ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Υ&Α

 • Αριθμός εγγράφου:

 • Τύπος αναφοράς:

 • Εργοστάσιο

 • Θέση εργασίας

 • Ημερομηνία επιθεώρησης

 • Ώρα έναρξης

 • Επιθεωρητές

 • Υπεύθυνος αναφοράς

 • Προσωπικό:

 • Φωτογραφία τμήματος

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.0. Προηγούμενη επιθεώρηση

 • 1.1. Η θέση εργασίας είχε κριθεί ασφαλής

 • 1.2. Απαιτήθηκε λήψη μέτρων

 • 1.3. Εξαλείφθηκαν οι κίνδυνοι

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

2.0. Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 2.1. Το σχέδιο εκκένωσης είναι αναρτημένο στις θέσεις εργασίας

 • 2.2. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν

 • 2.3. Οι πυροσβεστήρες είναι στις θέσεις τους

 • 2.4. Οι πυροσβεστήρες έχουν σήμανση τύπου και οδηγίες χρήσης

 • 2.5. Οι πυροσβεστήρες είναι ελεγχμένοι σύμφωνα με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες

 • 2.6. Η πρόσβαση στους πυροσβεστήρες και πυροσβεστικές φωλιές είναι ελεύθερη χωρίς εμπόδια

 • 2.7. Το ύψος ανάρτησης είναι μικρότερο από 1200 mm και μεγαλύτερο από 100 mm

 • 2.8. Υπάρχει σήμανση πυροσβεστήρων

 • 2.9. Η σήμανση είναι σε ύψος 2,1 m από το δάπεδο

 • 2.10. Υπάρχει σήμανση οδου διαφυγής και εξόδων κινδύνου

 • 2.11. Οι έξοδοι κινδύνου είναι ξεκλείδωτες και χωρίς εμπόδια

 • 2.12. Υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας

 • 2.12.1. Λειτουργεί σωστά

 • 2.13. Οι πυροσβεστικές φωλιές και οι σταθμοί είναι σωστά εξοπλισμένες

 • 2.14. Το πυροσβεστικό δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση

 • 2.15. Το αντλιοστάσιο συντηρείται σωστά με μηνιαίους ελέγχους

 • 2.16. Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

 • 2.16.1. Είναι ενημερωμένο και πλήρες

 • 2.17. Κατά τις εργασίες εν θερμώ τηρούνται οι διαδιακσιες εργασιών εν θερμώ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3.0. Μηχανές - Εξοπλισμός

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 3.1. Οι μηχανές είναι καθαρές

 • 3.2. Τα συστήματα ασφαλείας είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργικά

 • 3.3. Οι διακόπτες έναρξης και παύσης λειτουργίας είναι προσβάσιμοι από τους χειριστές

 • 3.4. Τα κινούμενα μέρη είναι προστατευμένα

 • 3.5. Υπάρχουν επίπεδα

 • 3.5.1 Έχουν προστασία με κιγκλιδώματα

 • 3.6. Υπάρχουν αιχμηρές επιφάνειες

 • 3.7. Υπάρχουν ελέυθερα καλώδια

 • 3.8. Το δάπεδο γύρω από τις μηχανές είναι καθαρό

 • 3.9. Ο θόρυβος είναι ελεγχόμενος

 • 3.10. Τα σημεία χειρισμού είναι καθαρά χωρίς εμπόδια

 • 3.11. Υπάρχουν διαδικασίες lockout/tagout

 • 3.11.1. Υπάρχει έγραφη οδηγία και τηρείται

 • 3.12. Υπάρχουν διαρροές υγρών

 • 3.13. Οι χειριστές είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση του εξοπλισμού

 • 4.14. Κατά τον χειρισμό προκαλούνται κίνδυνοι

 • 4.14.1. Ποιοί είναι οι κίνδυνοι

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

4.0. Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 4.1. Οι μηχανές έχουν την κατάληλη γείωση

 • 4.2. Οι πίνακες παροχών έχουν κλειστές τις πόρτες και τα καπάκια

 • 4.3. Τα καλώδια είναι προστατευμένα και τακτοποιημένα

 • 4.4. Οι προεκτάσεις είναι κατάλληλες και σε καλή κατάσταση

 • 4.5. Υπάρχουν παροχές και καλώδια στο δάπεδο

 • 4.6. Οι παροχές των εργαλείων ισχύος είναι σε καλή κατάσταση

 • 4.7. Υπάρχουν εναέρια καλώδια

 • 4.8. Υπάρχει σύστημα προστασίας απο ηλεκτροπληξία

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.0. Μέσα Ατομικής Προστασίας

