Στοιχεία επιθεώρησης

 • Αριθμός εγγράφου.

 • Εργοστάσιο:

 • Τμήμα :

 • Επιθεωρητές :

 • Ημερομηνία :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Κλίμακα βαθμολογίας<br>1 Ελάχιστη προσπάθεια<br>2 Μέτρια προσπάθεια <br>3 Ελάχιστα αποδεκτό όριο <br>4 Πάνω απο το μέτριο<br>5 Άριστο αποτέλεσμα

ΤΑΞΗ SEIRI

 • 1. Μόνο τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και ημιέτοιμο βρίσκονται στην θέση εργασίας. Υλικά που δεν χρειάζονται για την κατασκευή του προΐόντος έχουν απομακρυνθεί .

 • 2. Μόνο τα απαραίτητα εργαλεία βρίσκονται στη θέση εργασίας. Εργαλεία που δεν χρειάζονται για την κατασκευή του προΐόντος έχουν απομακρυνθεί.

 • 3. Μόνο τα απαραίτητα έντυπα βρίσκονται στην θέση εργασίας. Όλα τα μη απαραίτητα έντυπα ( αναφορές, προγράμματα, ανακοινώσεις ) που δεν χρειάζονται για την κατακσευή του προΐόντος έχουν απομακρυνθεί

 • 4. Μόνο ο απαραίτητος εξοπλισμός, βρίσκεται στην θέση εργασίας. Εξοπλισμός (ράφια, εργαλειοθήκες ) που δεν χρειάζονται για την κατακσκευή του προΐόντος έχουν απομακρυνθεί.

 • 5. Μόνο τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας βρίσκονται στη θέση εργασίας. Μ.Α.Π. που δεν χρειάζονται για την κατασκευή του προΐόντος έχουν απομακρυνθεί.

 • 6. Η περιοχή εργασίας δεν κρύβει κινδύνους. Όλα τα καλώδια είναι ορθά τοποθετημένα και εκτός των διαδρόμων ή της περιοχής εργασίας

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ SEITON

 • 7. Όλα τα κιβώτια, παλέτες, κουτιά που βρίσκονται στη θέση εργασίας, είναι τοποθετημένα σε περιοχές που έχουν οριστεί με βαμμένο πλαίσιο και φέρουν ετικέτες με το περιεχόμενο τους.

 • 8. Όλα τα εγαλεία έχουν συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης, βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον εργαζόμενο και μπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε περίπτωση απουσίας.

 • 9. Τα έντυπα πρέπει να είναι τακτοποιημένα σε θέση ορατή από τους εργαζόμενους, χωρίς να εμποδίζουν την εργασία τους.

 • 10. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται φέρουν ταμπέλα με αριθμό και είναι τοποθετημένα στο κατάλληλο σημείο που είναι ορισμένο κε βαμμένο πλαίσιο.

 • 11. Κανένα υλικό ή ημιέτοιμο δεν ακουμπάει απευθείας στο έδαφος. Βρίσκεται σε παλέτα ξύλο και φέρει εντολή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ( αριθμό παραγγελίας, ποσότητα, barcode ).

 • 12. Όλα τα σήματα των Μέσων Ατομικής Προστασίας που χρησιμοποιούνται είναι τοποθετημένα σε εμφανές σημείο.

 • 13. Ο διάδρομος ευθύνης είναι καθαρός και χωρίς εμπόδια

 • 14. Οι πυροσβεστήρες είναι γεμάτοι , προσβάσιμοι και σε χώροου επισημαίνεται με βαμμένο πλαίσιο.

 • 15. Η διαφυγή σε περίπτωση κινδύνου γίνεται απο τους εργαζόμενους με ευκολία

 • 16. Όλοι οι κάδοι απορριμάτων ή ανακύκλωσης είναι τοποθετημένοι σε διακριτό σημείο.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ SEISO

 • 17. Όλα τα κιβώτια, παλέτες, κουτιά που βρίσκονται στην θέση εργασίας, είναι τοποθετημένα καθαρά, χωρίς χτυπήματα ή σπασίματα.

 • 18. Όλα τα εργαλεία είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση. Βρίσκονται σε κατάλληλη θέση και δεν διατρέχουν κίνδυνο καταστροφής.

 • 19. Τα έντυπα είναι καθαρά, δεν είναι σχισμένα και δεν πρόκειται να λερωθούν.

 • 20. Όλος ο εξοπλισμός ( ράφια, ντουλάπια, εργαλειοθήκες κ.α. ) που βρίσκεται στην θέση εργασίας είναι καθαρός, βαμμένος και τακτοποιημένος εσωτερικά και εξωτερικά.

 • 21. Το δάπεδο είναι καθρό. Δεν έχει υπολείμματα ροφημάτων, λαδιού και άλλων υγρών. Η διαγράμμιση είναι έντονη και σωστή.

 • 22. Οι τοίχοι, τα διαχωριστικά και τα καρότσια είναι καθαρά και βαμένα.

 • 23. Υπάρχει ορισμένος υπεύθυνοε καθαριότητας και αντικαταστάτης.

 • 24. Τα μέσα καθαριότητας βρίσκονται σε συγκεκριμένη και διακριτή θέση και υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.

 • 25. Όλα τα Μ.Α.Π. βρίσκονται σε χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, είναι σε καλή κατάσταση και βρίσκονται σε διακριτο<br> Χώρο όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ SEIKETSU

 • 27. Οι κάδοι δεν είναι γρεμάτοι ή υπερχειλισμένοι.

 • 26. Όλα τα εργαλεία, έντυπα και εξοπλισμός φυλάσονται σε συγκεκριμένο χώρο.

 • 28. Τα άχρηστα υλικά ( περιτυλίγματα, πριονίδια, γρέζια ) που παράγωνται κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθαρίζονται ( τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα ).

 • 29. Τα δισερχόμενα και τα εξερχόμενα προΐόντα είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους και βρίσκονται σε εμφανέες σημείο.

 • 30. Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του προηγούμενου εντύπου βρίσκονται σε εμφανές σημείο.

 • 31. Ο χώρος των ημιετοίμων ( 3Ν) είναι ορισμένος και τα υλικά βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις.

 • 32. Το περιβάλλον εργασίας ( φωτισμός, αέρα, θερμοκρασία ) είναι κατάλληλο βάση των απαιτήσεων της εργασίας.

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ SHITSUKE

 • 33. Τουλάχιστον ένα μέλος της διοίκησης συμετείχε στην βελτίωση της εικόνας από το διάστημα που πραγματοποιήθηκε η τελευταία βαθμολογία.

 • 34. Ο υπεύθυνος της ομάδας προγραμματίζει συχνά ενέργειες βελτίωσης της βαθμολογίας.

 • 35. Η ομάδα παίρνει τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την βελτίωση της εικόνας και δεν περιμένει οδηγίες της διοίκησης.

 • 36. Η ομάδα ενδιαφέρεται για την εικόνα που δίνει.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 • Υπογραφές επιθεωρητών

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.