Toelichting Formulier

Binnen Heijmans is afgesproken dat het Hoger Management actief betrokken wordt bij het houden van werkplekinspecties, om zodoende het contact tussen het kantoor en de werkvloer te verbeteren.

Naast het doen van werkplekinspecties heeft het Hoger Management ook de verplichting om tweemaal per jaar een Toolboxmeeting bij te wonen. Het bijwonen van een Toolbox kan in dit formulier worden vastgelegd. Eventueel kan aan dit contact op andere wijze invulling worden gegeven, bijvoorbeeld door een gesprek met een aantal CAO-ers op de bouwplaats. Op het formulier dient dan vermeld te worden met wie er is gesproken en waar het gesprek over ging.

Tijdens het werkplekbezoek Hoger Management is het de bedoeling dat onderwerpen worden geobserveerd en besproken. Indien van toepassing kunnen er acties worden uitgezet. Dit alles moet bijdragen aan het verbeteren van veiligheidsgedrag en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen Heijmans.

Indien er tijdens de inspecties onveilige situaties/handelingen worden gesignaleerd dienen deze te worden besproken met betrokkenen. Probeer aan te geven welk onveilige situatie/gedrag is gesignaleerd, koppel de bevinding voortkomend uit de observatie niet alleen terug aan de betrokken medewerker maar ook aan de uitvoerder. Maak indien nodig afspraken over de te nemen acties om herhaling te voorkomen

Extra achtergrond informatie?

Vanuit het beleid van Heijmans is de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers belangrijk. Ons beleid zegt het volgende hierover:

- Wij (Heijmans) zorgen ervoor dat onze medewerkers en derden hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren en ondervinden van deze werkzaamheden geen nadelige gevolgen. We voldoen aan wet- en regelgeving en willen het huidige veiligheidsniveau op onze bouwplaatsen verhogen. We dringen het aantal ongevallen verder terug, onderzoeken ongevallen waar nodig en nemen passende maatregelen. We bieden onze medewerkers passend werk (ook na een ongeval) en geven aandacht aan loopbaanbegeleiding en –ontwikkeling. We stimuleren veilig werken in de keten van opdrachtgever – hoofdaannemer – onderaannemers. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen om aan veiligheid invulling te geven.

De Kr8vanheijmans zegt het volgende:

- ‘veilig werken is goed werken’

In de uitvoering van ons werk is veiligheid een absolute prioriteit. Heijmans wil alles in het werk stellen om de veiligheid van onze mensen, onze ketenpartners, het openbare publiek en onze projecten te waarborgen en verwacht van medewerkers dat zij hetzelfde doen. Hiertoe hebben we de volgende regels opgesteld:

Heijmans staat erop dat onveilige werksituaties meteen verholpen worden en gemeld worden aan de direct leidinggevende.
We leven alle regels na op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij de uitvoering van onze projecten. We zorgen daarbij voor een goede en veilige werkplek. Heijmans verwacht van medewerkers dat zij alle regels die gelden ook echt naleven.

Instructie

Tijdens het werkplekbezoek hoger management wordt getoetst of dit beleid zichtbaar uitgewerkt wordt op de bouwplaats. Het is dus uitdrukkelijk geen werkplekinspectie, deze wordt uitgevoerd door ondermeer de uitvoerder.

Centrale vraag:
Wat is het gewenste gedrag dat we willen zien en is dit herkenbaar op de bouwplaats? Zo niet, geef duidelijk weer wat er beter moet en hoe dit te bewerkstelligen. Let op: Dit is tevens de centrale vraag die telkens gesteld wordt vanuit de audit Veiligheidsladder.

Tijdens het project wordt minimaal gesproken met twee medewerkers welke niet direct onder je eigen verantwoording vallen.

Vraag door bij afwijkingen of observaties. De volgende opmerkingen zijn niet voldoende:
- Schildjes langs werkweg tussen zijn vuil;
- Loopplank voorzien van leuningwerk;
- Sleuf is volgelopen met water, werkzaamheden kunnen niet veilig uitgevoerd worden.
Blijkbaar (snelle conclusie) is in alle drie gevallen geen actie vanuit het team zelf gekomen. De vraag hierbij kan gesteld worden waarom dat niet gebeurd is en hoe we dit kunnen verbeteren.