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 5.1. Διατίθενται τα απαραίτητα ΜΑΠ στους εργαζόμενους

 • 5.2. Τα ΜΑΠ είναι τα κατάλληλα

 • 5.3. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ποιά είναι τα απαραίτητα ΜΑΠ για την εργασία που εκτελούν

 • 5.4. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πως να τα χρησιμοποιούν

 • 5.5. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τα απαραίτητα ΜΑΠ

 • 5.6. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πότε έχουν φθαρεί τα ΜΑΠ για να τα αντικαταστήσουν

 • 5.7. Τηρείται το βιβλίο χορήγησης ΜΑΠ

 • 5.8. Ποιά είναι τα απαραίτητα ΜΑΠ για την συγκεκριμένη θέση εργασίας

ΚΤΙΡΙΑΚΑ

6.0. Κτιριακά

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 6.1. Τα δάπεδα είναι σε καλή κατάσταση

 • 6.2. Τα παράθυρα ανοίγουν όταν απαιτηθεί

 • 6.3. Η επίχρηση είναι σε καλή κατάσταση

 • 6.4. Υπάρχουν οι απαιτούμενες είσοδοι και έξοδοι

 • 6.5. Τυχών οπές ή κενά στο δάπεδο ή μεταξύ των διαχωριστικών, επισκευάζονται αμέσως

 • 6.6. Υπάρχει σήμανση ασφαλείας. ΜΑΠ, Υποχρεώσης, Απαγορεύσης

 • 6.7. Υπάρχει σήμανση δαπέδου; Διαγράμμηση , Πυροσβεστικών μέσων, Εξόδων κινδύνου.

 • 6.8. Υπάρχει είσοδος υδάτων σε περίπτωση κακοκαιρίας

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

7.0. Φυσικοί κίνδυνοι

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 7.1. Ο θόρυβος είναι κάτω από 83 db

 • 7.1.1 Απαιτείται λήψη μέτρων

 • 7.2. Υπάρχουν δονήσεις

 • 7.3. Υπάρχουν ακτινοβολίες

 • 7.3.1. Ποιές είναι οι ακτινοβολίες

 • 7.4. Ο φωτισμός είναι στα επιτρεπτά επίπεδα

 • 7.5. Το μικροκλίμα ( θερμοκρασία - υγρασία ) είναι σε επιτρεπτά επίπεδα

 • 7.6. Υπάρχουν τα απαιτούμενα κάτοπτρα θέρμανσης

 • 7.6.1. Η θερμοκρασία είναι σε επιτρεπτά επίπεδα 16 - 35 οC

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

8.0. Χημικοί κίνδυνοι

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 8.1. Υπάρχουν σκόνες

 • 8.2. Υπάρχουν διαλυτικα αν ναι ποιά<br>

 • 8.3. Υπάρχουν σκόνες ή νέφη βαφείου

 • 8.4. Χρησημοποιούνται χημικά αν ναι ποιά

 • 8.5. Υπάρχουν τα M.S.D.S.

 • 8.6. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους απο τη χρήση χημικών

 • 8.7. Υπάρχει απαγωγή τυχών αναθυμιάσεων

 • 8.8. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης των χημικών

 • 8.8.1. Ποιοί έιναι οι κίνδυνοι

 • 8.9. Τα χημικά και δυαλιτικά μεταφέρονται σε εξωτερικό χώρο αποθήκευσης μετά το πέρας της εργασίας

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

9.0. Πρώτες βοήθειες

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 9.1. Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών

 • 9.2. Το κυτίο πρώτων βοηθειών είναι ενημερωμένο

 • 9.3. Υπάρχει σήμανση

 • 9.4. Στη θέση εργασίας απαιτείται συσκευή πλήσης ματιών <br>Η σώματος αν ναι υπάρχει

 • 9.5. Υπάρχουν ακπαιδευμένοι εργαζόμενοι στη χρήση Α' βοηθειών αν ναι σε ποιό επίπεδο

