Inspectiepunten

ARBO SPECIFIEKE ZAKEN:

0. Voldoet niet.
1. Voldoet enigszins.
2. Voldoet
3. Voldoet ruimschoots

Steigers met toebehoren aangepast op vormgeving gebouw, zoals steunberen, gewelven, plafonds etc.

Kwetsbare en monumentale constructies zijn afdoende gestut tegen vervorming, verzakking of zetting

Eisen rond verwijderen en afvoeren van gevaarlijke stoffen, zoals kwarts, zandsteen, lood worden nageleefd, inclusief hygiënische maatregelen.

Bij het verwijderen van met bestrijdingsmiddelen behandeld hout zijn de vereiste maatregelen getroffen

Tijdelijke opslag van gevaarlijke en chemische stoffen die vrijkwamen uit het monument is afdoende geregeld

Bij vooraf of naderhand aangetroffen asbest zijn alle wettelijke eisen in acht genomen

BOUWPLAATS EN BESCHERMING CONSTRUCTIES

0. Voldoet niet.
1. Voldoet enigszins.
2. Voldoet
3. Voldoet ruimschoots

Het gebouw is afdoende beschermt tegen gevaren van buitenaf zoals inbraak, wateroverlast, stormschade en blikseminslag

Waardevolle onderdelen, constructies en afwerking in het gebouw zijn afdoende beschermd

Op het terrein zijn waardevolle bomen, groenelementen, verhardingen, stoepen, zerken etc. afdoende beschermd

ONTMANTELING, DOCUMENTATIE EN CODERING:

0. Voldoet niet.
1. Voldoet enigszins.
2. Voldoet
3. Voldoet ruimschoots

Voor zover noodzakelijk zijn of worden waardevolle en/of monumentale onderdelen op de juiste wijze ontmanteld

Ontmantelde en uitgenomen waardevolle en/of monumentale onderdelen zijn of worden op de juiste wijze gedocumenteerd en gecodeerd

Ontmantelde en uitgenomen waardevolle en/of monumentale onderdelen zijn of worden op de juiste wijze opgeslagen en/of tijdelijk afgevoerd

Voor niet terug te plaatsen waardevolle en/of monumentale onderdelen is met opdrachtgever vastgelegd hoe hiermee gehandeld zal worden

KWALITEIT UITVOERING:

0. Voldoet niet.
1. Voldoet enigszins.
2. Voldoet
3. Voldoet ruimschoots

Uitvoerend personeel van hoofdaannemer, onderaannemers en nevenaannemers is geïnformeerd over de kwaliteiten, bijzonderheden en kwetsbare constructies van het monument

Uitvoerend, meewerkend en begeleidend personeel is qua kennis en ervaring berekend op de grootte en complexiteit van het uit te voeren werk

Bij de werkzaamheden zijn de juiste historische technieken, materialen en afwerkingen toegepast bij het herstellen en/of vernieuwen

Onderaannemers voldoen aan de kwaliteitsnormen van de hoofdaannemer

Nevenaannemers (voor zover van toepassing) voldoen aan de kwaliteitsnormen van de hoofdaannemer en de voor hun beroepsgroep geldende erkenningsregeling

Uitslagen van uitgevoerde keuringen (volgens keuringsplan) zijn positief, toetsbaar en aantoonbaar

ONDERTEKENING
Handtekening Kam adviseur
Handtekening (Hoofd)uitvoerder:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.