Στοιχεία αναφοράς κινδύνου

 • Ημερομηνία εντοπισμού:

 • Τμήμα εργασίας:

 • Φωτογραφία τμήματος:

 • Εντοπίστικε από:

 • Τύπος κινδύνου:

 • Ανάλυση κινδύνου:

 • Φωτογραφία κινδύνου:

 • Επίπεδο κινδύνου:

Αντιμετώπιση κινδύνου

 • Τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου:

 • Προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνου:

 • Υπεύθυνος εκτέλεσης εργασιών:

 • Ημερομηνία περάτωσης εργασιών:

 • Υπεύθυνος ελέγχου

 • Ημερομηνία ελέγχου:

 • Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος:

 • Εξαλείφθηκαν οι κίνδυνοι:

 • Φωτογραφία μετά την εξάλειψη:

 • Όνομα και Υπογραφή προισταμένου τμήματος

 • Υπογραφή υπεύθυνου ελέγχου

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.