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

10.0. Περονοφόρα

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 10.1. Οι χειριστές έχουν την ανάλογη άδεια χειρισμού

 • 10.2. Οι βοηθοί χειριστές είναι δηλωμένοι στην επιθεώρηση εργασίας

 • 10.3. Τα περονοφόρα είναι σε καλή κατάσταση

 • 10.4. Συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα προληπτικών συντηρήσεων

 • 10.5. Το βιβλίο ελέγχων του χειριστή είναι συμπληρωμένο

 • 10.6. Το όχημα κινείται σε χώρους με κλίση

 • 10.7. Τηρούνται τα όρια ταχύτητας ( 5 - 10 Χ/Ω )

 • 10.8. Οι χειριστές γνωρίζουν τα ανυψωτικά όρια των οχημάτων τους

 • 10.9. Τα οχήματα χρησημοποιούνται για να τραβήξουν ή να σπρώξουν

 • 10.10. Ο χειρισμός γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλούς εργασίας

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

11.0. Διακίνηση φορτίου

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 11.1. Υπάρχει αρκετός χώρος για την μεταφορά υλικών και φορτίων

 • 11.2. Η αποθήκευση είναι σταθερή και ταξινομημένη

 • 11.3. Υπάρχουν εμπόδια στο δάπεδο που να εμποδίζουν τη μεταφορά

 • 11.4. Υπάρχουν εναέρια εμπόδια

 • 11.5. Υπάρχει μηχανική βοήθεια αν το βάρος και ο όγκος του φορτίου είναι μεγάλος

 • 11.6. Υπάρχουν τα κατάλληλα υλικά πρόσδεσης και μεταφοράς ( ιμάντες - συρματόσχοινα )

 • 11.7. Ελέγχονται πρίν απο τη χρήση τους

 • 11.8. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την ανυψωτική ικανότητα των μέσων πρόσδεσης

 • 11.9. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν το βάρος των φορτίων που μεταφέρουν

 • 11.10. Τα άγκιστρα , οι μπασδέκες, οι ασφάλειες είναι σε καλή κατάσταση

 • 11.11. Οι παλέτες είναι σε καλή κατάσταση

 • 11.12. Υπάρχει ταυτόχρονη κίνηση περονοφόρων στον ίδιο χώρο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12.0. Αποθήκευση

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 12.1. Τα υλικά αποθηκεύονται σε ράφια

 • 12.2. Τα ράφια είναι σε καλή κατάσταση

 • 12.3. Τα βαριά υλικά κάτω, τα ελαφριά επάνω

 • 12.4. Υπάρχουν υλικά στο δάπεδο ή όρθια αποθηκευμένα

 • 12.5. Οι παλέτες και τα ξυλοκιβώτια είναι σε καλή κατάσταση

 • 12.6. Τα υλικά είναι δεμένα και συσκευασμένα

ΓΛΥΣΤΡΙΜΑ ΠΑΡΑΠΑΤΗΜΑ

13.0. Γλύστριμα - Παραπάτημα

 • Επιθεώρηση ενότητας

 • 13.1. Υπάρχουν υγρά στο δάπεδο

 • 13.2. Υπάρχουν επίπεδα

 • 13.3. Υπάρχουν κλίμακες ή σκάλες

 • 13.4. Εκτελούνται εργασίες σε ύψος

 • 13.5. Υπάρχουν υλικά στο δάπεδο

 • 13.6. Υπάρχει ο απαραίτητος χώρος κίνησης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Συνολική εκτίμηση κατάστασης

 • Εκτίμηση της συνολικής κατάστασης

 • Ημερομηνία, Ώρα περάτωσης της επιθεώρησης

 • Σχόλια

 • Υπογραφή συνοδού

 • Υπογραφή υπεύθυνου σύνταξης

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Μη συμμορφώσεις

 • Υπάρχουν μη συμμορφώσεις

 • Συμμόρφωση
 • Περιγραφή

 • Φωτογραφίες

 • Προτεινόμενες ενέργειες

 • Υπεύθυνος εκτέλεσης ενεργειών

 • Ολοκλήρωση ενεργειών

 • Υπεύθυνος ελέγχου ολοκλήρωσης ενεργειών

 • Ημερομηνία ολοκλήρωσης ενεργειών

 • Συμόρφωση

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.