Audit

Traffic & More BV - Nedereindseweg 503 - 3546PM, Utrecht - Tel.; 030 - 68 78 110 - www.trafficandmore.nl

Projectinformatie

Projectnummer of im-code

Werklocatie (rijksweg/rijbaan)

Namen monteur(s)

Afzettingsinformatie

Datum uitvoering

Afzetting

Activiteit

Specificatie activiteit "Overige"

Locatie + hectometering verkeersmaatregel (van tot hectometering)

Begintijd verkeersmaatregel

Eindtijd verkeersmaatregel

Vrij invoerveld om evt. opmerkingen te noteren irt. de verkeersmaatregel

Aanvullende werrkzaamheden

Zijn er werkzaamheden uitgevoerd door RST

Zijn er follow up acties ?
(Bij ja gegevens zo exact mogelijk invullen onder plus.
RIjksweg, rijbaan, hectometering, locatie (berm, rijstrook etc,
Hoeveelheden, afmetingen, VKM benodigd voor follow up).

Controle punten onderhoudscontrole. Bij het registeren van een nee dient per item aangegeven te worden waarom deze niet hersteld kan worden en/of wat voor actie ondernomen moet worden. Meld onvolkomenheden aan direct leidinggevende.
Formulier T&M-Fo611-BRL002.4.4 / versie datum 03 juni 2009

Indien, "NEE" aangeven welke actie is ondernomen om e.e.a. te verhelpen; Ook aan geven bij wie de melding is gedaan. Indien de actie niets is afgewerkt een Follow up actie aanmaken (klik op plus) en benoem daar de follow up actie. Geef in de follow up duidelijk de volgende zaken aan:Waar, welke actie, hoeveelheden en uiterlijke opvolgingsdatum. De betreffende projectverantwoordelijke is actievoerder.

Is de veiligheidskaart gelezen?

Is de LMRA uitgevoerd? (Zie veiligheidskaart)

Is het ingehuurde materieel visueel geïnspecteerd? (Zie Controleformulier)

Is de afzetting geplaatst volgens opdracht / instructie
(zie werkinstructie)

Is de afzetting geplaatst volgens de richtlijnen
(zie monteurshandleidingboek / CROW publicatie 96a - 96b)

Zijn de conflicterende permanente bebording afgedraaid/afgedekt?
(Uitgezonderd de hectormeterbordjes)

Staan de voorwaarschuwingen haaks op de as van de weg?
(Afwijking max. 15%)

Is de afzetting stabiel?
(Visuele inspectie / grondpot(ten) 40 cm diep)

Is de afzetting zichtbaar?
(Min 50 m onbelemmerd - Nulpunt vanaf min. 400m zichtbaar)

Functioneert de Tekstwagen ?
(Alle pixels zichtbaar, juiste beeld)

Is de verlichting van de actiewagen / provinciewagen visueel gecontroleerd ?
(Verlichting (singaleringslampen) / lichtsterkte dag/nacht)

6.) Staat de langsafzetting in een lijn (geleidebakens/kegels/barrièr)
(Evenwijdig aan de markering)

Staat de langsafzetting in 1 lijn?
(Evenwijdig aan de markering)

Is de onderlinge afstand van de langsafzetting gelijk?
(Zie richtlijn 96a/96b)

Zijn alle materialen schoon en onbeschadigd?
(Visueel beoordelen)

Brandt de (tijdelijke)werkvakverlichting geheel?
(Afwijking maximaal 5%)

Staan de lichtmasten recht en op diepte?
(Niveau/zwarte band 20 cm boven de grond)

11.) Is het oliepeil van de aggregaat voor de actiewagen en/of van de werkvakverlichting gecontroleerd ?
(Maximaal afvullen)

Brandstofpeil aggregaat ? (Bij <20% bijvullen). Oliepeil aggregaat? (Maximaal afvullen adv peilstok)

(Bij minder dan 20% bijvullen - geeft het percentage % aan)

Zijn de draaiuren en lokatie aggregaat genoteerd?
(Noteren bij opmerking)

Functioneert de verkeersregelinstallatie?
(Groen / ontruimingstijden)

Registratie afwijkingen iov. Opdrachtgever en/of wegbeheerder
Voor het uitvoeren van de afwijking dient de aangever van de afwijking te tekenen voor opdracht,
Indien er niet getekend wordt voor het uitvoeren van de afwijking mag de afwijking niet uitgevoerd worden!

Omschrijf afwijking;

Tekenveld voor het evt aangeven van de afwijking
Afwijking uitvoeren in opdracht van? Vermeld naam, bedrijfsnaam/instantie en telefoonnummer (Opdrachtgever dient de afwijking bij signatuur te plaatsen)
Vermeld datum en tijd van de toegepaste afwijking / opdracht;
Dagapport ingevuld door (naam en paraaf)
Naam;

Dagrapport na voltooiing mailen naar betreffende projectverantwoordelijke T&M Indien onbekend mailen naar info@trafficandmore.nl Traffic & More BV - Nedereindseweg 503a - 3546PM, Utrecht - Tel.; 030 - 68 78 110 - www.trafficandmore.nl

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.