Information

 • Audit Title/Audyt Tytuł

 • Client / Site/Klient /Zakład

 • Conducted on/Data Audytu

 • Prepared by/Przygotowane przez

 • Podpis

 • Location/Lokalizacja
 • Personnel/Personel

1.0 - Previous inspection/ Poprzednia kontrola

 • 1.1 - Are there any outstanding actions?/Czy wszystkie zadania zostały wykonane?

 • 1.2 - Observations on the Audit?/Spostrzeżenia po Audycie?

 • 1.3 - Talk with employees about accident report / discuss the recommendations made post-audit / Rozmowa z pracownikami zgłoszenia około wypadkowe/ omówienie wykonanych zaleceń poaudytowych

 • 1.4 Training/Szkolenia(min)

2.0 - General/Ogólne

 • 2.1 - Understanding of H&S Policy (pick person<br>and note their name)/Czy polityka została zrozumiana przez pracownika?

 • 2.2- Control of the subcontractors/ Kontrola pracy podwykonawców

 • 2.3- Control works fire hazard/Kontrola prac pożarowo niebezpiecznych

 • 2.4- Control of work at height / check security PPE and enter the roof /Kontrola prac na wysokości/ sprawdzenie zabezpieczenia PPE i wejść na dach

3.0 - Fire Prevention/Zapobieganie pożarom

 • 3.1 - Evacuation plan displayed and understood by all employees?/Plan ewakuacji wyświetlane i zrozumiane przez wszystkich pracowników?

 • 3.2 - Extinguishers in place, clearly marked for type of fire?/Gaśnice w miejscu, wyraźnie oznaczone na typ pożaru?

 • 3.3 - Extinguishers recently serviced? (Check 6 monthly punch mark on tabs.)/Gaśnice ostatnio kontrolowane? (Sprawdź, 6 miesięczny znak dziurek na kartach.)

 • 3.4 - Extinguishers clear of obstructions?/Łatwy dostępdo Gaśnic?

 • 3.5 - Extinguisher no more than 1200 mm max height & base not lower that 100 mm?/Gaśnica nie więcej niż 1200 mm max wysokość i baza nie niższa niż 100 mm?

 • 3.6 - Indicator signs 2.1 m above floor level?/Oznaczenia 2,1 m nad poziomem podłogi?

 • 3.7 - Adequate direction notices for fire exits?/Odpowiednie oznaczenie kierunku dla wyjść przeciwpożarowych?

 • 3.8 - Exit doors easily opened from inside?/Drzwi wyjściowe łatwo otwierać od wewnątrz?

 • 3.9 - Exits clear of obstructions?/Wychodzenie wolne od przeszkód?

 • 3.10 - Fire alarm system functioning correctly?/System przeciwpożarowy działa poprawnie?

4.0 - Machine guarding/Zabezpieczenia maszyn

 • 4.1 - Pre- shift check list safety review ?/Przed rozpoczęciem zmiany sprawdź listę kontrolną zabezpieczeń?<br>

 • 4.2 - Starting and stopping devices within easy reach of operator?/Uruchomienie i zatrzymanie urządzenia bliskie w zasięgu ręki operatora?

 • 4.3 - Lock off system in place/ required? Is it<br>being adhered to?/Lock off system na miejscu / wymagane? Czy jest stosowany?

 • 4.4 - All guarding in place?/Wszystkie osłony na miejscu?

 • 4.5 - Where required are emergency shut-down procedures in place?/Sprawdzić czy na miejscy znajdują się procedury awaryjnego wyłączenia?

 • 4.6 - Guarding prevents access to dangerous/<br>moving parts?/Osłona uniemożliwia dostęp do ruchomych części?

5.0 - Building Safety/Bezpieczeństwo budynku

 • 5.1 - Entry and walkways kept clear?/Wejście i drogi zw/wewnętrzne nie zastawione?

 • 5.2 - Walkways adequately and clearly marked?/Droga Wewnętrzne i zewnętrzne odpowiednio i wyraźnie oznakowane?

 • 5.3 - Stair and risers kept clear?/Schody i piony niezastawione?

 • 5.4 - Are liquid spills removed quickly?/Wycieki płynów są usuwane szybko?

 • 5.5 - Are railings in good condition?/Balustrady są w dobrym stanie?

6.0 - Workshop/Warsztat

 • 6.1 - Carried out daily inspection?/Przeprowadzona codzienna inspekcja? Sprawdzić zawiesia, łańcuchów, suwnice

 • 6.2 - Tools not in use kept in place?/Narzędzia które nie są używane przechowywać na miejscu?

 • 6.3 - No damaged hand tools in use?/Brak uszkodzonych narzędzi ręcznych w użyciu?

 • 6.4 - No damaged power tools in use?/Nie uszkodzone narzędzia elektryczne w użyciu?

 • 6.5 - Work height correct for the type of work and the employee?/Wysokość pracy dostosowana dla rodzaju pracy i pracownika?

 • 6.6 - No sharp edges?/Brak ostrych krawędzi?

7.0 - General Lighting/Ogólne Oświetlenie

 • 7.1 - Good natural lighting?/Dobre oświetlenie naturalne?

 • 7.2 - Light fittings clean and in good condition?/Oprawy oświetleniowe czyste i w dobrym stanie?

