegg
  * Ved forsyning til intern tavle skal en som standard anvende type Cu kabel.
  RENBLAD: 6017

 • LS Tavle:

  * Sjekk at tavlen står plant og stabilt.
  * Ved nye tavler skal det være tilstrekkelig plass for fremtidig utvidelse.
  * Tilkobling av kabel ledere på de ulike faser i skapet:
  * L1 - Sort
  * L2 - Brun
  * L3 - Grå
  * Sjekk merkeplate.
  * IP grad skal være minimum IP2X.
  * Sjekk at det er tilfredstillende bøyeradius på kabler.
  * Ta stikkprøver for tilfredsstillende moment.
  * Sjekk at det er mulig å måle strømmene på hver kabel i minimum 2 faser med et tangamperemeter.
  * Sikringsbryterlisten må minst være av klassen AC22B
  * Utfør kobling av modulene uten last.
  * Dreieretning sjekkes.
  * Det sjekkes også at det er spenning på alle avganger.
  * Når det er ingen LS tavle i nettstasjonsrom skal det være etablert et eget skap for instrumenttavle. RENBLAD: 6017,6020,6010

 • Overstrømsvern:

  * Sikringsverdiene for de oppsatte sikringene sjekkes i forhold til de prosjekterte.
  * Det samme gjelder innstilling av effektbrytere. Husk toleranseverdier, Hvis ikke oppgitt av leverandør, anvend 20%.
  RENBLAD: 9115

 • Driftsmerking:

  * Merking i forhold til 400V.
  * Nummermerking ved flere transformatorer.
  * Merking av tavleavganger og
  * Merking av kabel.
  * Merking av jordingsanlegg.
  RENBLAD: 6010

 • Avleder:

  * Bruk av LS avleder er en opsjon og skal være angitt av prosjekterende.
  * Avleder montert på trafo og mellom LS gjennomføring og N-gjennomføring på trafo.
  * Sjekk tilfredsstillende adkomst og funksjonalitet for nøytralpunkstavleder.
  RENBLAD: 6010,6012

Transformator

 • Generelt:

  * Vurder overflaten til transformator for eventuelle skader eller lekkasjer.
  * Det skal være mulig å lese av oljenivå
  (konservator), spenningstrinn og trafoskilt med spenning på transformator.
  * Krav til oljeoppsamling. Gjelder også for nettstasjon i mast for KVA størrelser over 200kVA. Krav til oljegrube over 1000l.
  * Sjekk at transformator står på passende spenningstrinn med hensyn på utgående spenning.
  RENBLAD: 6017,6020,6010

 • LS gjennomføring:

  * Vurder tilkoblingsmoment
  * Vurder unødig belastning av gjennomføringer.
  * Det skal også være beskyttelse mot berøring. Denne skal være gjennomsiktig. (Nettstasjon på bakken)
  * Ved tilkobling av kabel på LS gjennomføring sjekkes at det er anvendt nødvendige skiver mellom mutter og gjennomføring.
  RENBLAD: 6017,6020,6010

Bygging

 • Adkomst:

  * Nettselskap må til alle tider på døgnet ha uhindret adgang til rommet. Eventuell plass for oppbevaring av nøkler, eks. nøkkelboks, skal være enkel å finne.
  * Det skal til enhver tid være uhindret, kjørbar adkomst helt frem til dør/nedfiringsluke.
  * Det skal være tilfredsstillende plass til aggregat (uhindret oppstilling) og lastebil for lossing. (Se krav i REN blad).
  RENBLAD: 6002

 • Bygningsteknisk - I bygg/frittstående:

  Følgende bygningstekniske punkter skal sjekkes:
  * Nødvendig areal og høyde.
  * Etterlevelse av brannkrav, vegger, gulv og gjennomføringer i vegg.
  * Krav til gulv og bygningsoverflater.
  * Krav til oljeoppsamling eller eventuell oljegrube.
  * Krav til rømningsvei med etterlysende «Ut» skilt, rømningsvei skal være min. 0,9 meter bred.
  * Bruk av panikkbeslag på utadslående dør.
  * Kabelgjennomføringer. (antall, størrelse, tetting). Dette skal dokumenteres av utførende.
  * Provisorisk åpning er et opsjonspunkt.
  * Beskyttelse mot berøring både for høyspenning og lavspenning.
  * Plassering av transformator lengst mulig inn i rommet med fri transportvei ut av rom.
  * Eventuelle trekkekroker for trafo.
  * Utvendige brannkrav over ventilasjonsrist og dør.
  RENBLAD: 6002,6017

 • Ventilasjon:

  * Sjekk at ventilasjonskanaler har riktig dimensjon og fri luftgjennomgang
  * Sjekk at de er innstikksikre og monteres min. 15 cm over bekkenivå. (Hvis ikke kapslet anlegg).
  * Sjekk at det er installert filtre hvis dette er spesifisert.
  * Funksjonsprøving av eventuell vifte skal gjennomføres. Følgende vurderes:
  o Sirkulasjon av kjølende luft forbi transformator.
  o Eventuelle ulyder og lukt, som for eks. fra drivreim og viftereim. (Hvis denne er plassert i nettstasjon og ikke bygning for øvrig)
  o Vurder om drivreim og viftereim er hel og i orden.
  Ved bruk av brannspjeld skal dette være av type automatisk lukkende.
  RENBLAD: 6018

 • Skilt og driftsmerking:

  Skilt skal være laget av aluminium Bygningsmessig driftsmerking gjennomgås:
  * Sjekk av utvendig skilting: HSP livsfare samt nummer og navn.
  Utvendig merking på utvendig betjente nettstasjoner:
  * På høyspenningsside av nettstasjon:
  "Høyspenning"
  * På lavsspenningsside av nettstasjon:
  "Lavspenning"
  * På transformator side av nettstasjon:
  "Transformator"
  * Stasjonskilt skal være av aluminium.
  * For prefabrikkerte nettstasjoner skal det være en merkeplate på innsiden av stasjon. RENBLAD: 6010

 • Belysning:

  * Belysningsnivå større enn 200 lux foran koblingsanlegg eller anlegg som skal betjenes.
  * Plassering skal ikke representere fare for berøringsspenning med utsatte HS/LS anleggsdeler under utskifting eller arbeid med armatur eller lyskilder.
  * Lysinstallasjon skal være av type fast. Lysrør kan benyttes, men LED belysning i lysrørene blir ikke akseptert.
  * Innvendig betjente nettstasjoner: Primær lysbrytingsfunksjon skal være bevegelsesdetektor. Bevegelsesføler skal inngå i strømkretsen til belysning. Den skal ha justerbar tidsforsinkelse på minimum 20 minutter.
  * Sjekk at antall kurser/lysbrytere er som spesifisert.
  * Utgangen skal markeres tydelig med etterlysende skilt og teksten "UT" med bokstavhøyde 1/100 av aktuell leseavstand.(Nettstasjon i bygg)
  RENBLAD: 6017,6020

Arbeidsavslutning

 • Ryddighet:
  Er det ryddig ved og i stasjonen.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.