Information

 • • สำหรับสถานที่ใหม่ พนักงานขายต้องดำเนินการตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าบริการ (SS)/ ผู้จัดการบริการ (SM)/ นักชีววิทยาภาคสนาม (FB)/ พนักงาน SHE สำหรับการทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดานที่ความสูง (WAH) 3 ม. ขึ้นไป
  • สำหรับสถานที่เดิม ช่างเทคนิคและ SS/ SM ต้องดำเนินการเมื่อมีการร้องขอใหม่ สำหรับการทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดานที่ความสูง (WAH) 3 ม. ขึ้นไป

 • ประเภทบริการ <br>ที่<br>ห้องใต้หลังคา / เพดาน :<br>

 • โปรดระบุที่นี่ :

 • ทีมบริการ ชื่อ / หมายเลข :

 • สาขา & ฝ่าย :

 • ชื่อและที่อยู่สถานที่ให้บริการ :

 • ชื่อพนักงานขาย :

 • ชื่อช่างเทคนิค : ซึ่งอาจเกี่ยวข้องในการทำงานในห้องใต้หลังคา/ เพดาน

 • ชื่อหัวหน้า :

 • ใส่ภาพถ่าย “บันได & ฉลากบันได” ที่นี่

 • ใส่ภาพถ่าย “สภาพพื้น” ที่นี่

 • ใส่ภาพถ่าย “ห้องใต้หลังคา / เพดาน” หมายเหตุ: ถ่ายภาพจากพื้น หรือจากบันไดที่ปลอดภัย หรือใช้กล้องติดเสา

 • ความสูงจากพื้นถึงห้องใต้หลังคา / เพดาน (เมตร) :

 • ความสูงบันได (เมตร) :

 • จำนวนขั้นของบันไดรวม :

การใช้มาตรการควบคุม การทำงานบนที่สูง (Work at height)

 • 1. จำเป็นต้องทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดานหรือไม่? <br>มีการพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อหลีกเลี่ยง WAH แต่ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ เช่น การใช้กล้องติดเสา โดรน การควบคุม/ให้บริการบนพื้น

 • 2. บริเวณใต้ช่องเปิดห้องใต้หลังคา / เพดาน ~ ปลอดสิ่งกีดขวาง; หรือมีการระบุอันตรายจากสิ่งกีดขวาง การลื่น สะดุด และล้ม และนำออกไปแล้ว

 • 3. บันได (บันไดรูปตัว A หรือบันไดพื้นยืน) สำหรับการเข้าไปยังห้องใต้หลังคา / เพดาน อยู่ในสภาพที่ดี

 • เจ้าของบันได?

 • บันได RI

 • บันไดลูกค้า

 • 4. ฉลากบันได มีการระบุ โหลดการทำงานที่ปลอดภัย (SWL, กก.) และ มาตรฐานการผลิต เช่น EN131, OSHA, GB อย่างชัดเจน

 • SWL บันได (กก.) :

 • มาตรฐานบันได :

 • 5. บันได (บันไดรูปตัว A หรือบันไดพื้นยืน) มีความสูงที่เหมาะสมที่จะไปถึงห้องใต้หลังคา / เพดาน บันไดรูปตัว A ต้องยาวเพียงพอโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ 2 ขั้นบนสุด บันไดพื้นยืน ควรมีราวให้มือจับความสูงระดับเอว

 • 6. มี หมวกกันกระแทก / หมวกนิรภัย ให้ใช้ในขณะที่ทำงานที่ห้องใต้หลังคา / เพดาน และอยู่ในสภาพที่ดี

 • 7. มี ไฟฉายคาดหัว / ไฟฉาย / โคมไฟตั้งพื้น ให้ใช้และอยู่ในสภาพที่ดี

 • 8. ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดอันดับแรก : ได้พูดคุยและตกลงกับลูกค้าให้ตัดไฟก่อนเริ่มงาน ถ้ามีระบบไฟอยู่ใกล้ หรือด้านในห้องใต้หลังคา / เพดาน เช่น ระบบส่องสว่าง สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ<br>ทางเลือกสำรอง: ถ้าไม่สามารถตัดไฟได้ มีถุงมือกันไฟฟ้า ให้ใช้และอยู่ในสภาพที่ดี ในขณะที่ดำเนินการทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดาน

 • 9. สวมรองเท้านิรภัยอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี

 • 10. ช่างเทคนิคที่ทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดานได้รับการฝึกอบรม SRA (การประเมินความเสี่ยงที่ไซต์) ภายในของ RI เรียบร้อย

 • 11. ช่างเทคนิคที่ทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดานได้รับการฝึกอบรมด้านการทำงานในที่สูง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บันไดอย่างปลอดภัย เรียบร้อย

