ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Document No.

 • Audit Title

 • Client / Site

 • Conducted on

 • Prepared by

 • Location
 • Personnel

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 • Ενέργειες καλής πρακτικής

 • Θέση εργασίας

 • Ημερομηνία

 • Περιγραφη της υφιστάμενης κατάστασης

 • Φωτογραφία ( ες ) πριν

 • Περιγραφή των κινδύνων

 • Αξιολόγηση του κινδύνου

 • Συχνότητα έκλυσης του κινδύνου ( f )

 • Πιθανότητα παρουσίας στη θέση εργασίας ( Ε )

 • Δείκτης σημαντικότητας των συνεπειών

 • Προτεινόμενες ενέργειες

 • Φωτογραφία ( ες ) μετά την εκτέλεση των ενεργειών

 • Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν

 • Οι κίνδυνοι εξαλείφθηκαν ;

 • Ημερομηνία τελικού ελέγχου

 • Υπογραφές ελεγκτών

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.