Information

 • Audit Title/Audyt Tytuł

 • Client / Site/Klient /Zakład

 • Conducted on/Data Audytu

 • Prepared by/Przygotowane przez

 • Podpis

 • Location/Lokalizacja
 • Personnel/Personel

1.0 General/Ogólne

 • 1.1 H & S Policies & Fire Evacuation Procedure displayed. BHP Polityka i ewakuacja procedury przedstawione

 • 1.2 Understanding of H & S Policy (pick person(s) & assess) person(s) name: Zrozumienie procedur BHP (wybrać osoby i sprawdzić znajomość wiedzy) osoby z nazwiska

 • 1.3 Understanding of Fire Procedure (pick person(s) & assess) person(s) name: Zrozumienie procedur pożarowych (wybrać osoby i sprawdzić znajomość wiedzy) osoby z nazwiska

 • 1.4 Discuss with 2 employees if they have any problems or ways to improve safety on the site./ <br>Dyskutuj z 2 pracownikami, czy mają jakieś problemy i sposoby na poprawę bezpieczeństwa zakładzie

2.0 Machinery guarding: Check minimum 2 machines Zabezpieczenie maszyn: sprawdzić minimum 2-maszyny

 • 2.1 Pre-shift guarding checks completed? Sprawdzić wpis stanie osłon przed rozpoczęciem pracy

 • 2.2 All guarding in place? Wszystki osłony na miejscu

 • 2.3 Guarding in good condition (no cracks or holes)? Osłony w dobrym stanie ( pęknięcia)

 • 2.4 Guarding prevents access to dangerous / moving parts? Osłony uniemożliwia dostęp do niebezpiecznych części ruchomych /

 • 2.5 Lock off system: if in place/required, is it being adhered to? lock off jeżeli na miejscu / wymagane jest ich przestrzegać?

3.0 Personal Protective Equipment/Sprzęt ochrony osobistej

 • 3.1 Appropriate PPE in use: e.g. Safety shoes, goggles, gloves, high-viz jackets, hard hats, ear protection. Odpowiednie PPE w użyciu: np obuwie ochronne, okulary ochronne, rękawice, odblaskowe kamizelki, hełm ochrony słuchu.

 • 3.2 PPE storage: equipment identified and stored correctly (trimmer gloves/battery charging PPE) Przechowywanie PPE: (PPE Rękawice / ładowania akumulatora) urządzenia identyfikowane i magazynowane prawidłowo

4.0 Fire / Pożar

 • 4.1 Check fire exits & fire points clear? Sprawdź wyjść przeciwpożarowych i punktów przeciwpożarowych dostępne?<br>

 • 4.2 Fire extinguishers tests in date? Sprawdzić ważność 6-miesięcy gaśnicy

5.0 Transport/vehicle movement Transport pojazd w ruchu

 • 5.1 Fork Lift Truck safety checks completed (check horn, forks, set belts…) Sprawdzić stan Wózka Widłowego

 • 5.2 Correct parking of vehicles/Prawidłowe parkowanie pojazdów

 • 5.3 Floor surface including outside road surfaces in good condition/Powierzchnia podłogi w tym zewnętrznych nawierzchni drogowych w dobrym stanie

 • 5.4 Haulage vehicles following site procedures. (correct parking, breaks engaged)Pojazd prawidłowo eksploatowany (prawidłowe parkowanie hamulec)

6.0 Housekeeping/Environment Warunki pracy

 • 6.1 Work area environment: floor sound, no trip hazards, trailing cables etc. Otoczenie pracy , podłoga w dobrym stanie, leżące kable, potknięcia zagrożenie

 • 6.2 All gangways clear? Wszystkie przejścia drożne

 • 6.3 Safety notices defective/defaced? Tłumacz<br><br>Safety notices defective/defaced?<br>Uwagi dotyczące bezpieczeństwa uszkodzone / zniszczone

 • 6.4 Is lighting adequate? Czy jest oświetlenie odpowiednie

7.0 Electrical/Elektryczność

 • 7.1 PAT testing completed - check 3 items Testowanie urządzenia przenośne (PAT) wykonane sprawdzić 3-urządzenia

 • 7.2 Electrical cabinet locked. (Check 3 machines) Szafy elektryczne zamknięte . (Sprawdź 3 maszyny)

8.0 Working practices Zastosowanie Procedur/Metody pracy

 • 8.1 Hazard reporting system in place – pick 1 person to demonstrate (name): System raportowania Hazard sprawdzić zrozumienie- 1 osoba (nazwisko):

 • 8.2 Training in place for task performed. (Pick person- name): Szkolenia stanowiskowe sprawdzić wykonanie(wybrać jedno nazwisko)

 • 8.3 All designated SWP completed – pick one person (see matrix)? Wszystkie szkolenia zrealizowane - wybrać jedną osobę (patrz matryca)?

 • 8.4 Are chemicals stored correctly and all containers labelled? Chemikalia są przechowywane prawidłowo i wszystkie pojemniki oznakowane?

 • 8.5 Tools / equipment stored correctly and safely? Narzędzia / sprzęt przechowywany właściwie i bezpiecznie?

9.0 Contractors: Audit only if contractors are on site/Wykonawcy: Audyt tylko wtedy, gdy wykonawcy są na miejscu

 • 9.1 Is the approved contractors list up to date?/Czy listy zatwierdzonych wykonawców aktualna?

 • 9.2 Contractors booked in / wearing ID badge? Podwykonawcy wpisani w rejestr i oznakowani

 • 9.3 Risk assessment completed / method statement completed/ Permits raised? Ocena ryzyka,oświadczenia kwalifikacje i ubezpieczenie ?

 • 9.4 Contractor received induction training? Podwykonawcy szkolenie bhp

10.0 CORRECTIVE ACTION SHEET / DZIAŁANIA NAPRAWCZE

 • 10.1 Agreed Actions/ Ustalenie działań

Sign Off

 • On site representative/Przedstawiciel Zakładu

 • Auditor's signature/Podpis Audytora

 • GM

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.