Titelpagina

 • Naam auditor

 • Nummer OK (OK ...)

 • Uitgevoerd op

 • Naam operatie

1. Traceerbaarheid van in welke fase de patiënt zich in het perioperatieve traject bevindt

 • 1.1. Is er binnen het ziekenhuis een sluitend systeem waarin te zien is in welke fase de patiënt zich bevindt in het preoperatieve zorgtraject t.o.v. de stopmomenten (track en trace)?

 • Opmerkingen/overige bevindingen:

2

2. Informatie en communicatie

 • 2.1. Kunnen alle betrokken zorgverleners alle noodzakelijke gegevens inzien in een compleet, geordend en geïntegreerd dossier

 • 2.2. Weet de patiënt bij wie hij met vragen terecht kan?

 • 2.3. Is er een protocol/schriftelijk afspraak waarin staat wie in welke fase van het traject verantwoordelijk is voor het vastleggen en voorschrijven van medicatie?

 • 2.4. Wordt in iedere fase op eenduidige en transparante wijze de medicatie vastgelegd in het geïntegreerde dossier?

Antibiotica profylaxe

 • 4.1.1. Is bij deze ingreep antibiotica profylaxe geïndiceerd?

 • 4.1.2. Hoe laat is het antibioticum toegediend?

 • 4.1.3. Is het antibioticum 15 tot 60 minuten voor de eerste incisie toegediend?

 • 2.8. Communiceren de anesthesioloog en de operateur met elkaar bij start en einde ingreep en bij alle gebeurtenissen die raken aan de activiteit van de ander of de veiligheid van de patiënt?

 • 2.9. Is direct na de ingreep de essentiële informatie over operatie en anesthesie beschikbaar voor de bij de postoperatieve zorg betrokken medewerkers?

 • 2.6. Wordt bij overdrachten gebruik gemaakt van een checklist?

 • Stopmoment 1: Is het akkoord van de anesthesioloog bij stopmoment 1 in het dossier vastgelegd?

 • Stopmoment 2: is het akkoord planning bij stopmoment 2 in het dossier vastgelegd?

 • Stopmoment 3: Is door/namens de operateur geaccordeerd dat alle preoperatieve voorbereidingen zijn uitgevoerd?

 • Stopmoment 4a: Worden voorafgaand aan de operatie invasieve procedures uitgevoerd ( anders dan het inbrengen van een perifeer infuus)?

 • 2.14b. Heeft de anesthesioloog met de assisterende en de patiënt een pré time-out gehouden?

2.15. Beoordeling Time Out

 • Is het hele operatieteam bij de time out aanwezig?

 • Welke functionaris ontbreekt? (geen namen noteren)

 • Zijn de aanwezigen benoemd/voorgesteld?

 • Leidde de operateur de time out?

 • Heeft de operateur de patiënt geïdentificeerd aan de hand van twee kenmerken en drie onafhankelijk bronnen?

 • Werd de patiënt betrokken bij de time out in voor hem/haar begrijpelijke taal?

 • Is de markering van de te opereren kant gecontroleerd?

 • Heeft de operateur de juistheid van de ingreep vastgesteld?

 • Zijn de kritieke momenten benoemd?

 • Heeft de operateur de anesthesist gevraagd naar het verwachte beloop en bijzonderheden?

 • Heeft de operateur de anesthesiemedewerker gevraagd naar bijzonderheden?

 • Heeft de operateur de omloop of instrumenterende gevraagd naar de aanwezigheid en bijzonderheden van apparatuur en medische hulpmiddelen?

 • Is de time out geregistreerd?

Stopmoment 5: Sign-out

 • Is het hele operatieteam bij de sign out (debriefing) aanwezig?

 • Welke functionaris ontbreekt? (Geen namen noteren)

 • Zijn gazen, naalden en instrumenten geteld en akkoord?

 • Is het postoperatieve beleid vastgesteld?

 • Stopmoment 6: Voldoet de patiënt bij ontslag van de PACU aan de afgesproken ontslagcriteria?

 • Stopmoment 7: Wordt de patiënt pas ontslagen uit het ziekenhuis als diens conditie en de situatie op de plaats van ontvagst in orde zijn?

2. Vervolg.

 • 2.17. Vind bij iedere aflossing tijdens de ingreep een overdracht plaats?

 • Gaat de anesthesioloog zelf mee met de overplaatsing van OK naar IC, CCU, MC, of PACU?

 • 2.19. Zijn tijdens het transport van de patiënt de bedhekken omhoog of ligt de patiënt vast?

 • 2.18. Overtuigt degene die de patiënt overdraagt vanuit de OK zich van de vitale parameters en vertrekt hij/zij pas als de patiënt is aangesloten?

 • Worden bij aankomst op de PACU/IC de volgende zaken overgedragen:

 • Wordt de patiënt door ten minste 2 personen (waaronder 1vpk) bij de overplaatsing van PACU/IC naar verpleegafdeling begeleid?

 • Wordt bij ontslag ten minste de volgende info meegegeven:

 • Is de voorlopige ontslagbrief met de patiënt meegegeven en aan de huisarts gestuurd?

