Information

 • Audit Title/Audyt Tytuł

 • Client / Site/Klient /Zakład

 • Conducted on/Data Audytu

 • Prepared by/Przygotowane przez

 • Podpis

 • Location/Lokalizacja
 • Personnel/Personel

1.0 - Previous inspection/ Poprzednia kontrola

 • 1.1 - Has the last inspection been reviewed?/Czy ostatni kontrola została omówiona?

 • 1.2 - Are there any outstanding actions?/Czy wszystkie zadania zostały wykonane?

2.0 - Fire Prevention/Zapobieganie pożarom

 • 2.1 - Evacuation plan displayed and understood by all employees?/Plan ewakuacji wyświetlane i zrozumiane przez wszystkich pracowników?

 • 2.2 - Evacuation procedures discussed regularly? (3 to 4 times a year)/Procedury ewakuacyjne omawiane regularnie?

 • 2.3 - Extinguishers in place, clearly marked for type of fire?/Gaśnice w miejscu, wyraźnie oznaczone na typ pożaru?

 • 2.4 - Extinguishers recently serviced? (Check 6 monthly punch mark on tabs.)/Gaśnice ostatnio kontrolowane? (Sprawdź, 6 miesięczny znak dziurek na kartach.)

 • 2.5 - Extinguishers clear of obstructions?/Łatwy dostępdo Gaśnic?

 • 2.6 - Extinguisher no more than 1200 mm max height & base not lower that 100 mm?/Gaśnica nie więcej niż 1200 mm max wysokość i baza nie niższa niż 100 mm?

 • 2.7 - Indicator signs 2.1 m above floor level?/Oznaczenia 2,1 m nad poziomem podłogi?

 • 2.8 - Adequate direction notices for fire exits?/Odpowiednie oznaczenie kierunku dla wyjść przeciwpożarowych?

 • 2.9 - Exit doors easily opened from inside?/Drzwi wyjściowe łatwo otwierać od wewnątrz?

 • 2.10 - Exits clear of obstructions?/Wychodzenie wolne od przeszkód?

 • 2.11 - Fire alarm system functioning correctly?/System przeciwpożarowy działa poprawnie?

Sign Off

 • On site representative/Przedstawiciel Zakładu

 • Auditor's signature/Podpis Audytora

 • Robert Koprowski

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.