Før arbeid

Før arbeid

 • Har du vært alkoholFRI de siste 8 timer (pkt.8)?

 • Alt arbeid må avsluttes, arbeid kan startes etter 8 timer uten alkohol.

 • Har arbeidslaget nødvendig personlig bekledning og verneutstyr?

 • Sørg for at alle har riktig bekledning og verneutstyr før oppstart.

 • Er arbeidet planlagt i samsvar med instrukser/prosedyrer, herunder vurdere behov for SJA.?

 • Behov for SJA?

 • Opprett SJA

 • Har du personlig underrettet arbeidslaget om din funksjon som LfS?

 • Har du gitt arbeidslaget nødvendig informasjon om arbeidet?

 • Bærer du markeringsvest eller armbånd med påskrift "Leder for sikkerhet"?

 • Har du fastsatt nødvendig sikkerhetsavstand, og sørget for nødvendig avskjerming og avsperring på arbeidstedet?

 • Har du gitt arbeidslaget nødvendige instruksjoner og tilatelse til å igangsette arbeidet?

 • Har du gjort deg selv synlig som LfS?

 • Skal du selv være tilstede hele tiden som LfS?

 • Hvis det er behov for overvåker, er han/hun instruert?

 • Dersom overvåker utpekes skal vedkommende bruke vest eller armbånd med påskrift "Overvåker" Overvåker har begrenset myndighet, ved at vedkommende kun kan overvåke arbeidet, og ikke endre på iverksatte sikkerhetstiltak og gitt klarsignal. Det vil i praksis innebære at LfS, som et minimum, daglig skal gi klarsignal til igangsetting av arbeidet etter å ha kontrollert sine sikkerhetstiltak.

 • Er det behov for ny LfS?

 • Er ny LfS informert om sikkerhetstiltak som er iverksatt?

Under arbeid

 • Hvor skal arbeidet foregå?

 • Arbeid på anlegg under ombygging eller demontering

 • 01. Har du mottatt utpeking for hvert enkelt arbeid for anlegg under bygging eller demontering fra stasjonsleder/ledningsmester eller person med slik autorisasjon dokumentert på sikkerhetskortet(UL)?

 • 02. Er alle farer opplistet i SJA beskrevet og tiltak beskrevet?

 • 03. Er alle i arbeidslaget klar over begrensninger innenfor arbeidsområdet?, ref språkproblemer.

 • 04. Er det fare for tordenvær/atmosfæriske spenninger?

 • Etter arbeid

 • 05. Har du personlig varslet arbeidslaget om at anlegget igjen er å betrakte som spenningsatt etter at arbeidet er avsluttet, avvikle alle sikkerhetstiltak som LfS har iverksatt, og forvisset deg om at anlegget kan spenningssettes?

 • 06. Har du fjernet alle sikkerhetstiltak som LfS?

 • Arbeid på eller nært jordet og kortsluttet anlegg.

 • 01. Har du kontaktet LfK og fått bekreftet at nødvendig frakobling, samt markering, sikring mot innkobling, inspeksjon - (MSI), samt eventuell endepunktsjording er foretatt?

 • 02. Har du mottatt utpeking fra LfK?

 • Har du kontrollert at anlegget er spenningsløst på arbeidstedet, og sørget for nødvendig jording og kortsluttning?

 • 03. Er det behov for parallellkobling av jordingsapparater?

 • Er det avklart med leverandør av jordingsapparatene for innhenting av informasjon om framgangsmåte og fastsettelse av tåleevne i forhold til kortsluttningsstrømmer?

 • 04. Ved spenningsprøving og etablering av arbeidsjord/markeringsjord skal det være minst to persjoner til stede, hvor en av disse skal være godkjent som LfS. Spenningsprøving skal foretas lokalt ved hjelp av spenningsprøver. For andre personen kreves adgangstilatelse for anlegget, er disse kravene oppfylt?

 • 05. Skal det jobbes på ledning under bygging

 • Hvordan skal du få til å arrangere to jordingsapparat?
  "To markeringsjordinger"/"To arbeidsjordinger"

 • Etter arbeid

 • 06. Har du varslet LfK om at anlegget er klar for innkobling? Loggfør beskjed fra LfK.

 • 07. Har du fjernet alle sikkerhetstiltak som LfK?

 • Arbeid nær spenningsatt anlegg.