 • 12. ช่างเทคนิคที่ทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดานได้รับการฝึกอบรม M6.1 การทำงานอย่างปลอดภัยในห้องใต้หลังคา ภายในของ RI เรียบร้อย

 • 13. ช่างเทคนิคใหม่ ได้รับการฝึกอบรม OJT (ระหว่างการทำงาน) กับช่างเทคนิคอาวุโสหรือหัวหน้าที่ผ่านการฝึกอบรม WAH

 • 14. ถ้าถือว่าการทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดาน ปลอดภัย / ไม่ปลอดภัยที่จะดำเนินการ มีการทำ SRA อย่างเหมาะสม และแนบไปกับรายงานนี้หรือไม่? (สำหรับให้ SS/ SM/ SHE ทบทวน และสำหรับการอัปเดตลงใน iCABs ในภายหลัง)

 • ให้แน่ใจว่ามีการอัปเดต รายงาน SRA ดังนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) =>

  1) ทำเครื่องหมายหนึ่งใน 2 ทางเลือกด้านล่างภายใต้ส่วนการพิจารณาพิเศษของ SRA :
  a) อย่าเข้าไปในห้องใต้หลังคา ตรวจสอบจากบันไดเท่านั้น หรือ
  b) ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบในห้องใต้หลังคา

  2) ระบุรายการด้านล่างภายใต้ คอลัมน์ SRA “อันตราย” ถ้าปลอดภัยที่จะดำเนินการ :
  • ความเสี่ยง WAH
  • ความเสี่ยงทางไฟฟ้า (ถ้ามี อยู่ใกล้ หรือภายในห้องใต้หลังคา / เพดาน)

  3) ระบุรายการด้านล่างใน ส่วน SRA “ขั้นตอนอื่น ๆ” ถ้าปลอดภัยที่จะดำเนินการ :
  • ชนิดของบันไดที่จะใช้ และจำนวนขั้นบันไดที่จำเป็น เช่น ใช้บันไดรูปตัว A ที่มี 7 ขั้น
  • ตัดระบบไฟฟ้า หรือสวมถุงมือกันไฟฟ้า ก่อนที่จะทำงานในห้องใต้หลังคา / เพดาน

 • 15. อื่นๆ (โปรดระบุ)

Evaluation

ประเมินโดย : (โปรดทำเครื่องหมายรายการที่เกี่ยวข้อง)

 • ปลอดภัยที่จะดำเนินการ ในการทำงานที่ห้องใต้หลังคา / เพดาน (หมายถึง ส่วนบนสุดของหน้า 1 ในรายการตรวจสอบนี้)

 • ไม่ปลอดภัยที่จะดำเนินการ ในการทำงานที่ห้องใต้หลังคา / เพดาน (ถ้ามีเงื่อนไขหนึ่งอย่างในรายการตรวจสอบนี้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้)

 • รายงาน SRA มีการอัปเดตอย่างเหมาะสม ที่ระบุว่าปลอดภัย /ไม่ปลอดภัยที่จะดำเนินการหรือไม่? (ดูหมายเหตุข้อ 14 ด้านบน ถึงวิธีการอัปเดตรายงาน SRA และแนบรายงาน SRA ที่นี่)

ประเมินโดย (พนักงานขาย):

 • ลายมือชื่อ :

 • ชื่อ :

 • ตำแหน่งงาน :

 • วันที่ :

ประเมินโดย (พนักงานบริการ และ / หรือพนักงาน SHE) :

 • ลายมือชื่อ :

 • ชื่อ :

 • ตำแหน่งงาน :

 • วันที่ :

ประเมินโดย (พนักงานบริการ และ / หรือพนักงาน SHE) : (หากมีการประเมินเพิ่มเติม)

 • ลายมือชื่อ :

 • ชื่อ :

 • ตำแหน่งงาน :

 • วันที่ :

อนุมัติโดย (OM / BM/ SM/ SHE) :

 • ลายมือชื่อ :

 • ชื่อ :

 • ตำแหน่งงาน :

 • วันที่ :

 • บุคคลสุดท้ายที่ลงชื่อใน รายงานการตรวจสอบห้องใต้หลังคา (ที่มีภาพถ่าย) และรายงาน SRA ต้อง :
  • ส่งต่อสำเนาต้นฉบับของรายงานทั้งสองฉบับไปยังพนักงาน iCABS เพื่ออัปเดตลงในระบบ iCABS และเพื่อเป็นการเก็บบันทึกไว้
  • ส่งอีเมลรายงานการตรวจสอบให้กับผู้จัดการฝ่ายบริการ ,หัวหน้างานฝ่ายบริการ , ฝ่ายขาย และ ผู้จัดการ SHE

 • การตรวจสอบห้องใต้หลังคา / เพดานต้องถูกดำเนินการอีกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องใต้หลังคา เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์การทำงานบนที่สูง และหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.