Title Page

 • Lokatie:
 • Uitgevoerd op:

 • Uitgevoerd door:

Algemene toetsingsuitkomsten

 • Volledigheid.

 • * Gebruik van checklist/vragenlijst.

 • * Gehanteerde methode.

 • * Medewerkers betrokken bij de tot standkoming van de RI&E.

 • * Alle voorkomende werkzaamheden geïnventariseerd.<br>

 • * Aanwezige risico's benoemd.

 • * Risicogroepen benoemd.

 • * Wijze van inventariseren.

 • * Betrokkenheid OR/PVT.

 • Betrouwbaarheid.

 • * Gehanteerde methode.

 • * Wijze van gegevensverwerking.

 • * Wijze van inventariseren.

 • * Representativiteit.

 • Evaluatie en prioriteitsstelling

 • * Gehanteerde criteria.

 • * Wijze van evalueren.

 • * Wijze van prioriteitsstelling in de rapportage.

 • * Wijze van prioriteitsstelling in het plan van aanpak.

 • Voorgestelde maatregelen.

 • * Gehanteerde criteria.

 • * Volgens stand der techniek.

 • * Toepasbaarheid.

 • * Effectiviteit (zijn doeltreffende maatregelen geadviseerd?)

 • Rapportage.

 • * Structuur.

 • * Weergave methode.

 • * Leesbaarheid voor de doelgroep.

 • * Gebruik van beeldmateriaal.

Arbobeleid

 • Plan van aanpak

 • Ongevallenregistratie

 • Voorlichting en onderricht

 • Toezicht door leidinggevenden

 • Gedrag Medewerkers. (Werken volgens voorschriften en procedures. Gebruik van PBM’s. Risico’s gebruik van medicijnen, alcohol en/of drugs voor het uitoefenen van de functie.)

 • Toegang tot deskundigen. (Preventiemedewerker, kerndeskundige of arbodienst.)

Arbeidsomgeving en organisatie van de arbeid

 • Volledigheid van functies. (Uitvoerend, organiserend, kort cyclisch.)

 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. (Taken directie, leidinggevenden en werknemers. Verstrekte middelen als tijd, geld, hulpmiddelen.)

 • Moeilijkheidsgraad.

 • Autonomie.

 • Contactmogelijkheden.

 • Informatievoorziening.

 • Werktempo.

 • Werk- en rusttijden. (Roosters, arbeidstijden/ploegen, pauzes.)

Bedrijfshulpverlening

 • Organisatie.

 • Opleiding.

 • Oefening

 • Bedrijfsnoodplan.

Algemene voorzieningen en inrichting arbeidsplaatsen.

 • Werkplaats inrichting. (Staan, zitten. Werkhoogte. Bewegingsruimte.)

 • Algemene inrichting gebouwen, werk- plekken, terreinen. (hygiëne, inrichtingseisen, eisen voor ontspanningsruimten, voorzieningen in noodsituaties, onderhoud.)

 • Besloten ruimte.

 • Visuele informatie. (Lees- en zichtbaarheid van drukwerk, borden, beeldschermen, meters. Veiligheid- en gezondheidssignalering.)

Stoffen, die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid

 • Inventarisatie en evaluatie van de blootstelling aan hinderlijke of gevaarlijke stoffen.

 • Opslag, verpakking en etikettering.

 • Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen.

 • Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie.

 • Voorschriften voor het werken met kankerverwekkende stoffen.

 • Voorschriften voor het omgaan met vinylchloridemonomeer, benzeen, asbest en een aantal specifiek giftige stoffen.

 • Voorschriften voor het omgaan met biologische agentia.

Lichamelijke belasting.

 • Lichamelijke belasting. (Tillen, duwen, trekken van zware lasten en/of in ongunstige posities. Langdurig in ongunstige houding. Kortcyclisch werk

Omgevingsfactoren.

 • Schadelijk en hinderlijk geluid.

 • Trillingen.

 • Verlichting, daglicht en uitzicht.

 • Klimaat. (Warmte en koude. Extra belastende factoren als grote temperatuurverschillen en fysiek zware arbeid.)

 • Straling. (Ioniserend. Niet-ioniserend.)

 • Werken onder overdruk.

Arbeidsmiddelen.

 • Arbeidsmiddelen met en zonder CE- keurmerk. (Inventarisatie. Informatie verzamelen. Risicobeoordeling. Maatregelen waar nodig.)

 • Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof (voorzien van opvang en/of afvoerinrichting nabij de bron).

 • Verlichting.

 • Onderhoud (alleen bij stilstand).

 • Vallende wegschietende voorwerpen, afschermingen.

 • Bewegende delen (afscherming).

 • Veilige bereikbaarheid bij alle gebruiksomstandigheden.

 • Contact met elektriciteit moet zijn voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Vereisten, keuzen

 • Beschikbaarheid.

 • Onderhoud, gebruik.

Aparte inventarisatie- en registratieverplichtingen

 • Bijzondere groepen.

 • Gevaarlijke stoffen (algemeen).

 • Explosieveiligheid.

 • Kankerverwekkende stoffen.

 • Asbest en –houdende producten.

 • Lood.

 • Biologische agentia.

 • Beeldschermwerk.

 • Fysieke belasting.

 • Geluid.

 • Trillingen.

 • Arbeidsmiddelen (installaties/machines).

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Kunstmatige optische straling.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.