 • Opmerkingen/overige bevindingen:

3

3. Traceerbaarheid van in de patiënt achtergelaten materialen

 • 3.1. Is er een beleid m.b.t. de traceerbaarheid van implantaten vastgelegd en geborgd?

 • 3.2. Is er een beleid m.b.t. de traceerbaarheid van steriele hulpmiddelen vastgelegd en geborgd?

 • 3.3. Zijn gebruikte gazen, naalden, instrumentarium en disposables geteld met twee personen en gedocumenteerd?

 • Opmerkingen/overige bevindingen:

Protocol Tellen van gazen bij operaties 11.0

 • Hebben de OAs gecheck of de OK bij aanvang vrij was van operatiegazen?

 • Hebben de OAs de telkaarten steeds verdeeld?

 • Hebben de omloop en de instrumenterende de gazen bij het tellen één voor één in rijtjes van vijf uitgelegd geteld en gecontroleerd op de aanwezigheid van contrastdraad?

 • Heeft de omloop de gazen stuk voor stuk en soort bij soort op get gazentelrek opgehangen?

 • Heeft de omloop bij elke compleet verpakkingsaantal gazen de telkaart gevoegd?

 • Heeft de operateur voor het sluiten van een holte gestructureerd het operatiegebied en de wond op achtergebleven gazen gecontroleerd?

 • Hoe verloopt de communicatie tussen operateur en operatieassistenten bij het sluiten van lagen/holten?

 • Hebben de omloop en de instrumenterende voor het sluiten van elke laag de gazen geteld?

 • Heeft de operateur na het sluiten van de huid het gazenteltek visueel geïnspecteerd?

 • Waar let de operateur dan op?

 • Wanneer hebben de operatieassistenten de operateur geïnformeerd over het resultaat van de telling?

4

4. Preventie van postoperatieve wondinfecties

 • 4.0. Is er een door alle betrokken vakgroepen geaccordeerd OK reglement waarin gedragsregels, hygiënemaatregelen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd?

4.2. Aantal deurbewegingen?

 • Start operatie (eerste incisie)/beoordeling deurbewegingen

 • Wanneer en waarvoor?
 • Select date

 • Welke functionaris - waarvoor? (Geen namen noteren)

 • Eindtijd operatie/beoordeling deurbewegingen

 • 4.2a. Zijn OK-kleding, schoeisel, sieraden, mond-neusmaskers, handhygiëne en preoperatief ontharen op orde?

 • 4.2b. Is al het hoofdhaar geheel bedekt?

 • Add media

 • 4.3. Is er een luchtbeheersplan waarin verantwoordelijken zijn benoemd?

 • 4.4. Is er een OK-bestemminsplan beschikbaar?

 • 4.5. Worden de conclusies van de infectiesurveillance teruggekoppeld naar de OK-medewerkers en de betrokken verpleegafdelingen?

 • 4.6. Zijn het hepatitis B en MRSA protocol bij de medewerkers bekend?

 • 4.7. Is het BRMO protocol bij de medewerkers bekend?

 • 4.8. Worden ergens verlopen houdbaarheidsdata van verbruiksartikelen en/of steriele disposables aangetroffen?

 • Vervaldata verbruiksartikelen, steriele middelen
 • Add media

 • Opmerkingen/overige bevindingen:

5

5. Veilig omgaan met medische technologie

 • 5.1. Is het beleid over verantwoordelijkheden voor de apparatuur over de gehele levenscyclus vastgelegd?

 • 5.2. Is van een recent aangeschaft apparaat een risicoanalyse beschikbaar en zijn de medewerkers die het gebruiken aantoonbaar bekwaam?

 • 5.3. Is van alle apparatuur de onderhoudstatus zichtbaar en geldig?

 • Apparatuur
 • Add media

 • Is er een protocol voor het klaarzetten van de hart-longmachine

 • Staat daarin hoe lang het toestel gebruikt mag worden na aanprikken van de infuusvloeistoffen?

 • Is de werking van de hart-longmachine uitgevoerd en vastgelegd wie dat heeft gedaan?

 • Heeft de hart-longmachine een sticker met datum volgend preventief onderhoud?

 • Controleert de operateur voor het aansluiten van de zuigcanule de goede werking?

 • Staat een voorbereide hart-longmachine standby?

 • Opmerkingen/overige bevindingen:

6

6. Medicatie veiligheid

 • 6.1. Vindt bij het klaarmaken en bij het toedienen op OK en PACU steeds een dubbelcheck plaats?

 • 6.2. Wordt de Propofol vlak voor de operatie klaargemaakt en na de operatie verwijderd?

 • 6.3. Is er een protocol dat de bewaarcondities van geneesmiddelen van het moment van aflevering tot gebruik voorschrijft?

 • 6.4. Is er een protocol voor dubbelcheck bij klaarmaken en toedienen van medicatie?

 • 6.5. Worden ergens verlopen houdbaarheidsdata van geneesmiddelen aangetroffen?

 • Vervallen geneesmiddel: Vervaldata geneesmiddelen
 • Add media

 • Opmerkingen/overige bevindingen:

Samenvatting/slotwoord

Conclusie/slotwoord

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.