 • 7.3 - Emergency exit lighting operable?/Oświetlenie Wyjścia awaryjne sprawne?

8.0 Ladders/Racks/Drabiny/Regały

 • 8.1 - Are all ladders Industrial strength? ( check label.)/Czy wszystkie drabiny są przemysłowe? ( należy sprawdzić etykietę.)

 • 8.2 - Are ladders racks in good condition?Czy drabiny regały w dobrym stanie?

 • 8.3 - If used for electrical work are they non conductive? (Wood or fibre glass.)/Drabiny do prac elektrycznych nie przewodzące? (Drewno lub włókno szklane).

 • 8.4 - Used according to instructions?/Zastosowano zgodnie z instrukcją?

 • 8.5 - General condition of racks and pallets?/Ogólny stan stojaków i palet?

9.0 - Transport/Transport

 • 9.1 - FLT safety checks completed?/ Kontrole bezpieczeństwa wózków widłowych wykonana?

 • 9.2 - Correct parking of vehicles?Prawidłowe parkowanie pojazdu?

 • 9.3 - Brake performance?/Skuteczność hamowania?

 • 9.4 - Lights? (Check operation of brake, indicator and reversing lights)/Światła ? (Sprawdzić działanie hamulców, świateł cofania i wskaźnik)

 • 9.5 - Surface in good condition?/Powierzchnia w dobrym stanie?

 • 9.6 - Vehicles following site procedures?/Pojazdów obsługiwany zgodnie z procedurami ?

 • 9.7 - Check UDT control?/Sprawdzić kontrolkę UDT

 • 9.8 - Loading area clean and tidy?/Obszar załadunku towaru czysty?

10.0 - Electrical Safety/Bezpieczeństwo elektryczne

 • 10.1 - Safety switches installed?/Zainstalowane wyłączniki bezpieczeństwa?

 • 10.2 - Safety switches tested before every start up and tests recorded?/Wyłączniki bezpieczeństwa sprawdzane podczas każdego uruchomienia, a kontrola rejestrowana?

 • 10.3 - No broken plugs, sockets or switches?/Nie złamane wtyki, gniazda i wyłączniki?

 • 10.4 - No power leads across walkways?/Nie prowadzić kabla przez przejścia?

 • 10.5 - No frayed or damaged leads?/Postrzępione lub uszkodzone przewody?<br>

 • 10.6 Control of electrical cabinets, heating and cable channels/Kontrola szaf elektrycznych, grzejnych i kanałów kablowych

11.0 - Chemical Safety/Bezpieczeństwo Chemiczne

 • 11.1 - Material Safety Data Sheets available for all chemicals?/Karty charakterystyki dostępne dla wszystkich substancji chemicznych?

 • 11.2 - Risk assessments completed for hazardous substances?/Oceny ryzyka wypełniona dla substancji niebezpiecznych?

 • 11.3 - All containers labelled correctly?/Wszystkie pojemniki oznaczone prawidłowo?

 • 11.4 - Do special storage conditions apply?/Czy stosuje się specjalne warunki przechowywania?

 • 11.5 - If required is PPE available?/Jeśli środki ochrony PPE są wymagane Czy dostępne?

 • 11.6- PPE equipment identified and stored correctly (chemical gloves)?/Czy sprzęt PPE jest oznaczony i odpowiednio przechowywany?( rękawice chemiczne)?

 • 11.7 - Are eye washes and showers easily accessed?/Czy myjki oczu i prysznice łatwo dostępne?

12.0 - First Aid Facilities/Pomieszczenie Pierwsza Pomoc

 • 12.1 - Are cabinets and contents clean and orderly?/Szafy i zawartość są czyste i uporządkowane?

 • 12.2 - Are contents regularly checked?/Zawartość jest regularnie sprawdzana?

 • 12.3 - Cabinets clearly labelled?/Apteczki wyraźnie oznaczone?

 • 12.4 - Is there easy access to cabinets?/Czy istnieje łatwy dostęp do apteczki?

 • 12.5 - Are emergency numbers displayed?/Wyświetlane są numery alarmowe?

13.0 - Office Hazards/Biuro zagrożenia

 • 13.1 - Condition of chairs? (Five star bases.)/Stan krzeseł? (Pięciogwiazdkowy baz.)

 • 13.2 - Desks in good condition? (No damage.)/Biurka w dobrym stanie? (Bez szkód.)

 • 13.3 - Screen Based Equipment positioned to reduce glare from windows etc?/Ekrany ustawione zmiejszyć odblask od okna?

 • 13.4 - Photocopiers positioned to avoid fumes?/Kserokopiarki umieszczona w odległości w celu uniknięcia oparów?

 • 13.5 - Tasks designed to prevent Occupational Overuse Syndrome? (Breaks included.)Zadania mające na celu zapobieganie nadużywania Syndrome Pracowniczych? (Przerwy włączone.)

 • 13.6 - Air conditioning systems regularly maintained?/Systemy klimatyzacji regularnie konserwowany?

 • 13.7 - Stable non-slip floor coverings in good condition?/Stabilne antypoślizgowe wykładziny podłogowe w dobrym stanie?

Sign Off

 • On site representative/Przedstawiciel Zakładu

 • Auditor's signature/Podpis Audytora

 • Kontakt: koprowski@rpc-bebo.pl / 0048 797 420 040

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.