 • 01. Har du mottatt utpeking for hvert enkelt arbeid for anlegg under bygging eller demontering fra stasjonsleder/ledningsmester eller person med slik autorisasjon dokumentert på sikkerhetskortet(UL)?

 • Arbeid kan ikke igangsettes, vent på utpeking.

 • 02. Er du fortrolig med SMS-prosedyrer for varsling?

 • 03. Kan du kommunisere med LfS?

 • 04. Har alle som skal delta i arbeidet nødvendige kurs og tillatelser?

 • 05. Ved spenningsprøvinger og etablering av arbeidsjord/markeringsjord skal det være minst 2 personer tilstede, hvor minst en av disse skal være godkjent som LfS. Spenningsprøving skal foretas lokalt ved hjelp av spenningsprøver. For andre personer kreves adgangstillatelse for anlegget. Er disse kravene oppfylt?

 • 06. Skal det jobbes på ledningen under utbygging?

 • Hvordan skal du få til å arrangere to jordingsapparat? "To markeringsjordinger"/"To arbeidsjordinger"

 • 07. Har du fastsatt nødvendig sikkerhetsavstand og sørget for nødvendig avskjerming på arbeidstedet?

 • Etter arbeid.

 • 08. Har du gitt beskjed til arbeidslaget at anlegget er å betrakte som spenningssatt etter avsluttet arbeid?

 • 09. Har du varslet LfK om at anlegget er klart for innkopling?

 • 10. Har du personlig varslet arbeidslaget om at anlegget igjen er å betrakte som spenningssatt etter at arbeidet er avsluttet, avviklet alle sikringstiltak som LfS har iverksatt, og forvisset deg om at anlegget kan spenningssettes?.

 • 11. Har du fjernet alle sikringstiltak som LfS?

 • Arbeid under spenning.

 • 01. Er det på forhånd utarbeidet arbeidsprosedyrer som detaljert beskriver arbeidsopperasjonene? disse skal være akseptert for bruk i Statnett av driftsleder.

 • 02. Har personene i arbeidslaget og leder for sikkerhet gjennomgått nødvendig opplæring?

 • 03. Har du deltatt på planleggingsmøte for oppdraget?

 • 04. Har du skaffet deg oversikt over detaljer i arbeidsordren, arbeidsprosedyren og planlagte sikkerhetsprosedyrer for oppdraget?

 • 05. Har du sikret deg at arbeidslaget er nøye instruert, og har nødvendig utdannelse og øvelse i de arbeidsoppgaver som skal utføres og om hvilket utstyr som skal brukes?

 • 06. Har du kontrollert at arbeidsstedet er tilfredstillende uten feil av betydning for sikkerheten?

 • Har du avklart usikre momenter og eventuelt igangsatt sikkerhetstiltak utover det planlagte?

 • 07. Har du personlig mottatt muntlig utpeking som LfS fra LfK?

 • 08. Er det, eller kan det forventes værforhold som ikke samsvarer med utstyrets bruksområde, eller som merkbart reduserer muligheten for en sikker gjennomføring av arbeidet?

 • 09. Er det fare for tordenvær/atmosfæriske spenninger?

 • 10. Er du innforstått med at LfS skal være tilstede så lenge arbeidet pågår, lede og overvåke arbeidet både som sikkerhetsperson og lagbas?

 • 11. Er du inneforstått med at LfS skal utføre arbeidet etter gjeldende instrukser, og ivareta sikkerheten under hele arbeidet?.

 • 12. Har det oppstått en situasjon som er av betydning for sikkerheten?

 • Har du varslet LfK om at arbeidet må avbrytes, og årsaken til dette?.

 • Har du mottatt klarmelding fra LfK til å gjenoppta arbeidet?

 • Etter arbeid.

 • 13. Har du kontrollert at alt utstyr er fjernet fra anlegget og at mannskapet er på bakken?

 • Dersom utstyret må forlates mens det henger på fasen, har du merket masten med sperrebånd?.

 • 14. HAr du avviklet alle sikkerhetstiltak på arbeidsstedet?

 • 15. Har du meldt fra til LfK at arbeidet er avsluttet.

 • 16. Har du personlig varslet arbeidslaget om at anlegget igjen er å betrakte som spenningssatt etter at arbeidet er avsluttet, avvikle alle sikkerhetstiltak som LfS har iverksatt, og forvisset deg om at anlegget kan spenningssettes?.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.