Verklaring van de verschillende items
Toelichting: Geef bij de toelichting aan wat waargenomen is en wat het gewenste gedrag is om herhaling te voorkomen

Orde en netheid: we hebben te maken met veel incidenten nav gebrek aan orde en netheid, worden deze op de bouwplaats voorkomen?
aandachtspunten vanuit veiligheidsladder:
- Toegang derden tot bouwplaats niet mogelijk;
- Medewerkers spreken elkaar aan indien bouwplaats niet voldoet aan gestelde en verwachte eisen;

V&G-aspecten: Is het V&G-plan geactualiseerd? Zijn de risico’s van de bouwplaats en omgeving bekend bij de uitvoerenden?
Uit audit ladder blijkt dit niet het geval te zijn, graag doorvragen hoe dit verbetert kan worden.

Sanctiebeleid: Uit de ronde zou moeten kunnen blijken of het sanctiebeleid in de meest vrije vorm wordt toegepast.
Bij opmerken van onveilige situaties doorvragen of uitvoerder medewerkers aanspreekt. Wat heeft hij mogelijk nodig om hier verbetering in aan te brengen, maak hier afspraken over.

Milieuaspecten: Ons beleid geeft het volgende weer: ”We streven na continue verbetering van de mate van impact van onze bedrijfsvoering op onze omgeving en de samenleving door o.a. onze milieurisico’s te kennen en te beheersen, het energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen, uitputting van grondstoffen en verlies aan biodiversiteit te voorkomen, onze afvalstromen te reduceren en hergebruik te bevorderen. We passen duurzame materialen toe, zoals FSC en PEFC gekeurd hout. Heijmans conformeert zich aan de gedragscode Flora en Faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector zoals deze door Bouwend Nederland is gepubliceerd.”

Onderaannemers: Medewerkers van onderaannemers gedragen zich op het project conform de eisen die gesteld zijn. Daar waar dit niet zo zijn acties ondernomen.

Inspectiepunten

SELECTEER HIER DE GEOBSERVEERDE ONDERWERPEN:

1. Orde en Netheid

Aandachtspunten: bouwterrein, bouwwegen, opslag materialen, afrastering/afzetting, keten/containers/units en tekstbord(-en.)

2. V&G Aspecten

Aandachtpunten: V&G- plan bijgewerkt, RI&E werkzaamheden bekend, Aanrijdroutes hulpdiensten/noodsituaties.

3. Sanctiebeleid

Aandachtspunten: Uitvoerders spreken medewerkers aan op onveilig gedrag, gebruik PBM’s.

4. Milieuaspecten

Aandachtspunten: Scheiding van afval, opslag gevaarlijke stoffen, etc

5. Onderaannemers

Aandachtspunten: Inzage rapportages, werkplekinspecties, machines /gereedschap, V&G- verklaringen, voldoen aan V&Geisen Heijmans.

VERSLAG OBSERVATIE:

Beschrijf hier uw observatie:

Voeg eventueel 1 of meer foto(s) toe.
ONVEILIGE SITUATIES:

Is er tijdens de observatie een onveilige situatie gesignaleerd?

Beschrijf deze ook in uw observatie. De afdeling K&V zal de beschreven SOS verwerken in de K&V registers. (Er hoeft geen apart SOS formulier te worden opgesteld.)

Geef aan wat de oorzaak/achtergrond is van de geconstateerde afwijkingen. Welk gedrag is niet vertoond door de aanwezige collega's om de situatie te voorkomen of eerder te herstellen.

Voeg eventueel 1 of meer foto(s) toe.
GEMAAKTE AFSPRAKEN:

Zijn er afspraken gemaakt:

Koppel/bespreek de observaties terug aan de uitvoerder en maak zo nodig afspraken over te nemen acties:

Status van de acties:

TOOLBOXMEETING:

Toolboxmeeting bijgewoond? (of op andere wijze invulling aan gegeven)

Korte samenvatting van het besprokene:

ONDERTEKENING
Handtekening:
Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.